Tải bản đầy đủ

Bài 9 ; Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
:




 !"#
 !"#
!$%#&'
!$%#&'
:
$%#&'()!*$
$%#&'()!*$
+,
+,-./!!"#0

-./!!"#012345+6#07!3!$
12345+6#07!3!$
&)!/&89#
&)!/&89#15+6#0:;<!"$=
15+6#0:;<!"$=/ 4>1?;=!)!@<!&89
/ 4>1?;=!)!@<!&89

AB>CADE1#%#F:!$%0#G0
AB>CADE1#%#F:!$%0#G0
0;$H2'96-IJK!L!MN
0;$H2'96-IJK!L!MN
9!/23
9!/23
4
4
O?9P#-#0
O?9P#-#0QADE1#%#$+'!<!#R9O
QADE1#%#$+'!<!#R9O
97!$S'+/&89
97!$S'+/&89
N
N
$T##
$T##
95
95DDAD&89-UVW+1M 
DDAD&89-UVW+1M 


AAD234!<!=!O&89
AAD234!<!=!O&89
XY
XYZAZZ234O&896!M!
ZAZZ234O&896!M!
H[9=!#!##
H[9=!#!##


4\H]
^_\`-aObc-adeHf-HHg-H
1O
1O
234O
234OABC>ADE1#%#
ABC>ADE1#%#
:!$F%0#G
:!$F%0#GQADE%#$+'!
QADE%#$+'!
#!#97!.
#!#97!.
$O
$ODDAD&89-UV
DDAD&89-UVAAD&89XY
AAD&89XYZ>AZZ&896!M!
Z>AZZ&896!M!
#!##
#!##


hJH^i\O-XjXU\H]-kU-HH]aeHlHU
-UV
U-m\X
Y-V
Y-V
XYUV
J/9n"!
UXUU
o!h
H*/&89N$S!P%pqT##
95-4H-M &4>I
r2jskU-atU
r2jskU-atU


HUuHY
HUuHY
sJHvH`-aHdw-a
sJHvH`-aHdw-a
UXUU
UXUU
-UV
-UVi/
i/
ZCECAxx
ZCECAxx
CQQxBxx
CQQxBxx45L
45L
ZEDx
ZEDx
CxQx
CxQxu<+!<!&+'
u<+!<!&+'
EAyQE
EAyQE
ZEQQx
ZEQQx<;#!$z
<;#!$z
EyEQ
EyEQ
EACx
EACx  0
  0
BBy
BBy
Bxx
Bxx!$!<!&+'
!$!<!&+'
AxB
AxB
D
D
sJHvH{-HO-
sJHvH{-HO-

3&|#}~z•
3&|#}~z•
ACy
ACy
AxAy
AxAy3&|#} 0•
3&|#} 0•
BB
BB
QEB
QEB<;#!$&)!
<;#!$&)!
AQx
AQx
ZAy
ZAy  0!$&)!
  0!$&)!
QB
QB
CQ
CQ




 !"#
 !"#
!$%#&'
!$%#&'
:-./!!"#0
-./!!"#0/ 4>1?;=!)!@<!&89
/ 4>1?;=!)!@<!&89

H8q€
H8q€
$=*!7!W[B!!W+
$=*!7!W[B!!W+
2341M $%#
2341M $%#
&';#+%•0!€$=
&';#+%•0!€$=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×