Tải bản đầy đủ

bien ban thanh tra su pham

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đạ M’rông, ngày … tháng … năm 20……

̀

THANH TRA HOA
̣
T ĐÔ
̣
NG SƯ PHA
̣
M CU
̉
A GIA
́
O VIÊN
( Theo hươ
́

ng dẫn sô
́
106/Ttr nga
̀
y 31/3/2004 cu
̉
a thanh tra Bô
̣
GD&ĐT)
Ho
̣
va
̀
tên gia
́
o viên đươ
̣
c thanh tra: ………………………………………
Trươ
̀
ng THCS Đa
̣
M’rông
Da
̣
y môn: ………………………………………………………………….
Nga
̀
y, tha
́
ng, năm đươ
̣
c thanh tra: ………………………………………...
Ho
̣
va
̀
tên thanh tra viên: ………………………………………………….

̀
sơ gô
̀
m co
́
:
- Ca
́
c phiê
́
u đa
́
nh gia
́
tiê
́
t da
̣
y ( …… phiê
́
u)
- 01 phiê
́
u đa
́
nh gia
́
viê
̣
c thư
̣
c hiê
̣
n ca
́
c nhiê
̣
m vu
̣
kha
́
c cu
̉
a gia
́
o viên.
- 01 biên ba
̉
n thanh tra hoa
̣
t đô
̣
ng sư pha
̣
m gia
́
o viên.
- 01 phiê
́
u đa
́
nh gia
́
thư
̣
c hiê
̣
n quy chê
́
chuyên môn.
- 01 phiê
́
u đa
́
nh gia
́
, xê
́
p loa
̣
i hô
̀
sơ chuyên môn.
- 01 phiê
́
u kha
̉
o sa
́
t châ
́
t lươ
̣
ng ho
̣
c sinh ke
̀
m theo đê
̀
kha
̉
o sa
́
t.
BIÊN BẢN THANH TRA HOA
̣
T ĐÔ
̣
NG SƯ PHA
̣
M CU
̉
A GIÁO VIÊN
Năm ho
̣
c: 20… - 20…
Họ và tên giáo viên: (chữ in hoa)………………………………………………..
Dạy môn: ………………………………………………………………………...
Năm vào ngành:…………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………..
Đơn vị công tác:………………………………………………………………….
Họ tên thanh tra viên: (chữ in hoa)………………………………………………
I/ Kết quả kiểm tra đánh giá từng nội dung:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại
viên chức hàng năm do thủ trưởng trường cung cấp).
1.1. Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.2. Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Kết quả công tác được giao:
2.1. Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn:
2.1.1. Việc thực hiện chương trình
* Ưu điểm
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
* Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2.1.2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn:
- Về hồ sơ chuyên môn:
- Việc thực hiện các quy định về chuyên môn:
+ Soạn giáo án: …………………………………………………………………..
+ Việc kiểm tra học sinh, chấm chữa bài:………………………………………..
+ Giúp đỡ học sinh yếu kém:…………………………………………………….
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi:……………………………………………………….
* Ưu điểm
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
* Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
2.1.3. Công tác thực hành, thí nghiệm; tự làm ĐDDH
* Ưu điểm
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
* Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
2.1.4. Công tác bồi dưỡng:
* Ưu điểm :
…………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
* Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
2.2. Kết quả xếp loại giờ dạy do cán bộ thanh tra dự (có phiếu dợ giờ theo mẫu
của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Tiết
Tên bài dạy Lớp (môn) Xếp loại
1
2
3
2.3. Kết quả giảng dạy của giáo viên:
2.3.1. Kết quả giảng dạy do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát:
- Loại giỏi ………………………… đạt tỷ lệ …………………………….%
- Loại khá …………………….…… đạt tỷ lệ ……………………………%
- Loại trung bình…………………… đạt tỷ lệ …………………………....%
- Loại giỏi ………………………… đạt tỷ lệ …………………………….%
2.3.2 Kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do giáo viên giảng
dạy)
- Loại giỏi ………………………… đạt tỷ lệ ……………………………%
- Loại khá ………………………… đạt tỷ lệ ……………………………%
- Loại trung bình………………….. đạt tỷ lệ ……………………………%
- Loại giỏi ………………………… đạt tỷ lệ ……………………………%
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng
trường)
* Ưu điểm :
…………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
* Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Đề xuất xếp loại giáo viên theo Quyết định số 06/2006/QĐ- BNV ngày
21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo
viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.
…………………………………………………………………………………………..
II/ Kiến nghị:
1. Với đối tượng thanh tra.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN
(Ký và ghi họ tên)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Hiệu trưởng
(Ký, đóng dấu và ghi họ tên)
Cán bộ thanh tra
(Ký và ghi họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×