Tải bản đầy đủ

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong 10 năm qua 02

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Câu 1:
Các cân thương mại là:
a. Cán cân vô hình, bởi vì các khỏan thu chi từ xuất nhập khẩu không nhìn thấy
được.
b. Cán cân thanh tóan, bởi vì nó phản ảnh sự chuyển dịch dòng ngoại tệ của
một quốc gia.
c. Cán cân hữu hình, bởi vì nó phản ánh chênh lệch giữa các khỏan thu chi từ
hoạt động xuất nhập khẩu.
d. Cán cân thanh tóan , bởi vì nó phản ánh các giao dịch ngoại tệ giữa các
quốc gia.
Câu 2:
Giá hàng hóa xuất nhập khẩu trong TB là giá:
a. Giá FOB
b. Giá CIF
c. Giá FOB đối với hàng xuất khẩu, giá CIF đối với hành nhập khẩu
d. Giá CIF đối với hàng xuất khẩu, giá FOB đối với hành nhập khẩu
Câu 3:
Thuế quan và hạn ngạch ở nước ngoài tăng sẽ ảnh hưởng đến:
a. Việc nhập khẩu khó khăn do đóng thuế nhiều.
b. Việc xuất khẩu thuận lợi vì ở nước ngoài không phải ở Việt Nam.

c. Thuế quan và hạn ngạch ở Việt Nam sẽ tăng theo.
d. Nguy cơ bị TB thâm hụt.
Câu 4:
Vốn FDI vào Việt Nam tăng sẽ làm cho:
a. Thặng dư TB do luồng ngoại tệ chảy vào Việt Nam nhiểu.
b. Không ảnh hường đến TB
c. Xuất khẩu tăng do tỉ giá giảm
d. Nhập khẩu giảm do tỉ giá tăng
Câu 5:
Nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại:
a. xuất khẩu
b. nhập khẩu
c. tỷ giá hoái đoái
d. đầu tư nước ngoài
Câu 6:
Gia nhập WTO sẽ làm choViệt Nam có xu hướng trở thành nước:
a. nhập siêu, vì phải cam kết cắt giảm thuế quan, hạn ngạch.
b. xuất siêu, vì có cơ hội tiếp cận với một thị trường rộng lớn.
c. tự do, được đối xử bình đẳng trong hoạt động xuất nhập khẩu với các quốc
gia khác.
d. a,b đúng
Câu 7:
Nếu lạm phát ở VN tăng sẽ làm cho:
a. Đồng nội tệ mất giá => tỷ giá tăng => xuất khẩu giảm
b. Một đồng ngoại tệ sẽ ăn được nhiều đồng ngoại tệ hơn => nhập khẩu tăng.
c. Tỷ giá tăng => cầu về ngoại tệ tăng => xuất khẩu tăng.
d. VND mất giá => xuất khẩu tăng => cung ngoại tệ tăng.
Câu 8:
Kết quạ hoạt động thương mại VN từ sau đổi mới:
a. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu không có sự thay đổi đáng kể
b. VN là nước nhập siêu
c. VN là nước xuất siêu
d. Cán cân thương mại thặng dư.
Câu 9:
Bán phá giá sẽ làm cho:
a. Hàng hóa VN bị cấm xuất khẩu trên thị trường đó.
b. Hàng hóa VN bị mất giá nên mới phá giá.
c. Hàng hóa VN xuất khẩu nhiều hơn do giá rẻ.
d. Tạo ra thị trường cạnh tranh khóc liệt về giá.
Câu 10:


Chọn đẳng thức đúng:
a. Y = C + I + G + X – M
b. BP = X – M
c. TB = CA + X – M
d. TB = X + M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×