Tải bản đầy đủ

Đề thi môn hóa học 9 (kỳ thi học sinh giỏi huyện. Năm học 2008-2009)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Hóa học 9
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:
Trong phòng thí nghiệm có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 5 dung dịch:
Na
2
SO
4
; H
2
SO
4
; NaOH; BaCl
2;
MgCl
2
. Chỉ được dùng Phenolphtelein hãy nhận
biết 5 lọ đựng 5 dung dịch trên?
Câu 2:

Từ một hỗn hợp chứa 4 loại chất rắn: Na
2
CO
3
; NaCl; NaHCO
3;
CaCl
2
.
Trình bày phương pháp hóa học để thu được NaCl tinh khiết? Viết các phương
trình phản ứng xẩy ra?
Câu 3.
Dẫn hỗn hợp A gồm 2 khí H
2
và CO có tỷ khối đối với H
2
là 9,66 qua ống
đựng Fe
2
O
3
(dư) nung nóng, kết thúc phản ứng thu được 16,8 gam Fe. Tính thể
tích hỗn hợp A (đktc) đã tham gia phản ứng?
Câu 4:
Cho 2 cốc I, II có cùng khối lượng.
Đặt hai cốc I và II lên 2 đĩa cân, cân thăng bằng.
Cho vào cốc I: 102 gam AgNO
3
; Cho vào cốc II: 124,2 gam K
2
CO
3
.
a. Thêm vào cốc I: 100 gam dung dịch HCl 29,3% và thêm vào cốc II:
100 gam dung dịch H
2
SO
4
24,5%.
Hỏi: phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc II ( hay cốc I) để cân lập
lại cân bằng?
b. Sau khi cân đã cân bằng, lấy
1
2
khối lượng dung dịch có trong cốc I
cho vào cốc II. Phải cần thêm bao nhiêu gam nước vào cốc I để cân lại thăng
bằng ?
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG
Ghi chú: Cán bộ coi không được giải thích gì thêm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×