Tải bản đầy đủ

học vần : Bài 18 x - chThứ 5ngày 9 tháng 10 năm 2008
HỌC VẦN
Kiểm tra bài cũ:
Đọc
cá thu
đu đủ
thứ tư, bé hà thi vẽ.
cử tạ

Bài 18 : x
ch
xe
x
xe
ch
chó
Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2008
HỌC VẦN
chó

c
th

Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2008
HỌC VẦN
Bài 18 : x
ch
Em tập viết bảng con:

thợ xẻ
xa xa
chì đỏ
chả cá
HỌC VẦN
Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2008
Bài 18 : x
ch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×