Tải bản đầy đủ

Biên bản bầu cử

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chi đội : 8B ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
ĐẠI HỘI LẦN THỨ ….
Eakar, ngày ….. tháng …. năm 2009
BIÊN BẢN BẦU CỬ
BẦU VÀO BCH CHI ĐỘI NĂM HỌC 2009 -2010
Thời gian : Hơm nay vào lúc …….giờ …… phút ngày 16 tháng 9 năm 2009 .
Địa điểm : Tại phòng học lớp …………..
Nội dung : Đại hội chi đội ………….. bầu cử ban chỉ huy chi đội mới
Thay mặt : Tổ bầu cử được sự tín nhiệm của Đại hội ban kiểm phiếu chúng tơi
gồm có :
1 - ………………………………………………………….Trưởng ban
2 - ………………………………………………………….Thư ký
3 - …………………………………………………………Thành viên
Tiến hành làm cơng tác bầu cử ,bầu Ban chỉ huy chi đội năm học 2009 – 2010 .
Danh sách bầu cử được đại hội thống nhất biểu quyết thơng qua để bầu vào Ban chỉ huy chi đội gồm các
bạn có tên sau :
1 - Bạn : …………………………………………………………………….
2 - Bạn : …………………………………………………………………….
3- Bạn : ……………………………………………………………………
4 – Bạn:………………………………………………………………………

5 - Bạn : ……………………………………………………………………..
Đại hội tiến hành bầu cử chọn : 3 bạn vào ban chỉ huy chi đội năm học 2009 – 2010 cụ thể như sau :
- Số phiếu phát ra : ………………………….phiếu
- Số phiếu thu vào : …………………………phiếu
- Số phiếu hợp lệ : ………………………….phiếu
- số phiếu khơng hợp lệ : ……………………phiếu
Sau một thời gian ,ban kiểm phiếu chúng tơi làm việc với tinh thần khẩn trương , nghiêm túc ,khách
quan và đúng ngun tăc điều lệ đội quy định ,kết quả kiểm phiếu như sau :
1 - Bạn :…………………………………Chi đội ……Đạt ……./ …….Phiếu
2 - Bạn :…………………………………Chi Đội ……Đạt ……./ ……..phiếu
3 - Bạn : …………………………………Chi đội ……Đạt ……./ ……..phiếu
4 - Bạn : …………………………………Chi đội ……Đạt ……./ ……..phiếu
Căn cứ vào điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và kết quả bầu cử ở trên các bạn có tên sau đây đã trúng
cử vào ban chỉ huy chi đội trường THCS Nguyễn khuyến năm học 2009 -2010 :
1 -Bạn :………………………………………………..
2 - Bạn : ………………………………………………..
3 - Bạn : ………………………………………………..


Biên bản kết thúc vào lúc : ….. giờ ….. ngày 16 tháng 9 năm 2009 , biên bản đã được thơng
qua trước tồn thể đại hội .
T/M ĐỒN CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
( Ký ,ghi rõ họ tên ) ( Ký ,ghi rõ họ tên )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×