Tải bản đầy đủ

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Ngày soạn :
Bài 3 :
I.MỤC TIÊU :
 HS nắm được thứ tự các số nguyên trên trục số.
 HS biết so sánh hai số nguyên và tìm giá trò tuyệt đối của một số nguyên.
II.CHUẨN BỊ :  GV: Bảng phụ: trục số để so sánh, nhận xét; giá trò tuyệt đối.
 HS: thước, Làm các bài tập đã dặn tiết trước.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
 Kiểm tra :
1) -Thế nào là, số nguyên dương, nguyên âm, tập hợp các số nguyên?
- Bài tập : 9, 10/ SGK. ( Kiểm tra 2 hs )
 Bài mới :
Giáo viên Học sinh Trình bày bảng
* GV giới thiệu như SGK:
+ Thứ tự trong tập hợp Z cũng
giống như trong tập N.
+ Điểm a nằm bên trái điểm b thì
giá trò của số a như thế nào so với
số b ?
* GV cho HS xem SGK để biết
kn số liền trước, liền sau.

* Bài tập ?1 / SGK

* Bài tập ?2 / SGK
1) So sánh hai số nguyên :
Ο Lưu ý: Trên trục số , điểm a nằm bên
trái điểm b thì số a nhỏ hơn số b.
VD: - 6 < - 5 ; - 3 < 0 ; 2 < 4
Ο Chú ý : ( kn số liền sau, liền trước )
( SGK)
+ Hãy so sánh tất cả các số
nguyên dương với số 0.
+ Hãy so sánh tất cả các số
nguyên âm với số 0.
+ Hãy so sánh các số nguyên âm
với số nguyên dương.
* HS xem trục số trả lời.
Ο Nhận xét :
+Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.
+ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.
+ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số
nguyên dương.
* Hãy nhìn kỹ hình 43/ SGK.
+ điểm – 3 cách điểm 0 bao
nhiêu đơn vò ?
 ta nói giá trò tuyệt đối của
– 3 bằng 3.
 kn về giá trò tuyệt đối.
+ điểm – 3 cách điểm không
3 đơn vò.
* Bài tập ?4 / SGK

2) Giá trò tuyệt đối của một số nguyên:
Giá trò tuyệt đối của một số nguyên a
là khoảng cách từ điểm a đến số 0 trên
trục số.
Giá trò tuyệt đối của số a, kí hiệu: | a|
VD: |-3| = 3 ; | 3| = 3 ; |-7| = 7
 Nhận xét:
+ Giá trò tuyệt đối của số 0 là 0.
+ Giá trò tuyệt đối của một số nguyên dương là
chính nó.
+ Giá trò tuyệt đối của một số nguyên âm là số
đối của nó(cũng là một số dương).
+ Hai số đối nhau có giá trò bằng nhau.
 Củng cố :
* Bài tập 11, 12, 13 / SGK
 Lời dặn :
 Học thuộc lòng bài vừa học.
 BTVN : 14, 15 và bài tập phần luyện tập.
Tiết 43

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×