Tải bản đầy đủ

Lịch sử hình thành thị trường tài chính và vai trò của nó đối với nền kinh tế.

TR NG Đ I H C KINH T HUƯỜ Ạ Ọ Ế Ế
KHOA K TOÁN TÀI CHÍNHẾ
---------- --------
CHUYÊN Đ
MÔN TÀI CHÍNH TI N T 
Tên chuyên đ:
L CH S HÌNH THÀNH TH TR NG TÀI   
CHÍNH VÀ VAI TRÒ C A NÓ Đ I V I N N   
KINH T .
GVHD: TS Hoàng Văn Liêm.
Th c hi n: Nhóm 8 (L p tài chính ti n t 1_N1)    
Danh sách nhóm:
1.Cao Th Kim Ngân.
2.Tr n Th Ngoan Thoa. 
3.Đinh Th Hu . 
4.Nguy n Th Ph ng.  
5.Lê Th Huê.
6.Nguy n Th Quỳnh Trang. 
7.Lê Th Xuân Mai.
8.Nguy n Th Khánh Hoà. 
9.Nguy n Văn Tín.

10.Phan Xuân Hoàng.
1. L i m đ uờ ở ầ
Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i    nhu c u v v n   luôn là v n đ quan 
tr ng đ c u tiên hàng đ u tr c khi b t đ u vào m t năm tài khóa m i. Đ         
th y r ng vi c hình thành m t th tr ng v n cho phát tri n kinh t xã h i là         
vô cùng quan tr ng thì vi c tìm hi u th tr ng v n hay th tr ng tài chính       
(TTTC) ra đ i là do đâu và nó có vai trò to l n nh th nào đ i v i n n kinh      
t nói chung và n n kinh t Vi t Nam nói riêng là đi u h t s c c n thi t. Đó        
chính là lý do chung tôi t p trung nghiên c u chuyên đ :  
“L ch s hình thành th tr ng tài chính và vai trò c a nó đ i v i n n kinhị ử ị ườ ủ ố ớ ề
t ”.ế
TTTC là m t s n ph m b c cao c a n n kinh t th tr ng hay nói chính xác !  "    
h n, là n n kinh t ti n t    , đó, bên c nh các th tr ng khác, th tr ng tài# $    
chính ho t đ ng nh là m t s k t n i gi a “ng i cho vay đ u tiên” và$       %  
“ng i s d ng cu i cùng”, t o ra vô s các giao d ch, và m i giao d ch, dù & '  $   # ( 
đ ng c nào ,cũng t o ra các dòng ch y v v n trong m t n n kinh t - nh là  $      
s l u thông máu trong m t c th - m t n n kinh t ho t đ ng lành m nh và        $  $
có hi u qu ch khi nào th tr ng này cũng ho t đ ng có hi u qu nh th , )   $    
và ng c l i. $
Trong n n kinh t th tr ng cung và c u g p nhau t o thành th tr ng. Giá     * $  
c hàng hoá xu t hi n nh m gi i quy t tr ng thái cân b ng cung và c u là     $  
yêu c u c p bách. Hàng hoá trong th tr ng tài chính là các công c tài chính.    '
Đ i v i m i ch th ho t đ ng s n xu t kinh doanh, v n đ đ u t cho phát  ( "  $      
tri n kinh doanh, phát tri n s n xu t là y u t s ng còn, vì v y v n có v trí to        
l n trong n n kinh t .  
Trong m i quan h t ng quan v i các th tr ng khác, TTTC có v trí là th       
tr ng kh i đi m cho các lo i th tr ng, nó có tác d ng chi ph i đi u hành #  $   '  
và xâm nh p vào các lo i th tr ng khác. Bi t rõ m i quan h gi a th tr ng $      %  
tài chính và các th tr ng khác, chính ph có th gi i quy t n n khan hi m  "   $ 
v n và đi u hành qu n lý kinh t th tr ng thông qua th tr ng tài chính.      
TTTC nâng cao năng su t và hi u qu ho t đ ng kinh doanh, s n xu t c a  $   "
n n kinh t . T o ra t c đ vòng luân chuy n v n nhanh, góp ph n làm tăng  $     
tr ng kinh t . T o đi u ki n cho s thành l p các t ch c kinh t m i. #  $     +   
TTTC t o ra c h i đ u t và đem l i l i ích cho m i thành viên trong xã h i.$     $   
Các t ch c kinh t và ng i dân thông qua TTTC s d ng h p lý ngu n v n+    & '  , 
đ đ u t d i nhi u hình th c khác nhau đ b o đ m và tăng ngu n v n.        , 
TTTC giúp cho vi c s d ng v n có hi u qu h n, không ch đ i v i ng i & '    )   
có ti n đ u t mà còn c v i ng i vay ti n đ        đ u t . Ng i cho vay s có -
lãi thông qua lãi su t cho vay. Ng i đi vay v n ph i tính toán s d ng v n  & ' 
vay đó hi u qu .


Có th nói,  TTTC là chi c c u n i gi a cung và c u v n trong n n kinh t ,   %    
t o đi u ki n thu n l i chuy n ngu n v n nhàn r i đ n n i thi u v n đ đáp$      ,  (     
ng nhu c u phát tri n kinh t . Thông qua TTTC mà hình thành giá mua giá   
bán các lo i c phi u, trái phi u, kỳ phi u, gi y n ng n h n, dài h n…hình$ +       $ $
thành nên t l lãi su t đi vay, lãi su t cho vay, lãi su t ng n, trung h n và dài.      $
h n.$
Vi t Nam, k t khi n n kinh t chuy n sang v n hành theo c ch th/   0       
tr ng, đ c bi t là trong b i c nh h i nh p kinh t khu v c và th gi i,gia *        
nh p WTO, lĩnh v c tài chính là lĩnh v c mang tính nh y c m luôn đòi h i s   $ 1 
đ i m i c v m t nh n th c và th c ti n.+   *    
Chính vì v y , vi c nghiên c u “L ch s hình thành và vai trò c a TTTC là h t   & " 
s c quan tr ng, nó s giúp cho các nhà đ u t hi u rõ ngu n g c ra đ i c a  -    ,   "
lo i th tr ng đ c bi t này, t đó n m b t đ c t m quan tr ng, nh h ng$   *  0      #
c a nó đ i v i ho t đ ng SXKD đ có k ho ch s d ng v n có hi u qu"   $    $ & '  
nh t.
2.Các khái ni m:ệ
Đ d dàng h n trong vi c tìm hi    u TTTC,tr c h t, chúng ta hãy tìm hi u  
khái ni m TTTC và các khái ni m liên quan: 
Khái ni m1: “TTTC là t ng hoà các m i quan h cung c u v “v n”, di n ra +      
d i hình th c vay, mua bán v v n, ti n t và các ch ng t có giá nh m       0 
chuy n d ch v n t    0 n i cung đ n  n i c u  v v n, nh m đ m b o cho các  
ho t đ ng kinh t .”$  
Khái ni m 2: “TTTC là m t lo i th tr ng đ c bi t nên đ i t ng mua bán  $   *   
trên th tr ng tài chính là m t lo i hàng hóa đ c bi t: đó là quy n s d ng   $ *   & '
v n ng n h n và dài h n. Ng i bán quy n s d ng tài chính có d th a  $ $   & '  0
ngu n tài chính đem nh ng quy n s d ng các ngu n tài chính d th a đó,   & ' ,  0
nh m thu đ c kho n l i t c nh t đ nh. Ng i mua quy n s d ng ngu n tài        & ' ,
chính là nh ng ng i đang thi u ngu n tài chính mu n mua quy n s d ng%   ,   & '
ngu n tài chính ng i khác.”, # 
Khái ni m 3: “TTTC là th tr ng mà đó di n ra các ho t đ ng mua bán   #  $ 
quy n s d ng các ngu n tài chính thông qua các ph ng th c giao d ch và & ' ,   
công c tài chính nh t đ nh”'  
Th c t , m t h th ng th tr ng tài chính hoàn ch nh ph i bao g m    ) , :
h th ng th tr ng ti n t ho t đ ng ch y u thông qua h th ng ngân hàng      $  "   
(g m NHTW và NHTM),
các công ty tài chính
th tr ng v n  
th tr ng ch ng khoán, trong đó    th tr ng ch ng khoán gi vai trò quan   %
tr ng.
Th tr ng ti n t : là m t b ph n c a th tr ng tài chính đ c chuyên môn       "   
hóa đ i v i các ngu n tài chính đ c trao quy n s d ng ng n h n  ,   & '  $
Th tr ng v n:là m t b ph n c a th tr ng tài chính.       "   Di n ra mua bán các
công c tài chính dài h n, g m th tr ng cho thuê tài chính, th tr ng th' $ ,     
ch p ( th tr ng tín d ng trung và dài h n) và th tr ng ch ng khoán   ' $   
Th tr ng ch ng khoán:là m t b ph n c a th tr ng tài chính,       "   là th trng
mà # ni đó ngi ta mua bán, chuyn nhng, trao đ+i chng khoán nhm
m'c đích kim li. Tuy nhiên, đó có th là TTCK tp trung ho*c phi tp
trung.Xét theo s luân chuy n c a các ch ng khoán ,s luân chuy n các ngu n  "    ,
tài chính, th tr ng ch ng khoán bao g m th tr ng ch ng khoán s c p và   ,     
th tr ng ch ng khoán th c p.    
∗ Th tr ng ch ng khoán s c p: là th tr ng phát hành các lo i       $
ch ng khoán, là n i di n ra ho t đ ng mua, bán các lo i ch ng khoán   $  $ 
m i đ c phát hành l n đ u. Th tr ng này làm tăng v n đ u t cho        
n n kinh t thông qua vi c phát hành ch ng khoán c a các ch th    " " 
c n v n trên th tr ng.   
∗ Th tr ng ch ng khoán th c p: là th tr ng l u thông và là n i        
di n ra các ho t đ ng mua đi bán l i các ch ng khoán đã đ c phát $  $  
hành trên th tr ng ch ng khoán s c p, làm thay đ i quy n s h u     +  # %
ch ng khoán
Th tr ng s c p: là th tr ng tài chính trong đó nh ng phát hành m i      % 
c a m t ch ng khoán đ c ng i huy đ ng ngu n tài chính bán cho ng i"      , 
đ u tiên mua nó.
Th tr ng th c p: là th tr ng tài chính trong đó th c hi n giao d ch        
các ch ng khoán đã đ c phát hành trên th tr ng s c p     
Th tr ng tài chính chính th c: là b ph n th tr ng tài chính mà t i đó       $
các ho t đ ng huy đ ng cung ng, giao d ch các ngu n tài chính đ c th c$     ,  
hi n theo nh ng nguyên t c nh t đ nh %   
Th tr ng tài chính không chính th c: là b ph n th tr ng tài chính mà      
đó các ho t đ ng huy đ ng, cung ng, giao d ch các ngu n tài chính đ c# $     , 
th c hi n theo s th a thu n gi a ng i cung c p ngu n tài chính và ng i   1  %   , 
c n ngu n tài chính mà không theo nguyên t c, th ch do nhà n c quy đ nh. ,     
3.L ch s hình thành th tr ng tài chínhị ử ị ườ .
Cung giông nh cac loai thi tr ng khac, thê chê thi tr ng phai đ c duy tri2 3  3 4 4  3 5 3 4  5  6
trong nên kinh tê tai chinh. T c la, cac chu thê th a vôn va thiêu vôn trên thi6 3 6 3  6 3 5 5 0 3 6 3 3 4
tr ng tao ra cung va câu vê san phâm tai chinh. 4 6 6 6 5 5 6 3
Trong c ch kinh t bao c p,vi c kinh doanh do NN đi u ph i, các ch th       " 
hoàn toàn b đ ng trong c mu n kinh doanh, dù bi t h ng đó là mang l i      $
l i nhu n cao. Còn trong s thông thoáng c a n n kinh t th tr ng, các ch   "     "
th ch đ ng tìm đ ng đ u t có l i cho mình đ đ t đ c hi u qu t i u, "       $    
đ ng th i, s phát tri n c a n n kinh t th tr ng đã làm xu t hi n các ch,    "       "
th th a v n và cũng có c nh ng ng i c n v n. 0  %   
Các ch th c n ngu n tài chính:"   ,
Các doanh nghi p: đ có th ho t đ ng SXKD m i doanh nghi p đi u có m t   $  (   
l ng v n t có nh t đ nh, nh ng con s này là có h n đ i v i nhu c u tăng       $   
qui mô s n xu t, đ u t d án m i hay đ u t c s v t ch t, áp d ng công         #   '
ngh …c a doanh nghi p. Vì v y, huy đ ng ngu n tài chính là m t nhu c u "    ,  
th ng xuyên c a m i doanh nghi p. " ( 
Nhà n c thông qua NSNN, cung c p kinh phí đ th c hi n các ch c năng,     
nhi m v c a mình nh : ' " 
Phân b ngu n tài chính qu c gia+ , 
Kích thích phát tri n s n xu t kinh doanh. 
Đ nh h ng hình thành c c u kinh t , thúc đ y s n xu t phát tri n: cung c p     !   
kinh phí đ u t c s h t ng công c ng, hình thành các ngành then ch t…   # $   
Tr giá.
Gi i quy t các v n đ xã h i: chi ho t đ ng b máy nhà n c, l c l ng     $     
công an,qu c phòng, giáo d c, y t , h tr th t nghi p, ng h thiên tai… '  (    " 
T t c đ u chi t ngu n NSNN có h n. Do v y, đ đ u t d án phát tri n  0 , $      
kinh t - xã h i hay đ bù đ p b i chi Nhà n c cũng c n huy đ ng thêm       
ngu n tài chính t các ch th khác., 0 " 
Ngoài ra, các t ch c tín d ng cũng th ng xuyên c n huy đ ng ngu n tài+  '    ,
chính đ cho vay, các nhà đ u t c n v n cho d án m i, các h gia đình, cá       
nhân c n ngu n tài chính đ trang tr i nhu c u chi đ t xu t. ,    
Bên c nh đó, n n kinh t th tr ng cũng t n t i nh ng ch th th a v n:$     , $ % "  0 
Doanh nghi p: ngu n v n đang th a đó là nh ng kho n thu nh p ch a có nhu ,  0 %  
c u s d ng (ng n h n ho c dài h n nh doanh thu tiêu th ch a t i kì thanh & '  $ * $  '  
toán, s ti n qu kh u hao c b n ch a dùng, l i nhu n tái đ u t ch a  7        
dùng...) nh ng kho n này đ u có th cho vay.%  
Các h gia đình, cá nhân có ti n đ dành, ti n đ c th a k , m c dù s ti n     0  *  
m i cá nhân, h gia đình có đ c không ph i l n nh ng thành ph n này l i(      $
chi m t tr ng cao trong xã h i (kho ng 70%) nên n u t p trung l i thì s tr )     $ - #
thành m t ngu n tài chính vô cùng m nh. , $
Còn có qu ti n t c a các t ch c xã h i, qu b o hi m mà ch a s d ng7   " +   7   & '
cũng là ngu n cung ng v n.,  
Các ch th th a v n không mu n đ phí ngu n tài chính nhàn r i c a mình,"  0    , ( "
h tim kiêm l i nhuân thông qua hoat đông đâu t , con cac chu thê thiêu vôn 6 3  4 4 4 6  6 3 5 5 3 3
dùng nó đ bô sung vôn cho hoat đông SXKD va cac nhu câu đâu t khac sao 5 3 4 4 6 3 6 6  3
cho có hi u qu và ti t ki m.  
Vân đê la lam sao đê cho đâu t găp đ c tiêt kiêm; phai co n i đê tao ra s3 6 6 6 5 6  4  3 4 5 3  5 4 
găp g nay. S g p g này chính la qua trinh giao l u vôn hay noi khac h n la4 8 6  * 8 6 3 6  3 3 3  6
c n t o ra m t n i đ cho nh ng nguôn vôn nhan rôi không co chô đâu t giao $    % 6 3 6 2 3 2 6 
l u v i nh ng nha đâu t đang cân vôn.  % 6 6  6 3
Ban đ u, vi c vay và cho vay d a trên s quen bi t, tín nhi m (anh em, hàng     
xóm, b n bè…) nên ph m vi và s l ng r t h n ch .$ $    $ 
Khi các ch th g p nhau thông qua vai trò c a ng i trung gian là Ngân hàng"  * " 
thì có s d dàng h n, vi c luân chuy n v n đ c nhanh chóng và đáng tin      
c y h n. 
Nh ng ph m vi l a ch n các ph ng án cho vay c a Ngân hàng không đ c $    " 
r ng l n,lãi su t không ph i lúc nào cũng h p d n ng i g i ti n vào đ có    9  &  
ti m l c m nh, vi c g i và rút ti n g p nhi u phi n hà, vi c cho vay không  $  &  *   
ph i lúc nào cũng d dàng v i b t kì ai…   
Có th kh ng đ nh r ng: môt nên kinh tê muôn tăng tr ng thi phai co hoat :   4 6 3 3 # 6 5 3 4
đông đâu t ; tr c khi muôn đâu t , phai huy đông vôn t nguôn tiêt kiêm; đâu4 6   3 6  5 4 3 0 6 3 4 6
t co hiêu qua sinh ra l i nhuân lai lam tăng thêm nguôn tiêt kiêm. Băt nguôn t 3 4 5  4 4 6 6 3 4 3 6 0
môi quan hê nhân qua gi a đâu t va tiêt kiêm, m t yêu c u đ t ra là c n có3 4 5 % 6  6 3 4   * 
nhi u hình th c huy đ ng v n m i, nhanh chóng, linh ho t h n, góp ph n gi i     $  
quy t cân đ i gi a cung và c u v ngu n tài chính trong xã h i.  %   , 
Các công c huy đ ng v n xu t hi n d i nhi u hình th c đ đáp ng yêu'         
c u đó:
Các gi y t ghi n : Nhà n c phát hành trái phi u công trình, công trái...,    
doanh nghi p phát hành th ng phi u, trái phi u…   

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x