Tải bản đầy đủ

tra loi cau hoi ban Pham Thi Trang

Trong moi truong dien moi:
2
21
2
21
)( r
qq
k
r
qq
kF
ε
ε
==
Trong chan khong:
2
'
21
r
qq
kF

=
Xet ve phuong dien tac dung luc thi 1 lop dien moi co be day r tuong duong nhu 1 lop chan khong
co be day
ε
rr
=
'
Khoang cach giua 2 dien tich:
ε
ddr
+−=
1
( )
2
1
2
1
'
r
ddr
F
F
ε
+−
=⇒

( )
2
1
2
1
'
ε
ddr
r
FF
+−
=⇒

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×