Tải bản đầy đủ

Đề thi - đáp án Toán 8 HKI 08-09

PHÒNG GD HUYỆN U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA 2
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2008 - 2009
MÔN THI : TOÁN : LỚP 8
THỜI GIAN: 90’
Câu 1: Phát biểu qui tắc công hai phân thức cùng mẫu thức. cho ví dụ.(2đ)
Câu 2: Phát biểu định lí 2 về hình thang cân, chứng minh định lí.(2đ)
Câu 3: Cho phân thức
2
3x+3
x 1−
(3đ)
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b/ Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị (- 2)
Câu 4: Cho hình bình hành ABCD có BC = 2.AB. Gọi MN lần lượt là trung
điểm của BC và AD, gọi P là giao điểm của AM với BN, Q là giao điểm của
MD với CN, K là giao điểm của tia BN với tia CD.
a/ Chứng minh tứ giác MDKB là hình thang.
b/ Tứ giác PMQN là hình gì? Chứng minh.
ĐÁP ÁN TOÁN 8
Câu 1:

- Phát biểu đúng quy tắc (1đ)
- Cho được ví dụ (1đ)
Câu 2:
- Phát biểu đúng định lí (1đ)
- Chứng minh được định lí (1đ)
Câu 3:
a/ Điều kiện của biến x là: x
1≠ ±
(1đ)
b/
( )
( ) ( )
2
3 1
3x+3 3
1
1 1
x 1
x
x
x x
+

+ −

= =
(1đ)
3
1
2
x−
= −
3 = - 2x + 2
2x = -1
1
2
x = −
(TMĐK) (1đ)
Câu 4:
- Vẽ đúng hình, ghi giả thuyết, kết luận (0,5đ)


- Chúng minh được BMND là hình bình hành => MD//BN (1đ)
Xét tứ giác MDKB có MD//BK => MDKB là hình thang (0,5đ)
- Chứng minh được tứ giác PMQN là hình chữ nhật (1đ).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×