Tải bản đầy đủ

§6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARÍT (tiết 1)

Tiết ppct: 34
§6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ &
BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARÍT (tiết 1)

I/ Mục tiêu:

1/ Về kiến thức: Nắm được cách giải các bpt
mũ, dạng cơ bản, đơn giản.Qua đó giải được
các bpt mũ, cơ bản , đơn giản.

2/Về kỉ năng: Vận dụng thành thạo tính đơn điệu
của hàm số mũ để giải các bpt mũ cơ bản, đơn
giản.

3/ Về tư duy và thái độ:- kỉ năng lôgic , biết tư
duy mỡ rộng bài toán.


học nghiêm túc, hoạt động tích cực


III/Phương pháp: Gợi mỡ vấn
đáp-hoạt động nhóm
IV/ Tiến trình bài học:
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra bài cũ :Trả lời:

Hàm số có tập xác định R.

Hàm số y = a
x
, (1≠ a > 0)

Đồng biến khi a > 1

Nghịch biến khi 0 < a < 1.
Ch1: Nêu tính đơn điệu hàm số
mũ y = a
x
, ( a> 0, a≠1)


Đồ thị của hàm số y = 2
x


Hàm số có tập xác định R

a=2> 1, nên hàm số đồng biến trên R.

Giới hạn, tiệm cận:
Tiệm cận ngang: y = 0

Điểm đặc biệt:lim 0 , lim
x x
y y
→−∞ →+∞
= = +∞
x -1 0 1 2
y ½ 1 2 4
Đồ thị:
x
f(x)
21
2
4
Ch2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2
x


1. Bất phương trình mũ cơ bản


Từ đồ thị hàm số đã vẽ, em hãy tìm
các giá trị x sao cho 2
x
> 2?

HS: trả lời

Nhận thấy log
2
2

=1

Để 2
x
> 2 thì x > 1

Hay bất pt: 2
x
> 2
Có tập nghiệm : (1; + ∞)
x
f(x)
21
2
4


Vậy em nào có thể nêu cách giải cho
bất phương trình a
x
> b, với a >1

TL:

Nếu b≤0, bất pt : a
x
> b có nghiệm với mọi x

Nếu b > 0, a
x
> b => x > log
a
b
Tương tự: em nào có thể nêu cách giải cho bất pt :
a
x
> b , với 0<a<1.?

TL:

Nếu b≤0, bất pt : a
x
> b có nghiệm với mọi x

Nếu b > 0, a
x
> b => x < log
a
b

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×