Tải bản đầy đủ

ke hoach hoc tap va lam theo TGDD HCM

Phòng GD&ĐT Thọ Xuân
Tr ờng THCS Xuân Châu
Cộng hoà xã hộ chủ nghĩ việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


K HOCH
Thc hin Cuc vn ng Hc tp v lm theo
tm gng o c H Chớ Minh nm học 2009 2010.
I. MC CH, YấU CU
Tip tc nghiờn cu sõu sc hn ni dung t tng, tm gng o c H
Chớ Minh; nõng cao nhn thc, hnh ng ca cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn
chc trong hc tp v lm theo tm gng o c Bỏc H.
y mnh thc hin cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c
H Chớ Minh; a cuc vn ng i vo chiu sõu, to s chuyn bin mnh m
trong hnh ng, tuyờn truyn gii thiu nhng tm gng ngi tt, vic tt,
nhng tp th v cỏ nhõn CBGV_HS in hỡnh hc tp v lm theo tm gng
o c H Chớ Minh.
Thụng qua vic trin khai thc hin cuc vn ng, t chc cỏc hot ng k
nim 40 nm thc hin Di chỳc ca Ch tch H Chớ Minh.
II. NI DUNG THC HIấN:

1. T chc cho ton th cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc hc tp,
nghiờn cu chuyờn : T tng v tm gng o c H Chớ Minh v nõng cao
ý thc trỏch nhim, ht lũng, ht sc phng s T quc, phc v nhõn dõn.
T chc hi ngh nghiờn cu, hc tp quỏn trit chuyờn T tng v tm
gng o c H Chớ Minh v nõng cao ý thc trỏch nhim, ht lũng, ht sc
phng s T quc, phc v nhõn dõn. Trong hi ngh, thc hin bỏo cỏo v 40
nm thc hin Di chỳc ca Bỏc H v ra phng hng phn u lm theo Di
chỳc ca Ngi trong thi gian ti. Thi gian tin hnh: mt bui.
-Tip tc trin khai sõu, rng ni dung ca cuc vn ng Hc tp v lm
theo tm gng o c H Chớ Minh n cỏc on th, cỏc t chc qun chỳng
bng cỏc hỡnh thc phự hp nhm nõng cao nhn thc của CBGV v cuc vn
ng qua ú hng ng tham gia cuc vn ng mt cỏch tớch cc.
-Chi bộ công đoàn đoàn thanh niên phi a ni dung hc tp v lm theo
tm gng o c H Chớ Minh vo sinh hot nh k, sinh hot di c, sinh
hot T chuyên môn cuc vn ng ngy cng thm sõu vo nhận thớc và hành
động của mỗi CB GV HS .
-a ni dung sinh hot, hc tp tm gng o c Ch tch H Chớ Minh
trong thc hnh tit kim, chng tham nhng, lóng phớ, quan liờu vo hot ng
ca n v.
. Mi cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc, tp th lp vit bng ng ký
lm theo tm gng o c ca Bỏc. Ni dung ng ký phi c th v cụng vic
v thi gian thc hin. Hng thỏng, t chc sinh hot theo t b mụn, tp th lp
ỏnh giỏ, gúp ý bng ng ký ca mi cỏ nhõn v chng trỡnh, k hoch thc hin
ca n v.
2. T chc gp mt, giao lu, ta m, trao i kinh nghim biu dng
cỏc tp th, cỏ nhõn cú nhiu thnh tớch trong hc tp v lm theo tm gng o
c H Chớ Minh
.-a ni dung sinh hot, hc tp tm gng o c Ch tch H Chớ Minh
trong thc hnh tit kim, chng tham nhng, lóng phớ, quan liờu vo hot ng
ca c quan, n v.
-Tớch cc tham gia hi thi k chuyn v tm gng o c H Chớ Minh
do công đoàn tổ chức.
-Phỏt ng gii thiu gng ngi tt-vic tt, in hỡnh trong hc tp v
lm theo tm gng o c H Chớ Minh cỏc lnh vc i sng xó hi.
-y mnh ton din Cuc vn ng tng bc a ni dung Cuc vn
ng i vo chiu sõu trong mi hot ng sinh hot, cụng tỏc v i sng xó hi.
Ban ch o cỏc n v phỏt hin nhng tp th, cỏ nhõn in hỡnh tiờn tin,
cú thnh tớch xut sc trong hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh.
T chc hi ngh biu dng gm 3 ni dung: bỏo cỏo in hỡnh, trao i kinh
nghim cỏc tp th, cỏ nhõn cú thnh tớch xut sc v biu dng, khen thng
nhng tp th, cỏ nhõn xut sc lm theo tm gng ca Bỏc. Thi gian thc hin
t nay n ngy 05/9/2010
III.Các giải pháp
1.Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập chỉ chỉ thị 33/2007/CT- BGD&ĐT về
nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009- 2010; chỉ thị số /SGD&ĐT về hớng dẫn thực
hiện nhiện vụ trờng học.
Học tập chỉ thị 06/CT BCT của bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động Học tập
và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh
Gắn với chủ đề năm học 2009-2010 là đổi mới quản lý nâng cao chất lợng giáo
dục toàn diện , xây dựng trờng học thân thiện, HS tích cực, ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động dạy học
2.Trong buổi lễ khai gỉang năm học Đ/C Lê Thị Khánh PHT đọc lời phát động
phong trào học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh phong trào xây
dựng trờng học thân thiện HS tích cực
Đ/C Trịnh Đình Tứ thay mặt cho 17 CBGV nhà trờng đọc lời hởng ứng
Em Vũ Đình Tùng BCH liên đội trởng thay mặt cho 226 em HS đọc lời hởng
ứng cuộc vận động.
Có 100% GV-HS kí cam kết thực hiện cuộc vận động
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí
Minh vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đối với HS . Kỷ
niệm ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam 8/3 đối với GV
Thờng xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ GV
4. Vận động để toàn thể cán bộ gíao viên và học sinh nhà trờng đều tích cực hởng
ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong công
việc cũng bh cuộc sống.
5. Thờng xuyên tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động , kịp thời biểu
dơng những gơng điển hình , uốn nắn chấn chỉnh những sai sót , xây dựng tập thể
thực sự đoàn kết , hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010
T chc tng kt thc hin cuc vn ng nm hc 2009 2010 vo thỏng
05/2009. Trong tng kt cú bỡnh chn cỏc tp th, cỏ nhõn ( cỏn b giỏo viờn, nhõn
viờn v hc sinh) tiờu biu, gng mu trong hc tp v lm theo tm gng o
c H Chớ Minh.
IV. T CHC THC HIN:
I. Thành lập ban chỉ đạo
căn cứ vào hớng đẫn của PGD &ĐT
Từ tình hình thực tế của nhà trờng , cơ cấu ban chỉ đao gồm có sáu thành viên đại
diện cho đại diện cho Ban Giám Hiệu- Công Đoàn - Đội thiéu niên giáo viên
của nhà trờng
Đ/C : Bùi Thị Nam Hiệu trởng BTCB - Trởng ban
Đ/C : Lê Thị Khánh - Phó Hiệu trởng - Ban viên
Đ/C : Đỗ Thị Nhị TKHĐ - Th kí
Đ/C : Vũ Thị Tiếp TTXH - Ban viên
Đ/C : Trịnh Đình Tứ TT - Ban viên
Đ/C: Phạm Thị Mai TPTĐ - Ban viên
2. Phân công nhiệm vụ cho ban chỉ đạo
Đ/C Bùi Thị Nam phụ trách chung
Đ/C : Lê Thi Khánh : Phụ trách khối công đoàn trờng. Xây dựng kế hoạch và chỉ
đạo hoạt động của công đoàn hởng ứng cuộc vận động
Đ/C :Vũ Thị Tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn
Đ/C : Trịnh Đình Tứ phụ trách chỉ đạo khối Đoàn viên
Đ/ C : Đỗ Thị Nhị Phạm Thị Mai: phụ trách công tác Đội
Ban Ch o xõy dng k hoch tuyờn truyn v cuc vn ng gn vi cỏc
hot ng k nim 40 nm thc hin Di chỳc ca Bỏc. Cỏc n v tip tc vn
ng cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc hng ng cuc vn ng sỏng tỏc
cỏc tỏc phm vn hc, ngh thut v ch Hc tp v lm theo tm gng o
c H Chớ Minh.
Cỏc thnh viờn Ban ch o c phõn cụng phụ trách những công việc cụ thể
; Ban Ch o nh k s kt cụng tỏc v bỏo cỏo kp thi v Ban Ch o
PGD&ĐT nhng kinh nghim hay, cỏch lm tt v trin khai cht ch k hoch
thc hin Cuc vn ng nm học 2009-2010.
3. Kế hoạch cụ thể
Ban chỉ đạo xây dựng chơng trình hành động xác định rõ những tiêu chuẩn đạo
đức , lối sống của cán bộ đảng viên giáo viên với các nội dung cụ thể sau:
* Phải có tinh thần yêu nớc , yêu chủ nghĩa xã hội chân chính , nhận thức đúng
đắn và kiên định thực hiện mục tiêu lí tởng độc lập dân tộc gắn liền với xây
dựng chủ nghĩa xã hội.
Phải ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu , nớc mạnh xã hội công bằng dân chủ .
văn minh, kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về đạo đức , dao động về t tởng
chính trị hoặc phai nhạt lí tởng
Không nói và làm trái quan điểm đờng lối chính sách của Đảng pháp luật nhà nớc
và nội qui qui chế của nghành, của nhà trờng và địa phơng
*. Thờng xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm , tinh thần tiền phong gơng mẫu , thái
độ phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày , tập trung trí tuệ
để giải quyết kiến nghị vớng mắc của CBGS-HS Cha mẹ HS.
Tránh biểu hiện vô trách nhiệm , quan liêu mệnh lệnh hách dịch xa rời quần
chúng , làm giảm lòng tin của nhân dân GV-HS
*. Thờng xuyên xây dựng tinh thần đoàn kết thơng yêu nhau . Hợp tác cùng phát
triển trên tinh thần tơng thân tơng ái , tình đồng đội ,đồng nghiệp trong mọi lúc
mọi nơi.
Kiên quyết chống các biểu hiện chia rẽ , bè phái , cục bộ địa phơng và tính ích kỷ
hẹp hòi ,ích kỷ cá nhân .
*. Tích cực tham gia học tập , bồi dỡng thờng xuyên ,nâng cao tay nghề, hởng
ứng các phong trào thi đua hai tốt của ngành
Xây dựng cho mình đức tính cần, kiệm ,liêm ,chính, chí công vô t coi trọng chất
lợng và hiệu quả công việc , kiên quyết chống các biểu hiện lời biếng lãng phí xa
hoa , phô trơng hình thức , những việc kém hiệu quả và báo cáo sai sự thật .
Rèn luyện tinh thần đấu tranh phê và tự phê , thẳng thắn , trung thực , khiêm tốn
học hỏi , không chạy theo danh vọng và địa vị lợi ích cá nhân.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×