Tải bản đầy đủ

Số: 04/2008/QĐ-BGDĐT/04/02/2008Chuẩn đánh giá trường Tiểu học



 ! "
#$%&'()*+,-'-.$
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008
/012





























 !!"#$%&'()*)$+$

',

 



-.

/01234402 *5'6

47

/3,83440

'9

:

;




,<


8

<;







.







.

<;.

=
',

 



-.

1>234472 *5'6

/1

0,83447

'9

:

;




,<

8

<;







.





.

!





*



=
',

 



-.

0>2344?2 *5'6

43

1,8344?

'9

:

;








@

8.

-.





A





=
',





-.

>/234402*5%!*

7/

1,83440

.




.

!





*



B

*









=
C





'



'

D

9



D

8









<
EFG*H IJ
*

/K

LC

8C






























K
*

3K













-/>

L





,'.B

K
*

7K'

(,:

<'



'

D

9



D

8









<
(



(

!







<









;.

.

!





*




='



E

B9

<

:.



.

<!

8.



-


















8







K2K
Nơi nhâ
̣
n
5(,:

'





=
5(,:

'9

:

=
5(,:

.

.

= 
5

=
5E(I!%  M *

I=
5'

.

<;.

<
;

.

'6=
5  '

  D(  66A  N.

 
:

:O=
5D

8





=
5 *

7=
5'.B

=
34567
8567695:
N*
@
L

O
;,-<=
>
,?*,@
5PCB-C'9

:

=
5PCB-C.

!%M*=
5AJ(<(

6'<'

DMD*K



 ! "
#$%&'()*+,-'-.$
EF*H I
(






















(Ban ha
̀
nh ke
̀
m theo Quyê
́
t đi
̣
nh sô
́
: 04 /2008/QĐ-BGDĐT
nga
̀
y 04 tha
́
ng 02 năm 2008 cu
̉
a Bô
̣
trươ
̉
ng Bô
̣
Gia
́
o du
̣
c va
̀
Đa
̀
o ta
̣
o)
'"
EF*H I'IE !
*

/K6

8

9



.





:


/K(,B



;
























K
3K(,B





:

.









.





9

.


:





.





;.

K
*

3K'































/K'















-



:







8










;



A

!



K
3K





















8

.








L

8







:



:





.














K
*

7KQ

9

B























2






















B




8.















,

8L.
















9





;

,<R
@
.




















=

;

,





.




















=

8C



-






C8



K
'""
"SE'IET *# I!"#'IUAV !!"#$%&'
W !"XEIY'
*

ZK

/J.





;








/K





.



B.

8

C;



*









<B
.

8J
OI



<6

I







.

.

NI.

.



.





.


:<I.

.

;



.







<I.

.

LC

<I.

.

L



<
I.

.



O=
BO.



*

'.

-

(

 8<'.

<*

'.

-

I.

'9

Q<*.





:I.

'9

Q<[ .

I.

'9

Q



.



R
@
.

L

=
O'

.

8.

.

,:

K
3K





:

<L.



:





8

C;8.9



:K
OQ.@

:



8.



\8



8:







8.

,



8.


=.









3B.

2\:









.





8.Q
@


<]8

<



\8.



=
BOA

:





:

<3

::

\





.



-=

..
L.;

74

-2

:<





L.;

7>

-2

:=-.





:






L.;

74







L.



:



:/



:>=
O*

8

C;



L

Z<*

/Z

*









K
7KI.

.



.





.

:,

I.

.

;



.












.







.

C;



*









K
O'



L





.






@






:9





8.

,8

=
BO*

R





B

:

:



.

;



<9





.








3




8





=
O6



;



8



8-

.



I



<6

I







B.

:



,L.











;

,

L





I.

.

K
ZK'

.

8.



:



;

L

L



.

^




B.


@




.

K
O'



L





.



.

<





C

<

<,8



@




-

8.8.@



=
BO

RL

8<











;



.












.

=
O.



B.


@




;



8.<

:





.

CL













.



8



R

LC

<L



.






K
>K.

,:





.





8



K
O'

L





.


@








8



=
BO











;





8



=
OQ.@

L

<

-









B

:

:





8




K
?KI



<6

I



<









8

;








.







;





-K
O'

L









8

;




@


<

,B

:.








<





8

;





.







;





-=
BOI





RC
@


;





.





<;





-






<=
OQ.@

L

<I



.





-



B

:

:





8

;





.










K
0K











.

.

B



K
O'

-.

C
@
<
@
,B







:



<9

;



.








;





.





=
BO'



.

B





L

<B



.

R







.









;


,



8;

=
OQ.@

L

<

-





B

:

:





.

.<B



C






;

,



8;

K
1K



L.

B.


@


<

8.<


:

<;









9

.





9



K
O'

L




@




B.


@




8.<

:



;








=
4
BO!



8



<

;





B.


@
8.<


:

<;













:9

.





9



C;








:



=
OQ.@

L

<

-



B

:

:



B.


@
8.<

:

<
;









9

.





9



.







K
<=
A
BC4<=B$-BD
E
,JF
>
,GH
I
JBF
E
,%K
>
L@<F
>
*M<=,MF
A
,-D,M<=,
/K'

B.

;









,





L



.





K
O*_-

LC

<



:





`

8

:

8

`

<



<.


-.

<8.=

a.



:-:

8

,

a.

,



\b


9



:

-:

8C;

=
BOI



b`

7,8



<6bI



`

3,8



NL.L






:-

O



:



,



:

<

B.



8L.;3

8L






8.



=
O*

B.


@


;







\





;

^

8

<;



C
;



*

/0<*

/1

*









K
3K!



J
O*

-.



\

:.





8.





=








9

.



:-:

8

<



9



>4c



9

.


,



=
BOI,

,8<





8



.

8.<d:





B.


@



9

.

8.<

:

C;



;;







8;

=
8.@



9



?



L8.







/1








.



:,





=















:

2
;

2eRf2

:.







-

L

L

8;





.






<

;



8;

.

=
O*



8B



;

C;



*

73

*









K
7K 

J
O'



-.







:









C;



*

/?

*










=
BO*





<B.


@
9

.

8.

:





:






.



:.=
O*



8B









.

9

-





K
ZK4>,8

<

:





R



L.



L

.

B.







:K
OD.



B.

;



<

<B

R



L





8.<

:








=
BO .

B.







L

<L.

.







:=
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×