Tải bản đầy đủ

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT YW TƯỞNG VÀ ĐẠO LÝ

Tiết:03
Tiết:03
I. Tìm hiểu và lập dàn ý:
I. Tìm hiểu và lập dàn ý:
Đề :
Đề :


Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu
Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu
Ơi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?
Ơi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?a. Tìm hiểu đề
a. Tìm hiểu đề


Đọc mục
Đọc mục
Tìm hiểu đề
Tìm hiểu đề
sgk trang
sgk trang
20 và thảo luận theo tổ (5 PHÚT)
20 và thảo luận theo tổ (5 PHÚT)
sau đó cử đại diện nhóm lên trả
sau đó cử đại diện nhóm lên trả
lời lần lượt các câu hỏi.
lời lần lượt các câu hỏi.


Câu thơ của Tố Hữu viết dưới dạng câu hỏi , nêu lên vấn
đề sống đẹp trong đời sống của mỗi người .

Để sống đẹp con người cần xác định : lí tưởng đúng đắn
, cao cả , cá nhân xác định được vai trò trách nhiệm với
cuộc sống , đời sống tình cảm phong phú , hành động
đúng đắn .
→ câu thơ trên nêu lí tưởng và hướng con người tới
hành động để nâng cao phẩm chất , giá trị con người .
↔ Với Thanh niên , HS muốn trở thành người “ sống
đẹp ” cần thường xuyên trau dồi , học tập và rèn luyện để
từng bước hoàn thiện nhân cách.
I. Tìm hiểu và lập dàn ý:
I. Tìm hiểu và lập dàn ý:
Đề : Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ
Tố Hữu: “ Ôi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn? ”


Thao tác lập lụân :

- Giải thích ( sống đẹp là sống như thế nào?)

- Phân tích ( các khía cạnh biểu hiện của sống đẹp )

- Chứng minh ,bình luận (nêu những tấm gương người
tốt , việc tốt , bàn cách thức rèn luyện để sống đẹp ; phê
phán lối sống ích kỉ , vô trách nhiệm , thiếu ý chí , nghị
lực…)

Dẫn chứng : ngoài thực tế , sách vở …
I.
I.
Tìm hiểu và lập dàn ý:
Tìm hiểu và lập dàn ý:
Đề :
Đề :


Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ
Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ
Tố Hữu:
Tố Hữu:
“ Ôi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?
“ Ôi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?

b.
b.
Lập dàn ý
Lập dàn ý
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề và nêu luận đề “…”
* Thân bài:

- Giải thích thế nào là “sống đẹp”

- Phân tích các khía cạnh của lối sống đẹp và giới thiệu một
số tấm gương sống đẹp trong cuộc sống và trong văn học.

- Phê phán những quan niệm và lối sống không đẹp.

- Nêu phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống
đẹp.
* Kết bài: Khẳng đònh ý nghóa của lối sống đẹp, ý nghóa của
câu thơ.
Đề :
Đề :


Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ
Anh chị hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ
Tố Hữu:
Tố Hữu:
“ Ơi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?
“ Ơi ! Sống đẹp là gì hỡi bạn?* Một số nội dung cần nhớ
* Một số nội dung cần nhớ
Thế nào là nghò luận về một tư
Thế nào là nghò luận về một tư
tưởng, đạo lí?
tưởng, đạo lí?
Là quá trình vận dụng các thao tác lập
Là quá trình vận dụng các thao tác lập
luận các thao tác trong làm văn để giúp
luận các thao tác trong làm văn để giúp
cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu
cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu
sâu, đồng thời thấy được ý nghóacủa tư
sâu, đồng thời thấy được ý nghóacủa tư
tưởng,đạo lí đó.
tưởng,đạo lí đó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×