Tải bản đầy đủ

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌCTIẾT 43-44
QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ
PHONG CÁCH VĂN HỌC

DÀN Ý BÀI HỌC
QUÁ TRÌNH VĂN HỌC PHONG CÁCH VĂN HỌC
KHÁI NIỆM TRÀO LƯU
Văn
học

gì?
Diễn
tiến
của
văn
học
Quy
luật quá
trình

văn học
Thời đại
nào văn
học ấy
Vừa kế
thừa vừa
cách tân
Khái
niệm
trào
lưu
Các
trào
lưu văn
học
Trên
thế
giới

Việt
Nam
KHÁI NIỆM BIỂU HIỆN
Sự độc
đáo
riêng
biệt
Sự
hình
thành
Nhà văn kiệt xuất
In đậm dấu ấn dân
tộc thời đại
Cách
nhìn,
cảm
nhận,
đánh
giá
Hệ
thống
hình
tượng
phương
diện
nghệ
thuật

Anh( chị) hãy nhắc lại khái
niệm văn học? Diễn tiến
của văn học có quan hệ thế
nào với các thời kì lịch sử?

I/ QUÁ TRÌNH VĂN HỌC
1. KHÁI NIỆM
* VĂN HỌC
Là một loại hình nghệ thuật
Một hình thái ý thức xã hội đặc
biệt
Luôn vận động biến chuyển
* DIỄN TIẾN
VĂN HỌC
Như một hệ thống chỉnh thể với
sự hình thành, tồn tại, thay đổi.
Có mối quan hệ khăng khít, chặt
chẽ với thời kì lịch sử như: Hai
mặt một tờ giấy

VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
Giai đoạn 1:
Từ thế kỉ X
đến thế kỉ
XIV
Giai đoạn 2:
Từ thế kỉ XV
đến thế kỉ
XVIII
Giai đoạn 3: Từ
thế kỉ XVIII
đến nửa đầu thế
kỉ XIX
Giai đoạn 3:
Từ nửa cuối
thế kỉ XIX

DỤ
VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX
Từ đầu thế kỉ XX
đến cách mạng
tháng tám 1945
Từ sau cách mạng
tháng tám đến hết
thế kỉ XX
Mỗi thời kì văn học gắn với hòan cảnh lịch sử riêng,
tồn tại, thay đổi, phát triển qua các thời kì lịch sử xã
hội

Từ ví dụ trên anh( chị)
hãy nêu khái niệm quá
trình văn học

Quá trình văn học là diễn biến, hình thành
tồn tại, phát triển, thay đổi của văn học qua các
thời kì lịch sử
Quá trình văn học tuân
theo những quy luật
chung nào? Anh(Chị)
Hãy nêu ví dụ và giải
thích

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×