Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra học kì 2 hóa 8

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HOÁ HỌC 8 NĂM HỌC 2008-2009
Nội dung MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL
Chương IV:
Oxi –không khí
2
(0,5 đ)
2
( 0,5đ)
4
(1đ)
Chương V :
Hiđro –nước
6
( 1,5)
1
(2đ)
2
(0,5đ)
1

(1đ)
1
(2đ)
11
( 7 đ)
Chương VI :
Dung dòch
2
( 0,5đ)
1
(0,5đ)
2
(1đ)
5
(2đ)
Tổng
10
( 2,5đ)
1
(2đ)
5
( 1,5đ)
1
( 1đ)
2
(1đ)
1
(2đ)
19
(10đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HOÁ HỌC 8 NĂM HỌC 2008-2009
Đề 1
A.TRẮC NGHIỆM (5Đ) : từ câu 1 câu 14 mỗi câu đúng 0,25 đ ,từ câu 15  câu 17 mỗi câu đúng 0,5đ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a c b d a d b c c b a d c b a c d

B .TỰ LUẬN ( 5Đ) :
1.( 2đ) :Mỗi phương trình viết đúng đạt 0,5đ . Cân bằng sai trừ 0,25đ
a. Na
2


O + H
2
O  2NaOH b. K + H
2
O  2KOH + H
2

c. P
2
O
5
+ H
2
O  H
3
PO
4
d. CaO + H
2
O  Ca(OH)
2

2. ( 1đ)
- m dd Na
2
CO
3
= 100 + 21,2 = 121,2 g 0,5 đ
- C% Na
2
CO
3
=
21, 2
100 17, 49%
121, 2
=
0,5đ
3. ( 2đ)
- m Mg =
40.90
36
100
=
g  mAl = 90 – 36 = 54 g 0,5 đ
-Viết được hai phương trình đúng ( 1đ) , cân bằng sai trừ 0,25 đ
Mg + 2HCl  MgCl
2
+ H
2
(1) 2Al + 6HCl  2AlCl
3
+ 3H
2
(2) 1đ
nH
2
(1) = nMg = 36 : 24 = 1,5mol nH
2
(2) =
3
2
nAl=
3
2
.2 = 2mol 0,25 đ
 VH
2
= ( 1,5 + 2) . 22,4 = 78,4 lit 0,25đ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×