Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I (SOẠN RẤT CÔNG PHU VÀ ĐẸP)

Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I Toán 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn : Toán 9 Năm học : 2008 – 2009
A. LÝ THUYẾT :
I- PHẦN ĐẠI SỐ :
1/ Căn thức :
• Định nghĩa căn bậc hai số học của số a không âm.
• Điều kiện để
A
có nghĩa (hay vô nghĩa).
• Hằng đẳng thức
2
A A=
.
• Định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương,
phép chia và phép khai phương.
• Các phép biến đổi căn thức : Đưa thừa số ra ngoài (vào
trong) dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.
2/ Hàm số bậc nhất :
• Định nghĩa hàm số bậc nhất.
• Hàm số y = ax + b (a ≠ 0) đồng biến (hay nghịch biến) khi

nào ?
• Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax và y = ax + b (a ≠ 0).
• Điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x +
b’ (a’ ≠ 0) song song, trùng nhau, cắt nhau.
• Cách tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục
Ox.
II- PHẦN HÌNH HỌC :
1/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông :
• Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
• Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.
• Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
• Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
2/ Đường tròn :
• Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn.
• Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
• Tính chất tiếp tuyến của đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp
tuyến.
• Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
• Vị trí tương đối của hai đường tròn.
B. BÀI TẬP :
I- PHẦN ĐẠI SỐ :
 Dạng 1 : Thực hiện phép tính.
a)
( )
2 3 72 2 48 75+ −
b)
50 3 72 4 128 2 162− + −
c)
− +3 20 4 45 7 5
d)
1 3 3
48 6
3
3

− +
e)

− +
1 1


5 2 6 5 2 6
f)
1 5 13 4 3+ − +
g)
+ −3 27 75
h)
( )
−12 3 75 3
GV biên soạn : NGUYỄN MINH NHẬT 1 TỔ : TOÁN – LÍ – CÔNG NGHỆ
Đề Cương Ơn Tập Học Kỳ I Tốn 9
i)
− + −6 4 2 3 2 2
j)
15
12 3 27 4 48
3
− + −

k)
6 10 2 5 6
3 3
5 3 10 3
  
− +
+ +
 ÷ ÷
 ÷ ÷
− +
  

l)
5 3 5 3 5 1
5 3 5 3 5 1
− + +
+ −
+ − −

m)
( ) ( )
6 2 3 2 3 2+ − +

n)
( ) ( )
2 2
2 5 3 5− + −

o)
+ −

10 18 5 3 15 27
3 2 4 3

p)
( )
2
5 2 6 2 5 3− − −
q)
1 1
7 48 4 3 7

+ −
r)
1 1 1 1
............
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
s)
2 3
96 6 10 4 6
3
3 6
− + − −
+
t)
2 2
5 1 3 5
+
+ −
 Dạng 2 : Rút gọn tổng hợp.
Câu 1. Cho biểu thức
1 1 1
M 1
1 a 1 a a
  
= − −
 ÷ ÷
− +
  
với a

1 và a > 0.
a) Rút gọn biểu thức.
b) Tính giá trò của M khi a =
1
9
.
Câu 2. Cho biểu thức
+ +
= + −
− +
2
x x 2x x
P 1
x x 1 x
với x > 0.
a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trò nhỏ nhất của P.
Câu 3. Cho biểu thức
x 1 x 1 1
A . 1
x 1 x 1 x
 
+ −
 
= − −
 ÷
 ÷
− +
 
 
với x > 0 ; x ≠ 1.
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trò của x để A = 1.
 Dạng 3 : Giải phương trình.
a)
2
(3x 2) 4− =
b) 3x 4 7+ =
c)
2
x 4 x 2 0− − + =
 Dạng 4 : Các bài tốn về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a
≠ 0).
Câu 1. Cho hàm số bậc nhất : y = (m + 1)x + 5. Tìm giá trò của m để hàm số y là hàm số đồng
biến, nghòch biến.
Câu 2. Cho 2 đường thẳng (d
1
) :
x 3
y
2

=
và (d
2
) :
5 x
y
3

=
.
a) Vẽ (d
1
) và (d
2
) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D
1
) và (D
2
) bằng phép toán.
GV biên soạn : NGUYỄN MINH NHẬT 2 TỔ : TỐN – LÍ – CƠNG NGHỆ
Đề Cương Ơn Tập Học Kỳ I Tốn 9
Câu 3. Cho hai đường thẳng (d
1
) : y =
x
2

và (d
2
) : y = 2x – 1.
a) Vẽ các đường thẳng (d
1
) và (d
2
) trên cùng mặt phẳng toạ độ các đường thẳng.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng các đường thẳng trên với trục Ox.
Câu 4. Cho hàm số y = ax + b.
a) Tìm a, b biết đồ thò của hàm số đi qua điểm (2 ; -1) và cắt trục hoành tại điểm có
hoành độ là
2
3
.
b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng trên.
Câu 5. Cho hai đường thẳng (d
1
) : y = - 2x + 3 và (d
2
) : y =
x
2
.
a) Vẽ các đường thẳng (d
1
) và (d
2
) trên cùng mặt phẳng toạ độ các đường thẳng.
b) Viết phương trình đường thẳng (d
3
) song song với (d
2
) và đi qua điểm A
1 3
;
2 2
 

 ÷
 
.
Câu 6. Cho hai đường thẳng (d
1
) :
2
y x
3
=
và (d
2
) : y = x + 1.
a) Vẽ (d
1
) và (d
2
) trên cùng mặt phẳng toạ độ rồi tìm toạ độ giao điểm của chúng.
b) Cho (d
3
) :
1
y x 1
3
= +
. Chứng tỏ (d
1
), (d
2
), (d
3
) đồng qui.
Câu 7. Cho hàm số
y 2x= −
có đồ thò
1
(d )
và hàm số y = x + 3 có đồ thò
2
(d )
.
a) Vẽ (d
1
) và (d
2
) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Gọi A là giao điểm của (d
1
) và (d
2
) và B là giao điểm của
2
(d )
với trục hoành. Xác
đònh tọa độ của hai điểm A, B và tính diện tích của tam giác AOB.
Câu 8. Cho hàm số: y = (a – 1)x + a.
a) Tìm giá trò của a để đồ thò của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.
b) Tìm giá trò của a để đồ thò của hàm số cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng -3.
c) Vẽ đồ thò của hai hàm số ứng với giá trò của a tìm được ở các câu a và b trên cùng
hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.
Câu 9. Cho hai hàm số : y = kx + (m – 2) (d
1
) và y = (5 – k) + (4 – m) (d
2
). Với giá trò nào của k
và m thì đồ thò hai hàm số trên là hai đường thẳng :
a) Cắt nhau.
b) Song song với nhau.
c) Trùng nhau.
Câu 10. Xác đònh hàm số y = ax + b. Biết rằng :
a) Đồ thò của hàm số đi qua điểm A(1 ; 2) và B(3 ; 4).
b) Đồ thò cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành
độ bằng -2.
c) Đồ thò của hàm số song song với đường thẳng y = -2x và đi qua điểm M(-2 ; 3).
II- PHẦN HÌNH HỌC :
Câu 1. Cho

ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi K là trung điểm AH .Từ H, hạ vuông
góc với AB và AC tại D và E. Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường
kính BC tại I, AI cắt BC tại M.
a) Chứng minh 5 điểm A, I, D, H, E cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh MK

AO.
c) Chứng minh bốn điểm M, D, K, E thẳng hàng.
d) Chứng minh MD. ME = MH
2
.
GV biên soạn : NGUYỄN MINH NHẬT 3 TỔ : TỐN – LÍ – CƠNG NGHỆ
Đề Cương Ơn Tập Học Kỳ I Tốn 9
Câu 2. Cho đường tròn (O ; R) có AB là đường kính, dây cung AC = R.
a) Tính các góc và cạnh BC của tam giác ∆ABC theo R.
b) Đường tròn tâm I đường kính OC cắt AC tại M, cắt BC tại N.
c) Chứng minh tứ giác OMCN là hình chữ nhật.
d) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt ON tại E. Chứng minh BE là tiếp tuyến của đường tròn
(O).
e) Tính theo R diện tích tứ giác ECOB.
Câu 3. Từ một điểm I ở ngoài đường tròn (O), kẻ một cát tuyến cắt (O) tại A và B. Các tiếp
tuyến với đường tròn (O) tại A và B cắt nhau ở M. Hạ MH vuông góc với OI, MH cắt AB tại N,
OM cắt AB tại K. Chứng minh :
a) K là trung điểm của AB.
b) Năm điểm A, O, B, M, H cùng thuộc một đường tròn.
c) IA.IB = IK.IN
d) MH cắt (O) tại C và D. Chứng tỏ IC, ID là các tiếp tuyến của (O).
Câu 4. Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Trên OA lấy điểm E. Gọi I là trung điểm của
AE. Qua I vẽ dây cung CD

AB. Vẽ đường tròn (O’) đường kính EB.
a) Chứng minh (O) và (O’) tiếp xúc tại B.
b) Tứ giác ACED là hình gì ? Vì sao ?
c) CB cắt (O’) tại F. Chứng minh D, E, F thẳng hàng.
d) Chứng minh IF là tiếp tuyến của (O’).
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Giải tam giác ABC biết
µ
0
B 36=
và AC = 6 cm ( làm tròn đến hàng đơn vò).
b) Vẽ đường tròn tâm I đường kính BH cắt AB tại M và đường tròn tâm K đường kính
CH cắt AC tại N. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật và tính MN.
c) Chứng minh MN là tiếp tuyến chung củường tròn (I) và (K).
d) Nêu điều kiện về tam giác ABC để MN có độ dài lớn nhất.
Câu 6. Cho đường tròn (O ; R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC
với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm BC.
a) Chứng minh A, H, O thẳng hàng và các điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b) Kẻ đường kính BD của (O), vẽ CK vuông góc với BD.
Chứng minh rằng : AC. CD = CK. AO.
c) Tia AO cắt đường tròn (O) theo thứ tự tại M, N.
Chứng minh rằng : MH. MN = AM. HN
d) AD cắt CK tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm CK.
Câu 7. Cho

ABC vuông tại A nội tiếp trong đường tròn (O ; R) có đường kính BC và cạnh AB
= R. Kẻ dây AD vuông góc với BC tại H.
a) Tính độ dài các cạnh AC, AH và số đo các góc B, góc C .
b) Chứng minh : AH.HD = HB.HC
c) Gọi M là giao điểm của AC và BD. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt
BC ở I, cắt AB ở N. Chứng minh ba điểm C, D, N thẳng hàng.
d) Chứng minh AI là tiếp tuyến của đường tròn (O) và tính AI theo R.
Câu 8. Cho (O ; R) đường kính AB. Điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho CA < CB. Vẽ dây
CD vuông góc với AB tại H. Gọi E là điểm đối xứng với A qua H.
a) Chứng minh tứ giác ACED là hình thoi.
b) Đường tròn (I) đường kính EB cắt BC tại M. Chứng minh D, E, M thẳng hàng.
c) Chứng minh HM là tiếp tuyến của đường tròn (I).
GV biên soạn : NGUYỄN MINH NHẬT 4 TỔ : TỐN – LÍ – CƠNG NGHỆ
Đề Cương Ơn Tập Học Kỳ I Tốn 9
d) Xác đònh vò trí điểm C trên đường tròn (O) sao cho
1
AH AB
4
=
.
e) Cho BC = 10 cm, AH = 4 cm. Tính diện tích của tứ giác ADHE.
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH. Đường tròn tâm O đường
kính BH cắt AB ở D, đường tròn tâm O’ đường kính CH cắt AC ở E.
a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật.
b) Chứng minh : AB.AD = AC.AE =
2
DE
c) Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của (O) và đường tròn đường kính OO’.
GV biên soạn : NGUYỄN MINH NHẬT 5 TỔ : TỐN – LÍ – CƠNG NGHỆ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×