Tải bản đầy đủ

Tom tat ly thuyet va BT English 9.

Grade 9 (2008-2009)
ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 9
I. Tense
1. Present Simple tense.( Thì hiện tại đơn)
- Form: + S + V/V
s / es
+ ……………………. Ex -The earth goes around the sun.
- S + don’t/doesn’t + V+ ……………….. -We don’t have classes on Sunday.
? Do/Does + S + V + ………………….? - Does Lan speak French?
2. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)
- Form: + S + V
-ed(regular)
/ V
2 ( column irregular
)
+ ………… Ex : - He arrived here yesterday.
- S + didn’t + V + …………………. - She didn’t go to school yesterday.
? Did + S + V + …………………… ? - Did you clean this table?
- Note: Thì quá khứ đơn thường được dùng với các cum từ chỉ thời gian xác đònh ở quá khứ : last week /
month / year . . ., a week / 3 days / 5 months . . . , yesterday, yesterday morning / evening, In+ năm,
from 2000 to2005

3. Present perfect tense( Thì hiện tại hoàn thành )
S + have/has + V3/ Ved
* For : Chỉ thời gian kéo dài bao lâu. Ex: You have studied English for 4 years.
* Since: thời gian bắt đầu từ lúc nào Ex: She has studied English since 2003.
4. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)
- Form : + S + will / shall + V + …………… Ex: He will finish his homework tomorrow .
- S+ won’t / shan’t + V + ……………….. Lan won’t go to the zoo next week.
? Will / Shall + S + V + …………………. ? Will you do this exercise ?
5. Present progressive Tense ( Thì hiện tại tiếp diễn )
-Form : + S + is / am/ are + V
-ing

+ …………… Ex : I’m learning English now.
- S + is / am/ are + not + V
-ing
+ …… He isn’t learning English now.
? Is / Am / Are + S + V
-ing
+ ………? Is he reading books now?
- Note: Thì hiện tại tiếp diễn thường dùng kèm với các trạng từ : now, right now,at present , at the
moment để nhấn mạnh tính chất đang diễn tiến của hành động ở ngay lúc nói .
6. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )
- Form : S + is / am/ are + going to + Vinf
Ex: I feel tired . I think I’m going to be sick.
7. The passive form (voice)
Form: BE + V
3/
ed (past participle)
Ex: They sell jeans all over the world. => Jeans are sold all over the world.
8. Modal verbs
- Form : + S + modal verb + V + ………. Ex : I can sing very well.
- S + modal verb + not + V + ……… Ex : Hoa may not come to the party tomorrow.
? Modal verb + S + V + ………….? Ex : May I come in ?
- Modal verb : must, mustn’t, needn’t, shouldn’t, should, ought to, can , can’t, could, may, might
II. Pattern
1. USED TO + V- inf : Đây là cấu trúc dùng miêu tả thói quen , một việc thường xảy ra trong quá khứ .
Nó được thành lập với cụm từ USED TO + Động từ nguyên mẫu.
Ex: When I was young, I used to look after my younger brothers.
Note: Cần chú ý:
+ Used to + bare infinitive -> chỉ thói quen trong quá khứ (past habit)
Ex: When he was a boy, he used to go swimming.
+ To be + used to+ V-ing -> chỉ thói quen hoặc việc thường xảy ra ở hiện tại (present habit)
To get + used to+ V-ing -> trở nên quen với
Ex : I am used to reading in the library.
2. To take someone to somewhere (a place) = đưa ai đi đến đâu, dẫn ai đi đến đâu
3. Wish sentence: Đây là câu tưởng tượng hoàn toàn không có sự thật. Vì thế động từ không theo đúng
thì của nó. Trong chương trình lớp 9 có các dạng câu ước sau:
Present
• S + V-ed / V
2
(simple past)
• Past subjunctive: Be dùng WERE cho các ngôi
Past
S + had + V-ed / V
3
(past participle)
Future
S + would / should / could + V (infinitive)
Ex : - I wish I spoke English fluently.
- We wish my mother had been here with us last year.
- He wishes he would come to my party.
4. Preposition of time ( Giới từ chỉ thời gian ) : at, in ,on, from . . . to, for, by
- AT : + một điểm thời gian cụ thể Ex : We have class at one o’clock.
+ night Ex : I sleep at night.
- IN : + tháng/năm cụ thể Ex : I was born 1994
+ the morning/afternoon / evening Ex : We have class in the morning.
- ON: + ngày trong tuần Ex : We have class on Monday.
+ ngày tháng năm Ex: I was born on April 6, 2006
- FROM + một điểm thời gian + TO + một điểm thời gian
Ex: We have class from 7.00 to 10.15
- FOR: + một khoảng thời gian : để nói rằng một cái gì đó diễn ra bao lâu rồi
Ex : We walked for 2 hours to reach the waterfall.
- BY: + một điểm thời gian Ex: Can you finish the work by five o’clock.
5. Adverb clauses of result ( Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)
S + V + so + adjective / Adverb + that + S + V
Ex: The soup tastes so good that everyone will ask for more.
6. Adverb clauses of reason ( Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do )
- Mệnh đề này thường được giới thiệu bằng “because”, “as” , “since” chúng đều có nghóa là “vì”
Ex: The flight to New York was cancelled because the fog got thicker.
7. Adverb clauses of concession ( Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)
Although / Though / Even though + S + V + (complement – bổ ngữ)
Ex: Although he had a bad cold , he went to class.
8. If clause ( Mệnh đề If ) : Mệnh đề IF còn được gọi là Conditional Clause ( Mệnh đề điều kiện) hoặc
Adverbial Clause of condition ( Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện )
If clause Main clause Example
Simple
present
Simple present
Simple
present
Simple future
If it rains, I’ll stay at home
2
Simple past Would/Could/Might
+ V
If I lived near your house, I would take you to school
everyday
Simple
perfect
Would/Could/Might
have +V
3
/Ved
9. Adjectives and adverbs ( Các tính từ và trạng từ )
a- Tính từ : - bổ nghóa cho danh từ Ex: An interesting book
b - Trạng từ : - bổ nghóa cho động từ Ex: She sings well.
10. Connectives (từ nối – liên từ)
* AND (và): dùng để nối hai từ hoặc hai mệnh đề có cùng giá trò . x: Lan likes cats and dogs.
* BUT (nhưng) : dùng để nối hai câu có nghóa trái ngược nhau.
Ex: They have a lot of money, but they’re not very happy.
* SO (vì thế, vì vậy):dùng trong mệnh đề chỉ kết quả. Nó đứng trước mệnh đề mà nó giới thiệu
Ex: He’s ill so he stays at home.
11. Relative clause ( Mệnh đề quan hệ )
* Relative pronoun: (Đại từ quan hệ ) :
- WHO: Dùng thay thế cho cụm danh từ chỉ người , nó thay thế cho cụm danh từ ở vò trí chủ ngữ.
Ex: My friend, Tuan, is very handsome. Tuan can sing folk song very well.
=> My friend, Tuan,who is very handsome can sing folk song very well.
=> My friend, Tuan, who can sing folk song very well is very handsome.
- WHOM: Dùng thay thế cho cụm danh từ chỉ người , ở vò trí bổû ngư ( Complement)
Ex: The old lady to whom I spoke.
- WHOSE: Là đại từ quan hệ chỉ sự sở hữu . Nó thay thế cho danh từ chỉ người và vật
Ex: The film is about a poor-girl. Her boy friend leaves her to marry a rich woman.
- WHICH: Dùng thay thế cho cụm danh từ chỉ đồ vật ,ở vò trí chủ ngữ và bổ ngữ.
Ex: Auld Lang Syne is a song . Auld Lang Syne is sung on New Year’s Eve.
=> Auld Lang Syne is a song which is sung on New Year’s Eve.
- THAT : Dùng thay thế cho WHO/WHICH
* Relative adverb ( Trạng từ quan hệ )
- WHEN: Có thể dùng để thay thế “on which” hoặc “in which” (dùng để chỉ thời gian)
Ex: The month when (in which) I was born.
- WHERE: Có thể thay thế cho “at which” hoặc “in which” (dùng để chỉ nơi chốn)
Ex: The resort where I enjoyed.
13. Reported speech ( lời nói trần thuật )
* Một số thay đổi về thì (Tense change) :- Nếu động từ thường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá
khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời
nói gián tiếp (indirect / reported speech)
- Một số động từ không thay đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp.
Would → would, could → could, might → might, should → should, ought to → ought to
14.Reported questions (câu hỏi trần thuật)không có cùng trật tự từ (trợ động từ trước chủ ngữ)như
câu hỏi trực tiếp.Trợ động từ “do,does,did”và dấu hỏi không xuất hiện trong câu.
- Yes – No questions : thường được mở đầu bằng các động từ như “ ask, inquire, wonder,….” Và ta
dùng “if” hay “whether” trong lời nói trần thuật và theo sau các động từ mở đầu .
Ex: “ Do you see new friend?” he said → He asked if you saw new friends.
- Wh –questions : Thường được bắt đầu bằng các động từ “ask, wonder,want to know . . .”và theo
sau là các nghi vấn từ : who,which,whom,what,. . .
3
Ex: “ Who is going for a walk?” he asked them. → He asked them who was going for a walk.
15. Tag questions ( Câu hỏi đuôi)
- Câu hỏi đuôi hơi giống “câu hỏi đáp lại” ,nó được tạo bởi trợ động từ + đại từ nhân xưng.
- Câu hỏi đuôi được đặt ở cuối để hỏi sự kiểm đònh một thứ gì mà chúng ta không chắc lắm hay để hỏi
sự đồng ý , nó gần nghóa như là “ Is this true?” hay “ Do you agree?”
Ex: You’re new student, aren’t you?
16. Making suggestion( Câu đề nghò ) : Câu đề nghò gồm nhiều hình thức
- Dùng“ Let’s/ Shall I/ Shall we + Vinf” diễn đạt đề nghò với ngôi thứ nhất Ex:Let’s go to the zoo.
- Dùng “Why don’t we/ Why don’t you + Vinf” diễn đạt đề nghò với ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai
-Ta có thể dùng “ What about / How about + gerund / noun” (Bạn nghó sao………?)
- Dùng động từ “suggest”(đề nghò) hoặc “propose” (đề nghò,gợi ý )
• Suggest (+ possessive adjective) +gerund
Ex: I suggest (your) forgetting him.
• Suggest that + S+ bare infinitive / should
Ex: I propose that the receptionists wear uniform.
Ex: I suggest that we should go to a seaside resort.
B. Exercise:
I. Put the right preposition:
1. They were riding …………… the forest.
2. Remote controls are used to interact ……………… TV.
3. I prefer documentaries ………………… s ports.
4. What do you use Internet …………….?
5. The information is posted ……….… Jimhello ……… 10 December 2002, ….... 9.07 pm.
6. They get approximately 60 percent …………… their income ……….… advertising.
7. It’s not easy to get access ………….. the Iternet in the countryside.
8. The bus service is free ………..… the evenings and ……………… weekends.
9. Nowadays 60% of the world’s radio stations broadcast ……… English.
10. There was nothing interesting ……..……, so I turned the TV ……….……
11. We usually finish work early ……..…. Friday.
12. ………….……. the time you get this letter, I’ll be in Miami.
13. She wrote the article …………. her holiday.
14. He won’t hand over the parcel …………….. we pay him.
15. The children aren’t here …… the moment, but they’ll be back ……………… a few
minutes.
16. Can you come to tea with us …………….… next Sunday?
17. I want to be at the stadium early so that we’re ………………… time to get good seats.
18. Please don’t touch anything ……………….. the police arrive.
19. I’d be free by 3 pm. If the meeting doesn’t end …………… time. I’ll have to make my
apologies and leave.
20. She was reluctant to help us at first, but ………..……… the end, she agreed to to do what
she could.
II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first:
1. I can do what I want and you can’t stop me.
-> You can’t …………………………………………………………….
2. Please don’t interrupt me all the time.
-> Would you mind……………………………………………………………
3. My father said I could use his car,-> My father allowed me
…………………………………………………………
4
4. It’s not a good idea to travel during the rush hour. -> It’s better to avoid
…………………………………
5. Micheal laughed when I told him the joke. -> The joke
……………………………………………………………………
6. Don’t stop him doing what he wants. -> Let
……………………………………………………………………………………………
7. We like to lie on the beach all day. -> We enjoy
………………………………………………………………………
8. Do you fancy going for a walk? -> Would you mind
………………………………………………………………?
9. Lan says “ I am a student” -> Lan says
………………………………………………………………………………………….
10. “ Be careful” Mrs. Bean said to her children. -> Mrs. Bean
…………………………………………………..
11. He asked me “ How are you?” -> he asked me
…………………………………………………………………………….
12. Ba said” We played soccer yesterday”
-> Ba said ………………………………………………………………………
13. “ How long have you learned English?”
Our teacher asked us. -> ………………………………………
14. The air is not fresh.
-> We wish ……………………………………………………………………………
15. She doesn’t get good grades. -> She wishes
……………………………………………………………………………….
16. The coffee is strong. We can’t drink it.
-> The coffee is so ……………………………………………………
17. The river is very deep. It’s not good for swimming.
-> The river is too ……………………………..
18. He wants to buy a new car, but he has not got a lot of money.
-> If he had a lot of money,
………………………………………………………………………………………………
19. It might rain.They can’t eat out. If it rains ,
…………………………………………………………………………………
20. You should learn the old lesson before going to school.
-> You had better …………………………………………
III. Complete the sentence with the right form or tense of the verb in parenthese:
1. Could you please stop …………………….….. so much noise? ( make)
2. He tried to avoid ………………………… my questions. ( answer)
3. I like ……………….on the beach. I always spend my holidays sunbathing.( lie)
4. Tim suggested …………………………….. for a while. ( wait)
5. Sandra gave up …….……… to find a job in this country and decided to go abroad. ( try)
6. I ( be) …………….… Swiss. I ( come) …………..…… to London six months ago to learn
Engish. I ( not meet) ……………….…… many English people yet, only my teachers. I
( start)…………..……… learning English at school in Switzerland when I was 11, so I
( learn)……………..…… it for nearly 10 years. At first in London , I (not understand)
……………………… anything, but now my English ( improve) ………………..…… . I (just/
take) ………………………… an exam. If I ( pass) ………………… , I ( move)
………………… into the next class. I’m excited today because my parents ( come)
…………….……… tomorrow to stay with me for a few days and I (not see) ……..
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×