Tải bản đầy đủ

Giáo án điện tử tin học 6


Bài 5
Chương
--- PHẦN MỀM HỌC TẬP ---

1. Các thao tác chính với chuột
Nút phải
Nút giữa
Nút trái
Quy ước đặt tên cho các nút của chuột:
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT

Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT
1. Các thao tác chính với chuột
Cách cầm chuột:
Dùng tay phải để giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái,
ngón giữa đặt lên nút phải chuột.

1. Các thao tác chính với chuột
Các thao tác chính với chuột bao gồm:
Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.

Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.
Nháy chuột phải: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT
Nháy đúp chuột: Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.
Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển
chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills
Khởi động phần mềm và theo dõi các thao tác.
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x