Tải bản đầy đủ

Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Và Sau Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnnh


TRƯỜNG THPT PHAN
ĐĂNG LƯU
GIÁO ÁN DỰ THI
GIÁO VIÊN: NGUYỄN HOÀI BÃO

CHƯƠNG V
QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945-2000)
BÀI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU
THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

I-MÂU THUẪN ĐÔNG –TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH.
EM HÃY CHO BIẾT
QUAN HỆ GIỮA CÁC
NƯỚC ĐỒNG MINH
SAU CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI II
-
Sau chiến tranh quan hệ đồng minh
Đã chuyển thành mâu thuẩn đối đầu giữa
2 khối Đông - Tây

VẬY MÂU THUẪN
NỘI BỘ PHE ĐỒNG
MINH BẮT NGUỒN
TỪ ĐÂU?
-Mâu thuân này bắt đầu từ tham vọng
Và âm mưa bá chủ thế giới của Mó
EM HÃY CHO BIẾT
BIỂU HIỆN CỦA SỰ
ĐỐI ĐẦU
MĨ LIÊN XƠ
Tháng 6/1947,
thơng qua kế
họach Macsan
“nhằm phục hưng
châu Âu”
Tháng 1/1949, Liên
Xơ và Đơng Âu
thành lập Hội đồng
tương trợ kinh tế
(SEV)
Năm 1949, thành
lập Tổ chức Hiệp
ước Bắc đại Tây
Dương (NATO)
Năm 1955, Liên Xơ
và các nước Đơng Âu
thành lập Tổ chức
Hiệp ước Vácxava

=>chieỏn tranh laùnh bao truứm toaứn theỏ giụựi

HOẠT ĐỘNG NHÓM
NHÓM 1: Cuộc phong toả Béclin (1948) và bức tường Béclin
(1961)
NHÓM 2: Cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp (1945 –
1954)
NHÓM 3: Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)
NHÓM 4: Cuộc khủng hoảng Caribê (1962)
NHÓM 5: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954
– 1975)
II.SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC
CHIẾN TRANH CỤC BỘ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×