Tải bản đầy đủ

Bien ban bau cu BCH LD

Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã
Độc lập Tự do - Hạnh phúc.
Biên bản bầu cử Ban chỉ huy liên đội
nhiệm kỳ 2008 - 2009
Hôm nay hồi h . ngày . tháng . năm 2008
Tổ bầu cử gồm:
1 .. tổ tr ởng.
2 ... th kí
3 uỷ viên.
Tiến hành bầu cử với kết quả nh sau:
1 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
2 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
3 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
4 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
5 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
6 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
7 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
8 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
9 Bạn chi đội đ ợc /150 phiếu, đạt %
10
Căn cứ vào thể lệ và nguyên tắc bầu cử các bạn sau đã trúng cử vào

Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2008 - 2009 là:
1 Bạn .. chi đội
2 Bạn .. chi đội
3 Bạn .. chi đội
4 Bạn .. chi đội
5 Bạn .. chi đội
6 Bạn .. chi đội
7 Bạn .. chi đội
8 Bạn .. chi đội
9 Bạn .. chi đội
Biên bản này đợc lập thành 2 bản và lu vào hồ sơ Đại hội.

Giao Yến, ngày . tháng năm 2008

Tổ trởng th ký
.. ..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×