Tải bản đầy đủ

GATin 12 - t1, 2, 3 (09-10)

Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12
GIO N TIN HC 12
Ngy son: 20/ 08/ 2009.
CHNG I: KHI NIM V H C S D LIU
TIT 1: MT S KHI NIM C BN (T
1
)
A. Mc tiờu
1. V kin thc:
Bit cỏc vn thng phi gii quyt trong mt bi toỏn qun lớ v s cn
thit phi cú c s d liu.
2. V k nng:
Bc u hỡnh thnh k nng kho sỏt thc t cho ng dng CSDL.
3. V thỏi :
Cú ý thc s dng mỏy tớnh khai thỏc t/ tin, phc v cụng vic hng ngy.
Thy c tm quan trng ca vic ng dng Tin hc trong qun lớ.
B. Chun b
1. Phng tin:
i vi giỏo viờn: SGK Tin hc 12; SGV Tin hc 12; Ti liu tham kho...
i vi hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi, bỳt, ...
2. Thit b:

Mỏy vi tớnh, mỏy chiu Projector, ...
C. Tin trỡnh bi hc
1. n nh lờn lp:
Lp S s Tit Th Ngy ging Kim din hc sinh
12A ....../ ...../ 2009
12B ....../ ...../ 2009
12C ....../ ...../ 2009
2. Kim tra bi c: (Khụng)
3. Bi mi:
3.1. Ni dung:
a) Bi toỏn qun lớ:
- Gii thiu bi toỏn;
- Cỏc cụng vic thng gp trong bi toỏn qun lớ.
GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010
Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12
b) Cỏc cụng vic thng gp khi x lớ thụng tin ca mt t chc:
- To lp h s;
- Cp nht h s;
- Khai thỏc h s.
3.2. Cỏc bc tin hnh:
HOT NG 1: BI TON QUN L
Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn
- Bi toỏn qun lớ l bi toỏn
ph bin trong mi hot ng
kinh t - xó hi. Mt xó hi ngy
cng vn minh thỡ trỡnh qun lớ
cỏc t chc hot ng trong xó
hi ú ngy cng cao. Cụng tỏc
qun lớ chim phn ln trong cỏc
ng dng ca tin hc.
- qun lớ hc sinh trong
nh trng, ngi ta thng lp
cỏc biu bng gm cỏc ct v cỏc
hng cha thụng tin cn qlớ.
- Mt trong nhng biu bng
c thit lp lu tr thụng tin
v im ca hs nh H1 -
SGK/T4.
Chỳ ý:
- H s q/lớ hc sinh ca nh


trng l tp hp cỏc h s lp.
- Trong qtrỡnh q/lớ h s cú th
cú nhng b sung, thay i hay
nhm ln ũi hi phi sa i li.
- Vic to lp h s kg ch n
thun l lu tr m ch yu l
khai thỏc, nhm phc v cỏc
Dn dt vn :
Cụng vic qun lớ rt ph bin, cú th núi
mi t chc u cú nhu cu qun lớ. Vớ d: CTy
cn qun lớ ti chớnh, vt t, con ngi, ... Bnh
vin cn qun lớ bnh nhõn, thuc, bnh ỏn, bỏc
s, cỏc thit b y t, ...
Yờu cu HS ly vớ d.
thy rừ hn cỏc cụng vic trong cụng tỏc
qun lớ, ta xột vớ d sau:
Vớ d: Qun lớ hc sinh trong nh trng.
GV phõn tớch vớ d theo SGK/ T4 v treo
bng ph (H1. Vớ d h s lp). GV t cõu hi:
Theo em qun lớ thụng tin v im ca hc
sinh trong mt lp em nờn lp danh sỏch cha
cỏc ct no?
Gi ý: n gin vn qlớ im nờn tng
trng mt vi ct VD: Stt, hoten, ngaysinh,
gii tớnh, on viờn, toỏn, lớ, húa, vn, tin
HS: Suy ngha v tr li cõu hi.
qun lớ thụng tin v im ca hc sinh
trong mt lp ta cn ct H tờn, gii tớnh, ngy
sinh, a ch, t, im toỏn, im vn, im tin...
GV: Tỏc dng ca vic qun lớ im ca hc
sinh trờn mỏy tớnh l gỡ?
=> d cp nht thụng tin ca hc sinh, lu
tr khai thỏc v phc v thụng tin qun lớ ca
nh trng, ...
GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010
Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12
yờu cu qun lớ ca nh trng. HS: Quan sỏt bng ph v chỳ ý nghe ging.
HOT NG 2: CC CễNG VIC THNG GP KHI X L T/ TIN CA 1 T CHC
Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn
Cỏc cụng vic x lớ thụng tin ca mt t chc bao
gm: To lp, cp nht v khai thỏc h s.
a) Tp lp h s:
to lp h s, cn thc hin cỏc cụng vic sau:
- Xỏc nh ch th cn qun lớ;
- Xỏc nh cu trỳc h s;
- Thu thp, tp hp thụng tin.
b) Cp nht h s:
- Sa cha h s;
- B sung thờm h s;
- Xoỏ h s.
c) Khai thỏc h s:
Vic to lp, lu tr v cp nht h s l khai
thỏc chỳng, phc v cho cụng vic qun lớ. Bao gm:
- Sp xp h s;
- Tỡm kim thụng tin;
- Thng kờ;
- Lp bỏo cỏo.
Mc ớch cui cựng ca vic to lp, cp nht,
khai thỏc h s l phc v, h tr cho quỏ trỡnh lp k
hoch, ra quyt nh x lớ cụng vic ca ngi cú
trỏch nhim.
Chuyn vn :
Qua quỏ trỡnh chỳng ta
i phõn tớch bi toỏn qun lớ
hc sinh. Em hóy cho bit
cỏc cụng vic thng gp
khi qun lớ thụng tin ca
mt i tng no ú?

Qua cõu tr li ca HS,
GV phõn tớch v ly vớ d
c th minh ha cho
tng cụng vic trong bi
toỏn qun lớ.
4. Cng c, h thng bi hc:
MT S KHI NIM C BN (T
1
)
1. Bit cu trỳc mt bi toỏn qun lớ;
2. Cỏc cụng vic ca bi toỏn qun lớ: To lp, cp nht v khai thỏc h s.
5. Hng dn v nh:
Tr li cõu hi v bi tp: SGK - T16;
Hc bi v xem trc bi mi: Mt s khỏi nim c bn (T
2
) - mc 3/ SGK.
Ngy son: 20/ 08/ 2009.
GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010
Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12
TIT 2: MT S KHI NIM C BN (T
2
)
A. Mc tiờu
1. V kin thc:
HS nm c khỏi nim c s d liu (CSDL), h qun tr c s d liu
(QTCSDL), h CSDL? S tng tỏc gia cỏc thnh phn trong h CSDL.
Bit vai trũ ca CSDL trong hc tp v i sng?
2. V k nng:
Bc u hỡnh thnh k nng kho sỏt thc t cho ng dng CSDL.
3. V thỏi :
Thy c tm quan trng ca vic ng dng Tin hc trong qun lớ.
B. Chun b
1. Phng tin:
i vi giỏo viờn: SGK Tin hc 12; SGV Tin hc 12; Ti liu tham kho...
i vi hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi, bỳt, ...
2. Thit b:
Mỏy vi tớnh, mỏy chiu Projector...
C. Tin trỡnh bi hc
1. n nh lờn lp:
Lp S s Tit Th Ngy ging Kim din hc sinh
12A ....../ ...../ 2009
12B ....../ ...../ 2009
12C ....../ ...../ 2009
2. Kim tra bi c:
Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Thang
im
Cõu hi: Trỡnh by cỏc cụng vic thng gp ca bi
toỏn qun lớ? Ly vớ d v phõn tớch vớ d ú?
- Tr li theo SGK (T5,
6).
10 im
3. Bi mi:
3.1. Ni dung:
a) Khỏi nim h CSDL & h QT CSDL:
- Trỡnh by khỏi nim;
- Nờu mt s vớ d minh ho.
GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010
Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12
b) Cỏc mc th hin ca CSDL:
- Mc vt lớ;- Mc khỏi nim; - Mc khung nhỡn.
3.2. Cỏc bc tin hnh:
HOT NG 1: H C S D LIU
Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn
a) Khỏi nim CSDL v h QTCSDL:
- Khỏi nim:
C s d liu (Database) - (SGK/T8).
VD: H s lp trong hỡnh 1 khi c
lu tr b nh ngoi ca mỏy tớnh cú
th xem l mt CSDL, hu ht cỏc th
vin ngy nay u cú CSDL, hóng
hng khụng quc gia Vit Nam cú
CSDL cha thụng tin v cỏc chuyn
bay, ...
- Khỏi nim:
H qun tr CSDL (Database
Management System) - (SGK/ T8).
Chỳ ý:
- Ngi ta thng dựng thut ng
h c s d liu ch mt CSDL
cựng vi h QTCSDL qun tr v khai
thỏc CSDL ú.
- lu tr v khai thỏc thụng tin
bng MT cn phi cú: CSDL; h
QTCSDL v cỏc thit b vt lớ.
b) Cỏc mc th hin ca CSDL:
Cú 3 mc hiu CSDL: Mc vt lớ,
Dn dt vn :
BTQL l bi toỏn ph bin trong mi hot ng
kinh t - xó hi. Mt xó hi cng vn minh thỡ trỡnh
qun lớ cỏc t chc hot ng trong xó hi ú cng
cao. Vic lu tr v x lớ thụng mt cỏch chớnh xỏc
kp thi chim v trớ quan trng trong qun lớ. MT ra
i v phỏt trin ó tr thnh mt cụng c cú kh nng
lu tr d liu khng l, tc truy xut v x lớ d
liu rt nhanh. Chớnh vỡ võy, CSDL v h QTCSDL ra
i v phỏt trin nhm ỏp ng nhu cu ú.
Qua thụng tin cú trong h s lp: T
trng cn quan tõm thụng tin gỡ? Lp
trng v bớ th mun bit iu gỡ? ...
HS: Suy ngh v tr li cõu hi.
GV tng hp: Cú nhiu ngi cựng khai
thỏc CSDL v mi ngi cú yờu cu,
nhim v riờng.
GV: D liu lu trờn mỏy cú u im gỡ
so vi mt d liu lu trờn giy?
=> D liu lu trờn mỏy tớnh c lu tr
b nh ngoi cú kh nng lu tr d liu
khng l, tc truy xut v x lớ d liu
nhanh chúng v chớnh xỏc.
GV: Nhm ỏp ng c nhu cu trờn,
cn thit phi to lp c cỏc phng
thc mụ t, cỏc cu trỳc d liu cú th
s dng mỏy tớnh tr giỳp c lc cho con
ngi trong vic lu tr v khai thỏc thụng
tin.
Th no l c s d liu?
HS: Suy ngh tr li.
GV: Cú nhiu nh ngha khỏc nhau v
CSDL, nhng cỏc nh ngha u phi
cha 3 yu t c bn:
- D liu v hot ng ca mt t chc;
- c lu tr b nh ngoi;
- Nhiu ngi khai thỏc.
GV: Phn mm giỳp ngi s dng cú th
to CSDL trờn mỏy tớnh gi l gỡ?
=> H qun tr, ...
GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×