Tải bản đầy đủ

KE HOACH HOC TAP DHCM 09-10

Phòng GD&ĐT Ho Thnh cộng hòa xã hội chủ nhĩa việt nam
Trờng TH Long Thnh Bc A Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

Long Thnh Bc, ngày 31 tháng 08 năm 2009
Kế hoạch
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh"
của Đảng; căn cứ vào kế hoạch và hớng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp trên, đề
ra chơng trình hoạt động nh sau:
I - Về chuẩn mực đạo đức t tởng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm có những nội
dung sau:
1- Hồ Chí Minh là tấm gơng trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngời và giải phóng nhân loại.
2- Hồ Chí Minh là tấm gơng ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vợt qua mọi thử
thách khó khăn để đạt mục đích cách mạng.
3- Hồ Chí Minh là tấm gơng tuyệt đối tin tởng vào sức mạnh của nhân dân, hết
lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
4- Hồ Chí Minh là tấm gơng của một con ngời nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân
hậu hết mực vì con ngời.

5- Hồ Chí Minh là tấm gơng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t, đời riêng trong
sáng, nếp sống giản dị và đức tính phi thờng.
6- Nõng cao ý thc trỏch nhim, ht lũng ht sc phc v t quc , phc v nhõn
nhõn.
II - Từ 5 chuẩn mực đạo đức t tởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đợc nêu ở trên và
căn cứ vào xây dựng kế hoạch chuẩn mực đạo đức, lối sống Học tập và làm theo
tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh của tr ờng TH Long Thnh Bc A. Làm cơ sở
cho bản thân cá nhân tôi xây dựng kế hoạch cho bản thân để làm theo nh sau:
1) Đối với quê hơng, đất nớc, chế độ xã hội chủ nghĩa:
Bản thân luôn phát huy truyền thống yêu quê hơng đất nớc, trung thành tuyệt đối
với đảng, với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ra sức phấn đấu xây dựng cơ quan,
đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
2) Đối với nhân dân:
Luôn phải gần dân, hiếu dân, học dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với
dân, vì nhân dân phục vụ, chống quan liêu, hách dịch cửa quyền, nhũng nhiễu với nhân
dân.
3) Đối với đồng chí, đồng nghiệp:
Luôn luôn thân ái đoàn kết, tơng trợ lẫn nhau cùng tiến bộ; chống chủ nghĩa cá
nhân, hẹp hòi ích kỷ.
4) Đối với công việc:
Bản thân phải tận tuỵ, luôn học hỏi , nâng cao tinh thần - trách nhiệm, chất lợng,
hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đợc giao.
5) Đối với bản thân :
Phải gơng mẫu chấp hành các chủ trơng, đờng lối, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nớc, không ngừng rèn luyện học tập, ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô t, nói đi đôi với làm. Thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống tham
nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá.
Trên đây là kế hoạch của đề ra tạo cơ sở cho hớng phấn đấu thực hiện trong năm
học 2009 2010.
Ngời lập kế hoạch
Nguyn Thanh T õm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×