Tải bản đầy đủ

Giáo án Thể dục Lớp 8

Giáo án thể dục khối 8
Tiết 1
Lý thuyết
Ngày dạy:
I. Mục đích yêu cầu.
- Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu đợc nội dung, yêu cầu chơng trình học
tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp.
- Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ
đó các em say sa luyện tập.
II. Nội dung.
1. Mục tiêu nội dung chơng trình thể dục lớp 8.
Chơng trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển
những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chơng trình lớp 9.
Biết đợc một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ,
nâng cao thể lực.
Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật,
thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.
Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng
của bản thân về TDTT.
Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở tr-
ờng và ngoài nhà trờng.

2. Yêu cầu.
a. Kiến thức.
Có một số hiểu biết về sức mạnh và phơng pháp tập luyện phát triển sức
nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và
bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục
phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ
thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa kiểu ngồi, nhảy qua kiểu Bớc qua, ném
bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC.
b. Kỹ năng.
Thực hiện đợc tơng đối chính xác, đều những kỹ năng ĐHĐN và bài thể
dục phát triển chung.
Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua ở mức tơng đối
chính xác kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60 m), chạy bền, nhảy xa kiểu ngồi, ném
bóng xa có đà và TTTC và đạt tiêu chuẩn RLTT
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học thêm ngoài giờ.
- Có tinh thần tập thể giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện thi đấu TDTT.
- Không dùng bia rợu, thuốc lá và các chất kích thích khác.
1
Tiết 2.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
Ngày dạy: .
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn,
kỷ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách.
- Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau,
nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, đi đều và đổi chân khi sai
nhịp. Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực.
II.Địa điểm - ph ơng tiện.
Sân tập, còi.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân


sau đó về xếp thành 4 hàng
ngang tập bài thể dục phát triển
chung gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối.
3. Kiểm tra bài cũ:
- GV hỏi: mục đích của thể dục
8là gì?
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số, quay phải, quay trái,
8'
30'
- Lớp trởng chấn chỉnh lại hàng
ngũ, báo cáo sĩ số cho GV.
ĐHNL
**********
**********
*********
5m
GV
- GV nói ngắn gọn về nội dung,
yêu cầu bài học.
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m

GV
- GV nhận xét, cho điểm
- Đội hình hàng dọc
2
quay đằng sau, nghiêm nghỉ.
- Tập hợp hàng ngang.
- Đi đều và đổi chân khi sai nhịp.
2. Chạy ngắn.
Một số động tác bổ trợ phát triển
thể lực.
- Chạy bớc nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Hớng dẫn học sinh tập luyện ở
nhà.
- Tập tất cả nội dung ĐHĐN
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Nội dung đi đều, chạy đều,
đứng lại cần ôn nhiều hơn vì học
sinh tập còn rất yếu.
6
/
3
L
x20
N
3
L
x20
N
3
L
x20
N
3
L
x20
N
- Đội hình hàng ngang
- GV làm mẫu, phân nhóm cho
học sinh tự tập sau đó kiểm tra.
- Yêu cầu mũi bàn chân chạm đất
và thả lỏng cẳng chân.
- Yêu cầu: đùi vuông góc mắt đất
và tần số nhanh dần.
- Tập theo đội hình hàng dọc
theo tín hiệu của GV.
- Tập động tác thả lỏng tay, chân
và mình.
- Gv nhận xét và hớng dẫn học
sinh về nhà luyện tập thêm.
ĐHXL xếp thành 4 hàng ngang.
- Lớp trởng báo cáo với GV,
chúc GV khoẻ.
3
Tiết 3.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn,
kỷ luật tốt nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh.
- Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số,
đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau, đội hình 0-2-
4, học chạy đều đứng lại.
- Trò chơi: lò có tiếp sức, chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi.
II.Địa điểm - phơng tiện: Sân tập, còi.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Thực hiện bài thể dục tay
không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông.
- ép dây chằng trớc sau.
3. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 5 học sinh lên thực hiện
xếp hàng ngang hàng dọc, dóng
hàng
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Tập hợp hàng ngang, dóng
8'
30phút
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
*********
5m
GV
- GV nói ngắn gọn về nội dung,
yêu cầu bài học.
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Đánh gía cho điểm
4
hàng, điểm số.
- Đứng nghiêm nghỉ, quay phải,
quay trái, quay đằng sau,
- Đội hình 0-2- 4
2. Chạy ngắn.
- Trò chơi: lò cò tiếp sức
GV phổ biến cách chơi.
- Chạy bớc nhỏ tại chỗ sau đó di
chuyển.
- Chạy nâng cao đùi tại chỗ sau
đó di chuyển.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Hớng dẫn học sinh tập luyện ở
nhà: Tập chạy bớc nhỏ tại chỗ.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Cần ôn nhiều lần các kỹ năng
ĐHĐN và các động tác bổ trợ
cho chạy nh chạy bớc nhỏ, nâng
cao đùi, chạy đạp sau.
3 hiệp
3
L
x10
N
3
L
x10
N
5

Tập theo khẩu lệnh của GV.
- Yêu cầu học sinh nhớ đợc khẩu
lệnh, kí hiệu và cách thực hiện.
- GV phân lớp thành 4 tổ rồi tập
theo tổ sau đo kiểm tra từng tổ
một.
Đội hình 0 - 2 - 4
Đội hình trò chơi
- Thả lỏng theo đội hình vòng
tròn vừa đi vừa làm động tác thả
lỏng sau đó đấm lng nhẹ nhàng
cho nhau.
- Gv nhận xét ngắn gọn, giao bài
tập về nhà.
- Lớp trởng báo cáo với GV,
chúc GV khoẻ.
- GV chúc học sinh khoẻ- Nghỉ.
Tiết 4.
5
đội hình đội ngũ chạy ngắn
Ngày dạy: .
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn,
kỷ luật tốt, giúp học sinh hiểu biết về chạy cự ly ngắn và kỹ thuật chạy 60 m nhằm
rèn luyện, phát triển sức nhanh.
- Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các kỹ năng đã học ĐHĐN, biết và hiểu biết các trò
chơi phát triển sức nhanh, các kỹ năng chạy bớc, nâng cao đùi, đạp sau, khái niệm
về cự ly ngắn.
II.Địa điểm - phơng tiện: Sân tập 100m.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra
sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Thực hiện bài thể dục tay
không gồm 7 động tác: Cổ, tay,
tay vai, nghiêng lờn, vặn mình,
bụng, chân.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông.
- ép dây chằng trớc sau.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học
sinh thực hiện đội hình 0- 2 - 4
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số.
8
/
30
/
Mỗi đ/t
2
L
x8
N
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
*********
5m
GV
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
cho điểm
- GV nhắc lại sau đó phân nhóm
cho học sinh tự tập.
- Tập theo đội hình hàng dọc, c 4
6
- Đi đều - Đi đều đứng lại.
- Chạy đều Chạy đều đứng
lại.
- Biến đổi đội hình 0 - 2- 4
2. Chạy ngắn.
- Luyện tập chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau.
3. Trò chơi: Chuyển vật
+ Một số khái niệm về chạy cự ly
ngắn:
- Chạy cự ly ngắn là một môn
thể thao biểu hiện năng lực di
động của con ngời trên các cự ly
từ 60-> 400m với vận tốc nhanh
nhất.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Kỹ năng đi đều - đứng lại và
chạy đều chạy đều đứng lại
học sinh điều khiển rất yếu.
- Kỹ năng này cho học sinh tập
nhiều lần.
2l
2l
2l
5
/
em một nhóm di chuyển theo tín
hiệu của GV.
- GV phổ biến trò chơi, luật chơi
sau đó tổ chức cho học sinh.
Đội hình chơi.
- Từ đội hình trò chơi chạy thành
vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
Tiết 5.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
7
Ngày dạy: .
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu :
- Mục đích: Hớng dẫn cho học sinh tiếp tục ôn nội dung ĐHĐN và kỹ thuật chạy
cự ly ngắn.
- Yêu cầu : thực hiện đúng, chính xác kỹ năng biến đổi đội hình 0- 3- 6- 9, chạy
đều đứng lại, biết và thực hiện tốt một số động tác bổ trợ, trò chơi, xuất phát cao
chạy nhanh 40- 60 m
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra
sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
1. Khởi động
- Thực hiện bài thể dục tay
không.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông, ép dây
chằng trớc sau.
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học
sinh lên thực hiện đội hình đội
ngũ
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Đi đều - Đi đều đứng lại.
- Đổi chân khi sai nhịp.
- Chạy đều Chạy đều đứng
lại.
8
/
30
/
Mỗi đ/t
2L
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số cho GV ở đội hình hàng
ngang.
ĐHNL

**********
**********
**********
*********
5m
GV
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Cán sự lớp cho lớp khởi động
GV quan sát sửa sai.
- Giáo viên nhận xét cho điểm
- GV làm mẫu phân tích
- Phân nhóm để tập.
8
- Biến đổi đội hình 0-3- 6- 9
2. Một số động tác bổ trợ.
- Chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp thẳng chân sau.
3. Xuất phát cao chạy nhanh
60m
+ Trò chơi: chạy đuổi
- GVphổ biến trò chơi, phổ biến
cho học sinh chơi
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Hớng dẫn bài tập về nhà tập
luyện t thế xuất phát cao, chạy b-
ớc nhỏ, nâng cao đùi di chuỷên.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Học sinh thực hiện các kỹ năng
bổ trợ cho chạy cha chính xác.
- Cần tập nhiều lần.
5
/
- GV quan sát kiểm tra từng
nhóm một
- Đội hình tập luyện thành 4
hàng dọc, thực hiện theo nhóm 4
ngời
Đội hình chơi
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
Tiết 6.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
9
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Tiếp tục ôn và củng cố nội dung ĐHĐN với các kỹ năng đã học, ôn kỹ
thuật chạy ngắn.
- Yêu cầu: Thực hiện chính xác các kỹ năng đi đều - Đi đều đứng lại, quay
phải( trái), quay đằng sau, chạy đều - đổi chân khi sai nhịp, thực hiện tôt kỹ thuật
chạy tốc độ cao, xuất phát cao chạy nhanh 40 60m.
II.Địa điểm - phơng tiện: đờng chạy 80m, đồng hồ bấm giây.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Thực hiện bài thể dục tay
không gồm 7 động tác: Cổ, tay,
tay vai, nghiêng lờn, vặn mình,
bụng, chân.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông, ép dây
chằng trớc sau.
3. Kiểm tra bài cũ: gọi 5 học sinh
lên thực hiện động tác đội hình
đội ngũ
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn biến đổi đội hình 0 - 3- 6- 9
- Đi đều, chạy đều - đổi chân khi
sai nhịp.
2. Chạy.
8'
30'
Mỗi đ/t
2
L
x8
N
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số cho GV ở đội hình 3 hàng
ngang.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV

ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Giáo viên đánh giá cho điểm
- Đội hình 0 3 6 9
- GV làm mẫu phân tích giảng
giải cho học sinh hiểu.
10
- Xuất phát cao chạy nhanh 40 -
60m
3. Trò chơi: Chạy tốc độ cao
( GV phân tích cho học sinh
hiểu).
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Thời gian học ĐHĐN quá
nhiều nên kỹ thuật chạy còn hạn
chế.
3L
5
/
Đội hình chơi
xxxxx
xxxxx 30m
xp đích
- Thực hiện động tác thả lỏng, rũ
chân, tay cúi ngời thả lỏng.
- Cán sự lớp tập trung lớp. GV
nhận xét ngắn gọn, sau đó học
sinh chúc GV khoẻ.
- GV chúc học sinh khoẻ
Nghỉ.
ĐHXL
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
5m
GV
Tiết 7.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
11
Ngày dạy: .
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Tiếp tục hớng dẫn cho học sinh nội dung ĐHĐN, chạy ngắn.
- Yêu cầu: Thực hiện tốt biến đổi đội hình 0 3 6 9, cách điều khỉên, đi
đều chạy đều, thực hiện tốt chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh
tay, xuất phát cao chạy từ 40 60m.
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập,đồng hố bấm giâ y.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Từ ĐHĐN triển khai thành 1
hàng dọc chạy 2 vòng sân.
- Thực hiện bài thể dục tay
không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông, ép dây
chằng trớc sau.
3. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi
5 học sinh lên thực hiện phần đội
hình đội ngũ
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn lại đội hình 0 3 6
9
- Đi đều, chạy đều.
( GV làm mẫu, phân tích rồi hô
cho học sinh tập.)
- Chia nhóm cho học sinh tự tập
sau đó giáo viên kiểm tra từng
nhóm.
2. Chạy.
- Luyện tập chạy bớc nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
8'
30'
Mỗi đ/t
2
L
x8
N
4L
4L
15l
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
- GV làm mẫu 1
L
x8
N

- Lớp trởng hô
- ĐHKĐ xếp thành 4 hàng ngang
cự ly giãn cách 1 sải tay.
- Giáo viên nhận xét cho điểm
- Cách điều khiển:
Khẩu lệnh: từ phải qua trái theo
chu kỳ 0 - 3 - 6 - 9 điểm số.
Chú ý: Số 3 bớc 3 bớc, số 6 bớc 6
bớc, số 9 bớc 9 bớc về trớc.
Sau đó hô theo số đã diểm thành
đội hình 0 - 3 - 6 - 9 bớc.
KL: Về vị trí cũ bớc.
12
- Chạy đạp sau.
- Tại chỗ đánh tay.
- Xuất phát cao chạy 40 60m
+ Củng cố bài
- Gọi 2 học sinh thực hiện kỹ
năng ( đi đều, chạy đều).
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Giao bài tập về nhà.
Ôn toàn bộ nội dung ĐHĐN
chuẩn bị kiểm tra.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
2L
2l
2l
N
4L
3L
5
/
Đôị hình tập luyện chạy
- Yêu cầu thả lỏng tích cực
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
Tiết 8.
đội hình đội ngũ chạy ngắn
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
13
I. Mục đích- yêu cầu:
- Mục đích: Tiếp tục ôn ĐHĐN chuẩn bị kiểm tra và ôn chạy.
- Yêu cầu: Thực hiện thuần thục các kỹ năng của ĐHĐN, thực hiện tốt kỹ năng
chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá lăng sau, tại chỗ đánh tay, chạy xuất phát cao
40 60m, trò chơi: Chạy tiếp sức.
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân chạy dài 80m .
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số, sức khỏe đồng phục.
- Phổ biến mục đích, yêu cầu,
nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân
- Thực hiện bài thể dục tay
không gồm 9 động tác
- Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay,
khuỷu, vai, gối, hông, ép dây
chằng trớc sau.
3. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi
5 - 7 em lên thực hiện phần đội
hình đội ngũ
II. Phần cơ bản.
1. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn lại các kỹ năng của ĐHĐN
chuẩn bị kiểm tra.
- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,
dóng hàng, điểm số, quay phải
trái,đằng sau, đi đều, chạy đều
đứng lại, tiền luì, sang phải trái.
- Biến đổi đội hình 0- 2- 4; 0- 3-
6- 9
2. Chạy.
- Chạy bớc nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
8'
30'
Mỗi đ/t
2
L
x8
N
2L
2L
2L
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học ngắn gọn.
ĐHKĐ
**********
**********
**********
**********
5m
GV
- Cán sự lớp điều khiển.
- GV quan sát sửa sai.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
cho điểm
- GV nhắc lại toàn bộ nội dung
ĐHĐN.
- Phân nhóm để tập mỗi nhóm là
5 ngời, một ngời chỉ huy.
- GV quan sát sửa sai.
ĐHTL
xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxx x
14
- Tại chỗ đánh tay.
- Xuất phát cao chạy nhanh 40-
60m
3. Trò chơi: Chạy tiếp sức
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả giờ
học.
- Giao bài tập về nhà. Ôn tập
ĐHĐN giờ sau kiểm tra.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
4L
2L
3 Hiệp
5


Đội hình chơi
xxxxxxx x x
xxxxxxx x x

XP đích
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- Cán sự lớp tập trung lớp. GV
nhận xét ngắn gọn, sau đó học
sinh chúc GV khoẻ.
- GV chúc học sinh khoẻ
Nghỉ.
ĐHXL
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
5m
GV
Tiết 9.
Kiểm tra - đội hình đội ngũ
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
15
- Mục đích: Kiểm tra nội dung đi đều- đứng lại và chạy đều đứng lại.
- Yêu cầu: Thực hiện đúng đi đều, chạy đều, đứng lại, khẩu lệnh và thực hiện chính
xác.
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập .
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1.GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến nội dung kiểm tra và
yêu cầu giờ học.
2. Khởi động
- Cho học sinh ôn lại nội dung
kiểm tra.
3. Kiểm tra bài cũ : Gọi 5 - 8 học
sinh lên thực hiện phần đội hình
đội ngũ
II. Phần cơ bản.
1. Nội dung kiểm tra.
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Đi đều đứng lại.
- Chạy đều đứng lại.
2. Cách cho điểm.
Điểm kiểm tra cho theo mức độ
thực hiện động tác của từng học
sinh.
- Điểm 9- 10: Kỹ thuât bớc chạy
đúng, đúng nhịp, khi đứng lại
đúng số bớc, không lao ngời về
phía trớc.
- Điểm 7- 8: Kỹ thuật bớc chạy
đúng, đúng nhịp, khi đứng lại có
sai sót nhỏ, ngừơi bị lao về phía
trớc.
- Điểm 5-6: Kỹ thuật chạy ở mức
cơ bản đúng, khi đứng lại bị quá
8'
30'
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
- Nhận xét đánh giá sửa sai cho
cả lớp, nhắc nhở để kiểm tra
- Mỗi nhóm kiểm tra là 5 ngời, 1
học sinh chỉ huy.
- Mỗi học sinh đợc kiểm tra 1
lần.
- Những học sinhđến lợt kiểm tra
đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng
cách giữa em đứng trớc và đứng
sau khoảng 1m, chạy theo một
hàng dọc dới sự điều khiển của
GV.
Đội hình kiểm tra
* * * *
* * * *
16
bớc hoặc xô vào ngời nhau.
- Điểm 3-4: Chạy sai nhịp hoặc
đứng lại sai nhịp.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ kiểm tra
và công bố điểm.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
5

GV

ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
Tiết 10,11
Một số hớng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.
Ngày dạy: ..
A. Chuẩn bị.
17
I. Mục đích Yêu cầu.
- Mục đích: trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phơng
pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.
- Yêu cầu: - Có một số hiểu biết về sức nhanh và phơng pháp tập luyện đơn giản.
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày.
II. Nội dung.
1. Một số hiểu biết cần thiết.
+ Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.
+Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh
và thực hiện động tác đơn nhanh.
- Phản ứng nhanh: VD: Khi nghe thấy tín hiệu: dừng, dừng lại ngay hoặc đang
chạy, có tín hiệu thì chạy ngợclại ngay chiều vừa chạy.v.v.v
- Tần số động tác: VD: số lâng bớc chạy trong 1s, số lâng bớc đi bộ trong 1 phút
- Động tác đơn nhanh: nh trong đấu võ, đấu kiếm.. xuất đòn nhanh khi đối phơng
ra đòn tấn công nhanh.
Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100m hay cự ly ngắn với học sinh phổ thông còn
liên quan đến:
- Sức mạnh tốc độ: nh đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi
chạy tăng tốc sau xuất phát.
- Sức bền tốc độ: VD khi cố gắng sức chạy 10-20m cuối trớc khi đến đích.
2. Phơng pháp tập luỵên phát triển sức nhanh.
Từ những điểm nh đã nêu chúng ta có thể tập phát triển sức nhanh theo nhóm bài
tập dới đây:
- Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh.
- Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác.
- Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh.
- Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ.
- Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.
Tiết 12.
Chạy - bài thể dục
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Tiếp tục ôn tập một số động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Học mới kỹ thuật chạy
giữa quãng, luỵên tập chạy nhanh.
- Học bài thể dục liên hoàn nam và nữ từ nhịp1-> nhịp 8
18
II.Địa điểm - phơng tiện: Sân tập, đờng chạy, đồng hồ bấm giây.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến nội dung và yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân sau
đó xếp thành vòng tròn tập bài
thể dục tay không, xoay kỹ các
khớp cổ tay, chân,khớp hông,
gối, ép dây chằng trớc sau.
- Chạy bớc nhỏ tại chỗ và di
chuyển.
- Chạy nâng cao đùi di chuyển.
- Chạy đạp sau di chuyển
3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 5 - 10
học sinh tại chỗ thực hiện động
tác bớc nhỏ
II. Phần cơ bản.
1. Chạy.
ôn một số động tác bổ trợ.
- Tại chỗ đánh tay.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức .
- Học kỹ thuật chạy giữa quãng.
- Xuất phát cao chạy 40m
- Xuất phát cao chạy 60m
2. Bài thể dục liên hoàn.
Từ nhịp 1 đến nhịp 8
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
8
/
30
/
2L
2L
2L
4L
2L
2L
2L
5
/
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu
bài học ngắn gọn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
cho điểm
Đội hình tập luyện

XP đích
******** * *
******** * *
******** * *
******** * *
- GV làm mẫu, phân tích từng
động tác
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- Cán sự lớp tập trung để GV
nhận xét giờ học.
19
 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y.
§HXL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
20
Tiết 13.
Chạy - bài thể dục
Ngày dạy: ..
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Tiếp tục ôn tập một số động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy giữa quãng, luỵên tập chạy
nhanh. Học cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp
- Yêu cầu: Thực hiện động tác tơng đối chính xác.
- Ôn bài thể dục liên hoàn nam và nữ từ nhịp1-> nhịp 8, yêu cầu thuộc bài và tập
nhịp nhàng chính xác.
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập, dây đích, đ ờng chạy, đồng hồ bấm
giây.
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến nội dung và yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động
- Tập bài thể dục phát triển
chung gồm 9 động tác
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân,
khớp hông, gối, ép dây chằng tr-
ớc sau.
- Chạy bớc nhỏ tại chỗ và di
chuyển.
- Chạy nâng cao đùi di chuyển.
- Chạy đạp sau di chuyển.
3. Kiểm tra bài cũ: gọi 5 học sinh
lên tập bài TD liên hoàn từ nhịp
1 - 8
II. Phần cơ bản.
1. Chạy.
*Ôn một số động tác bổ trợ:
- Tại chỗ đánh tay.
- Kỹ thụât chạy giữa quãng
- Luyện tập chạy nhanh.
* Học:
8
/
2L
2L
2L
2L
2L
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
- Lớp trởng cho lớp khởi động,
giáo viên quan sát sửa sai
- Giáo viên nhận xét đánh giá
cho điểm
ĐHTL
60m
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
21
- Cách đo và đóng bàn đạp, kỹ
thuật xuất phát thấp
- Bàn đạp trớc cách vạch xuất
phát 1,5 bàn chân, bàn đạp sau
cách vạch xuất phát chiều dài 2
bàn chân, hai bàn đạp cách nhau
theo chiều ngang 10 20cm,
bàn đạp bên chân khoẻ đặt lên
phía trớc góc độ ngả ra sau
khoảng 45
0
- 50
0
bàn đạp sau
khoảng 75
0
- 80
0
- Kỹ thuật xuất phát thấp.
KL: Vào chỗ, Sẵn sàng,
Chạy
3. Bài thể dục liên hoàn.
Từ nhịp 1 đến nhịp 8
( ôn tập nh tiết 12 )
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
2L
5L
3L
4L
5

VXP

45
0
-> 50
0
1,5 bàn chân
10- 20cm
45
0
-> 80
0
- Gv làm mẫu, phân tích
- Cả lớp cùng ôn theo đội hình
khởi động
- Yêu cầu học sinh thả lỏng tích
cực
- ĐHXL giống nh ĐHNL
22
Tiết 14.
Chạy - bài thể dục
Ngày dạy .
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Tiếp tục ôn kỹ thuật xuất phát thấp, yêu cầu thực hiện tốt kỹ thuật chạy lao sau
xuất phát
- Ôn bài thể dục liên hoàn nam và nữ từ nhịp 1-> nhịp 8, học tiếp từ nhịp 9->17
yêu cầu tập đúng nhịp, đúng phơng hớng và biên độ
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Bàn đạp, đ ờng chạ y
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1 GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến nội dung và yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp cổ tay,
chân,khớp hông, gối, ép dây
chằng trớc sau.
- Trò chơi: Kết bạn
3. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 3- 5 học sinh lênlàmđộng
tác bổ trợ
II. Phần cơ bản.
1. Chạy.
*Ôn một số động tác bổ trợ.
- Chạy bớc nhỏ
- Nâng cao đùi
8
/
30
/
mỗi
động
tác
2
L
x8
N
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Giáo viên nhận xét đánh giá
cho điểm
ĐHTL
* * * *
* * * *
* * * *
xp
23
- Chạy đạp sau
* Ôn luyện: xuất phát thấp
- Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát
- Xuất phát thấp- chạy lao sau
xuất phát
- Trò chơi: Chạy đuổi xuất
phát thấp chạy đuổi
2. Bài thể dục
Ôn lại từ nhịp 1->8, học từ nhịp
9->17
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
2
L
x10
N
2
L
x10
N
2
L
x10
N
2L
30m
4-6L
2
L
x10
N
3L
2L
5

- Tập theo nhóm
- Tập theo tín hiệu của gv
- ĐHTL bài thể dục giống
ĐHKĐ
- GV làm mẫu phân tích từng
nhịp sau đó hô cho học sinh cùng
tập
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- Cán sự lớp tập trung lớp thành 4
hàng ngang để GV nhận xét giờ
học.
- Học sinh chúc giáo viên
ĐHXL

**********
**********
**********
**********
5m
GV
24
Tiết 15.
Chạy - bài thể dục
Ngày dạy:
A.Chuẩn bị:
I. Mục đích- yêu cầu:
- Tiếp tục ôn kỹ thuật xuất phát thấp, yêu cầu thực hiện tốt kỹ thuật chạy lao sau
xuất phát
- Ôn bài thể dục liên hoàn nam và nữ từ nhịp 1-> nhịp 8, học tiếp từ nhịp 9->17
yêu cầu tập đúng nhịp, đúng phơng hớng và biên độ
II.Địa điểm - ph ơng tiện: Bàn đạp, đ ờng chạy
B. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm
tra sĩ số
- Phổ biến nội dung và yêu cầu
giờ học.
2. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp cổ tay,
chân,khớp hông, gối, ép dây
chằng trớc sau.
- Trò chơi: Kết bạn
3. Kiểm tra bài cũ: Gọi 5 học
sinh lên thực bài TD liên hoàn từ
nhịp 9 - nhịp 17
II. Phần cơ bản.
1. Chạy.
*Ôn một số động tác bổ trợ.
- Chạy bớc nhỏ
- Nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
8
/
30
/
mỗi
động
tác
2
L
x8
N
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ
số, sức khoẻ đồng phục cho GV.
ĐHNL
**********
**********
**********
**********
5m
GV
ĐHKĐ
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * *
5m
GV
- Giáo viên nhận xét cho điểm
ĐHTL
* * * xp
* * *
* * *
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×