Tải bản đầy đủ

Bai tap tong hop BDHSG toan 6 (08-09).doc

BÀI TẬP TỔNG HỢP BDHSG TOÁN 6 – NĂM HỌC 2008 – 2009
BÀI TẬP TỔNG HỢP BDHSG TOÁN 6
NĂM HỌC 2008-2009
PHẦN I - SỐ HỌC
BÀI 1. Tính các tổng sau:
1, B = 2+ 6 +10 + 14 + ..... + 202
2, a, A = 1+2 +2
2
+2
3
+.....+ 2
6.2
+ 2
6 3

b, S = 5 + 5
2
+ 5
3
+ ..... + 5
99


+ 5
100

c, C = 7 + 10 + 13 + .... + 76
3, D = 49 +64 + 81+ .... + 169
4, S = 1.4 + 2 .5 + 3.6 + 4.7 +.... + n( n +3 ) , n = 1,2,3 ,....
5, S =
2009.2008
1
........
4.3
1
3.2
1
2.1
1
++++
6, S =
61.59
4
....
9.7
4
7.5
4
+++
7, A =
66.61
5
......
26.21
5
21.16
5
16.11
5
++++
8, M =
2005210


3
1
.....
3
1
3
1
3
1
++++
9, S
n
=
)2)(1(
1
.....
4.3.2
1
.3.2.1
1
++
+++
nnn
10, S
n
=
100.99.98
2
.....
4.3.2
2
3.2.1
2
+++
11, S
n
=
)3)(2)(1(
1
......
5.4.3.2
1
4.3.2.1
1
+++
+++
nnnn
12, M = 9 + 99 + 999 +...... + 99..... .....9
50 chữ số 9
13. A = 1-2-3+4-5+6+7-8+9-10-11+12-13+14+15-16+......+2007-2008
14. A = (157. 57 - 99. 57 - 57
2
) : 57 + 57
15. B = 2 - 4 + 6 - 8 + ..... + 98 – 100
16/ [160.(730 - 700) : 2
4
- 4
2
] . 13
17/ (3
2.
17 + 3
2
. 38 - 55) : (2
3
. 68 - 2
3
. 13)
18/ 2. 51
2
: 17
2
+ (8. 5
2
- 2
4
. 3
2
) : 56 + 2009
0
19) A =


++++−


++++
100.95
25
...
65.60
25
60.55
25
55.50
25
113.106
3
...
22.15
3
15.8
3
8.1
3

20)B = 1 – 2 + 2
2
– 2
3
+ 2
4
– 2
5
+ ... + 2
2008
21) C =


+


+


+


+
8352
8
1...
36
8
1
22
8
1
10
8
1
22) D = 2.4 + 3.5 + 4.6 + 5.7 + 6.8 + 7.9 + 8.10 + ... + 97.99 + 98.100
Bài 2. Tìm a, b biết
Nguyễn Quốc Trung GV: THCS Thanh Phong – Thanh Chương Trang
1
BÀI TẬP TỔNG HỢP BDHSG TOÁN 6 – NĂM HỌC 2008 – 2009
1. a+b =84;(a,b)=6
2. (a,b)=12; [a,b] =72
3. a-b=7;và [a,b]=140.
4. ab= 360; [a,b] =60
5.
b
a
=
5
4
; [a,b]=140
6.
b
a
=2,6 và (a,b)=5
7. [a,b]+ (a,b) = 19.
8. 7a=11b và (a,b)=45
9. a.b=720; (a,b)=6.
10. (a,b)=6;
[ ]
ba,
=180.
: 11. [a,b]- (a,b)=5.
12 . a + b = 120 vµ (a, b) = 15.
Nguyễn Quốc Trung GV: THCS Thanh Phong – Thanh Chương Trang
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×