Tải bản đầy đủ

Bai 12 Phep chia phan so


GV:Tôn Nguyễn Ngọc Sửu.
Trường: THCS Êa Trul – Đăk Lăk


a)Phát biểu quy tắc chia phân số
b)Tìm x biết:
4 2
:
7 3
x

=


9 6 1
:
5 7 5
x

+ =

9 6 1
:
5 7 5
x

+ =
6 1 9 10
: 2
7 5 5 5
x
− −
= − = = −
6 6 3
: ( 2)
7 7.( 2) 7
x

= − = =


5 2 5
: .
7 3 7

 
 ÷
 
5 2 5
: .
7 3 7
5 5 2
: :
7 7 3

 
 ÷
 

 
=
 ÷
 
2
1:
3

=
3
2

=

15 5 25
( ) :
26 39 26

+
15 26 5 26
. .
26 25 39 25

= +
3 1.2
5 3.5

= +
15 5 25 15 5 26
( ) : ( ).
26 39 26 26 39 25
− −
+ = +
3 2 9 2 7
5 15 15 15 15
− − −
= + = + =
Tính

Hòa đi xe đạp từ nhà đến
trường với vận tốc 12km/h hết
1/3 giờ. Khi về, Hòa đi xe với
vận tốc 10km/h.Tính thời gian
Hòa đi từ trường về đến nhà?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×