Tải bản đầy đủ

MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 5

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ
GV : NGUYỄN THỊ VÂN
GIÁO ÁN
MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 5
BÀI : Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
Tiết 15 - tuần 15 - Ngày dạy 18/12/2006
I. MỤC TIÊU :
Sau bài học này, học sinh biết :
1. Lí do ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.
2. Trình bày diễn biến của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.
3. Nêu được sự khác biệt giữa chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến
thắng Biên giới thu - đông 1950.
4. Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo viên : - Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 phóng to.
- Hình minh họa (1, 3) phóng to.
- Tư liệu lịch sử.
- Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi thảo luận.
Học sinh : - Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 (thảo luận nhóm).
- Sách giáo khoa, bảng con, bút màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Khởi động : Hát bài : “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
2. Kiểm tra bài cũ : Thu - đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Chọn ý đúng nhất ghi vào bảng con :
1. Âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công lên Việt Bắc là :
a. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta.
b. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để
mau chóng kết thúc chiến tranh.
2. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 là :
a. Phá tan âm mưu đánh nhanh - thắng nhanh của thực dân Pháp.
b. Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
c. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.
d. Tất cả các ý trên.
=> Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài : “chiến thắng Biên giới thu - đông 1950”
Giáo viên nêu nhiệm vụ bài học :
- Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 ?
- Diễn biến của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 ?
- Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc
kháng chiến của nhân dân ta ?
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nguyên nhân quân ta quyết định mở chiến dịch Biên
giới thu - đông 1950.
* Làm việc cả lớp, làm theo nhóm.
- Giáo viên cho học sinh quan sát lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
yêu cầu nêu tên lược đồ, đọc chú giải, xác định đường biên giới Việt - Trung.
- Giáo viên giới thiệu nơi thực dân Pháp đóng quân nhằm khoá chặt biên giới
Việt - Trung sau đó cho học sinh đọc sách giáo khoa “Từ đầu đến … khai thông
đường liên lạc quốc tế” để trả lởi câu hỏi :
1. Nếu địch tiếp tục khóa chặt biên giới Việt - Trung sẽ ảnh hưởng gì tới
căn cứ địa Việt Bắc và cuộc kháng chiến của nhân dân ta ?
2. Để đối phó với âm mưu của địch, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết
định như thế nào ? Quyết định đó thể hiện điều gì ?
- Học sinh thảo luận theo nhóm 3 trong vòng 3 phút.
- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhhận xét bổ sung.
- Giáo viên nhận xét :
Hoạt động 3 : Diễn biến của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tiếp sách giáo khoa từ “Trên đường số 4 …
phải rút chạy” và trả lời câu hỏi :
1. Trận mở màn cho chiến dịch diễn ra ở dâu ? Hãy thuật lại trận đánh đó
trên lược đồ.
2. Sau khi mất Đông Khê, quân Pháp phải làm gì? Việc làm đó kết thúc ra
sao?
- Giáo viên phát lược đồ câm yêu cầu học sinh dựa vào sách giáo khoa và phần
chú giải để xác định và tô màu các mũi tên thể hiện diễn biến trận đánh và trình bày
diễn biến trận đánh trên lược đồ nhóm.
- Học sinh thảo luận theo nhóm 3.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét và hỏi thêm : Tại sao ta lại chọn cụm cứ điểm Đông Khê
làm trận mở màn cho chiến dịch ?
Hoạt động 4 : Kết quả của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
- Học sinh làm việc cả lớp, theo cặp :
Trả lời theo câu hỏi dẫn dắt của giáo viên để rút ra kết quả của chiến dịch.
1. Trong mặt trận Biên giới thu - đông 1950, Bác Hồ đã làm gì ?
2. Trong mặt trận Biên giới, anh La Văn Cầu được giao nhiệm vụ gì ? Anh đã
thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào ?
3. Bộ đội ta đã thu được kết quả gì trong mặt trận Biên giới thu - đông 1950 ?
=> Giáo viên kết luận.
Hoạt động 5 : Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
- Học sinh thảo luận theo nhóm 3, trả lới các câu hỏi sau :
1. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông
1950 khác nhau ở điểm nào ?
2. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 có ảnh hưởng như thế nào đối với
căn cứ địa Việt Bắc và cuộc kháng chiến của nhân dân ta ?
- Đại diện nhóm báo cáo.
- Học sinh nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Giáo viên kết luận : Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 đã cổ vũ tinh
thần đấu tranh của nhân dân ta, đưa cuộc kháng chiến của quân ta vào giai
đoạn mới. Từ đây ta nắm quyền chủ động tiến công, phản công địch trên chiến
trường.
Hoạt động 6 : Củng cố
- Giáo viên hỏi để rút bài học :
+ Chiến dịch Biên giới diễn ra vào thới gian nào?
+ Sau chiến dịch quân ta thu được thắng lợi gì?
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn dò: về nhà sưu tầm 7 anh hùng được tuyên dương trong đại hội chiến sĩ
thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×