Tải bản đầy đủ

Vocabulary - E12- 1->8

UNIT 1: HOME LIFE
A. READING
1. shift  (n) ca (làm vi c)
2. biologist  (n) nhà sinh v t h c 
biology  (n) sinh v t h c 
biological  (adj) thu c sinh v t h c  
3. lab (laboratory)  (n) phòng thí nghi m
4. project  (n) đ án, d án 
5. join hands   (v) h p s c l i, chung tay ! "
6. take the responsibility for (v) nh n trách nhi m 
responsibility  (n) trách nhi m
responsible  (adj) có trách nhi m
7. run the household (v) trông nom gia đình
8. make sure (v) đ m b o, l y làm ch c ch n# # $ % %
9. rush & (v) v i vã đi g p $
10. be willing to (v) vui lòng, s n lòng'
11. give someone a hand = help someone (v) giúp đ ai(
12. eel ) (n) con l n*+
13. attempt , (n) s c g ng, s n l c - %  . 
(v) c g ng, làm, n l c- % . 
14. pressure /0 (n) áp l c, s c ép !

15. household chore 121 ) (n) vi c nhà
16. garbage 34) (n) rác
17. look after (v) ch m sóc5
18. mischievous ,6 (adj) tinh ngh ch, ranh mãnh7 
19. obedient )8 (adj) bi t vâng l i, ngoan ngoãn9 :
obedience )8 (n) s vâng l i :
obey  (v) vâng l i:
20. mend [mend] (n) ch vá, ch m ng. . "
mend (v) vá, s a ch a; <
21. close – knit 1 (adj) g n bó v i nhau% =
22. supportive )6 (adj) khích l , đ ng viên 
support ) (n) s ng h > 
(v) ng h> 
23. secure 81 (adj) an toàn, ch c ch n% %
security 81 (n) s an toàn, s b o đ m   # #
24. share  (v) chia s?
25. base  (n) c s , n n t ng+ @  #
(v) đ t c s trênA + @
26. confidence  (n) s tin c y, s t tin   
confident  (adj) tin c y, t tin  
27. separately  (adv) m t cách riêng bi t 
separate  (adj) riêng bi t
28. shake hands (v) b t tay%
29. well – behaved (adj) đàng hoàng, h nh ki m t t" B -
30. play trick on somebody  ch i x ai, ch i kh m ai+ C + 5
31. annoy  (v) làm phi n, làm b c mình 
32. miss [mis] (v) c m th y thi u, nh (ai)# $ 9 =
33. member ,, (n) thành viên
34. relationship  (n) m i quan h- 
close relationship m i quan h g n g i-  D E
B. SPEAKING
35. apply (to sb)  (v) thích ng v i, h p v i! = =
1
36. secret ) (n) đi u bí m t 
(adj) bí m t
personal secret ) ) đi u bí m t riêng t  *
37. make a decision = decide (v) quy t đ nh9 7
C. LISTENING
38. flight  (n) chuy n bay9
39. reserve )6 (v) đ ng ký tr c5 *=
40. spread out  1 (v) tr i ra, t n ra# #
41. leftover 216 (n) th c n th a ! 5 F
42. book 1 (v) đ t ch tr c (= reserve) A . *=
43. kid [kid] (n) đ a tr (= child)! ?
44. end up (v) k t cu c, k t qu sau cùng9  9 #
D. WRITING
45. pen pal = pen friend(n) b n vi t th" 9 *
UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY
A. READING
1. diversity 6) (n) tính đa d ng" 
diversify 6) (v) đa d ng hoá" 
diverse 6) (adj) thay đ i khác nhauG 
2. approval 1)6 (n) s ch p thu n $  
≠ disapproval 1)6 (n) s ph n đ i # -
approve 1)6 (v) ch p thu n$  
≠ disapprove 1)6 (v) ph n đ i# -
3. marriage , (n) s k t hôn, hôn nhân 9
marry [,] (v) k t hôn, c i9 *=
married , (adj) có gia đình
4. be attracted to someone (v) c m th y thích ai# $
5. romantic 21, (adj) lãng m n"
romance 21, (n) s lãng m n "
6. contractual 81 (adj) b ng h p đ ng, H I
b ng kh cH 9 *=
contract  (n) h p đ ng, kh c I 9 *=
(v) ký h p đ ng, đính c I *=
7. bride  (n) cô dâu
8. groom 31, (n) chú rB
bridegroom 31, (n) chú rB
9. suppose 21 (v) cho là, tin r ng, ngh r ngH J H
10. precede )) (v) đ n tr c, x y ra tr c9 *= # *=
precedence  (n) quy n đ c tr c,  * *=
quy n u tiên *
11. survey )6 (n) s kh o sát, s đi u tra #  
(v) kh o sát, đi u tra# 
12. be conducted (v) đ c th c hi n*  
13. determine ), (v) xác đ nh, đ nh rõ7 7
14. attitude 81) (n) thái đ , quan đi m B
15. response  (n) s tr l i, câu tr l i # : # :
16. attractiveness 6 (n) s h p d n, s quy n r $ K  9 E
attractive 6 (adj) h p d n, quy n r$ K 9 E
attract [ (v) thu hút, h p d n$ K
17. physical [l] (adj) thu c c th + B
18. spiritual 1 (adj) thu c tinh th n D
2
19. confide  (v) tâm s
L22,322,2M (v) NO/,PQRS,TQ0L23e
confide insomebody (v) 3UVMT,*Q6+S
confidence  (n) s tin t ng,  *@
s giãi bài tâm s 
have confidence in someone (v) tin t ng ai*@
20. view 681) (n) quan đi mB
21. majority , (n) ph n l n, đa sD = -
22. wise W (adj) khôn ngoan, sáng su t-
wisdom W, (n) s khôn ngoan, s sáng su t  -
23. partnership 4) (n) s chung ph n,  D
m i t ng quan- *+
24. equal )W (adj) ngang, b ng nhauH
(n) ng i ngang hàng*:
(v) b ng, ngang, sánh k pH 7
equality )W (n) s bình đ ng X
equalize )W (v) bình đ ng hoáX
25. reject ) (v) bác b , lo i bC " C
rejection  (n) s bác b , s lo i b C  " C
26. sacrifice  (v) *V2OLS3RV*,PQ*Q
MYM
(n) *QM,6TQM
sacrificial  (adj) hy sinh
27. trust & (n) *QRSNQ,2V3
(v) tin c y, tín nhi m 
trustful & (adj) đáng tin
trusting &Z (adj) đáng tin
28. significantly 3 (adv) r t quan tr ng, đáng chú ý$ 
significant 3 (adj) quan tr ng, có ý ngh a J
significance 3 (n) s quan tr ng, ý ngh a  J
signify 3 (v) có ngh a, bi u thJ B 7
29. oblige  (v) b t bu c% 
obligation 3 (n) ngh a v , b n ph n, J [ G 
s b t bu c % 
30. demand ,4) (v) đòi h i, yêu c uC D
(n) s đòi h i, yêu c u C D
31. record ) (n) b n ghi chép thông tin, h s# I +
32. counterpart 14) (n) bên t ng ng*+ !
B. SPEAKING
33. generation  (n) th h9 
34. nursing home (n) nhà d ng lão*(
35. independent  (adj) đ c l p, không ph thu c  [ 
≠ dependent  (adj) ph thu c[ 
independence  (n) s đ c l p  
≠ dependence  (n) s ph thu c [ 
36. typical  (adj) đ c tr ng, tiêu bi uA * B
37. feature ) (n) đ c đi mA B
38. corresponding Z (adj) t ng ng*+ !
39. similarity , (n) s gi ng nhau -
C. LISTENING
40. ceremony , (n) nghi l\
41. altar ) (n) bàn th:
42. Master of Ceremony (MC) (n) ng i d n ch ng trình*: K *+
3
43. banquet ZW (n) b a ti c l n<  =
(v) đãi ti c l n =
44. ancestor  (n) ông bà, t tiênG
45. tray  (n) LSMLS,T,
46. schedule 81)Y1 (v) 5S]NS/6NQL3RVL2
,PQ+V3V2^2S0
47. blessing Z (n) phúc lành, h nh phúc"
D. WRITING
48. conical  (adj) hình nón
conical hat (n) cái nón
49. symbol , (n) bi u t ngB *
symbolize , (v) *+Q3*3L2,
VNO1*+Q3L1O
symbolic , (adj) 1PQLNO1*+Q3
50. rim , (n) 6V/6TQRV2V0
51. rib  (n) 32Q3Y*+V
52. strap  (n) TM/1Q6O___0, `1
53. bamboo ,1) (n) cây tre
54. palm 4), (n) cây c
UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING
A. SPEAKING
1. socialize (socialise) 1 (v) làm cho ai thích nghi v i XH, =
hòa nh p XH, XH hoá
socialization 1 (n) s hòa nh p XH, XH hoá 
social 1 (adj) L2SRSLTS]UPQ
society  (n) xã h i
2. attention  (n) s chú ý
L2 (v) PL1PS*QL1SMS
3. verbal 6) (adj) b ng l i nóiH :
≠ non – verbal (adj) không b ng l i nóiH :
4. communication ,81) (n) s giao ti p, s truy n đ t 9   "
communicate ,81) (v) giao ti p, truy n đ t9  "
5. probably  (adv) có la
6. wave W6 (v) v y tayK
7. raise  (v) 3+N^*N
2 (v) 3+MN
8. signal 3 (n) TS1NQ1RSNQ1,NQ1NQ
(adj) POTQ,^S3L1SMS
(v) NQ1S2NQ1
9. instance  (n) *+V3+Q
10. appropriate 1 (adj) RSL+Q
11. catch one’s eyes (v) làm ai chú ý
12. nod  (v) g t đ u D
(n) cái g t đ u, s g t đ u D   D
13. assistance  (n) s giúp đ (
assist  (v) giúp đ(
14. whistle W (v) 1MSS2Y1MS32S
15. clap  (v) v .
clap one’s hands (v) v tay.
16. impolite , (adj) 6PNU6PSTSQL*Q
≠ polite  (adj) NUSL2SNU^PQYQL*Q
 QLNQ
17. rude 1) (adj) NS,UTSQL*Q
4
PUS26PNU
S2]*+QL,Pl.
rudeness 1) (n) *QNS,U*QTSQL*Q
*QPUS2*Q6PNU
*QS2]*+QL,*QPPU
18. informality ), (n) RSP33*SL,
^NV1T,TQ
≠ formality ), (n) *Qtrang tr ng, s   2
 ^1S3nghi th c!
informal ), (adj) P33*SL, T,TQ
≠ formal ), (adj) 32Q3,23*SL
19. brief ) (adj) ng n, nhanh%
20. approach 21 (n) s đ n g n 9 D
(v) đ n g n9 D
21. point  (v) ch trb C
22. acceptable  (adj) L2SNOLTSTQ^*+QL
accept  (v) ch p nh n$ 
acceptance  (n) s ch p nh n $ 
23. cue 81) (n) s g i ý, l i ám ch , c ch: b ; b
B. SPEAKING
24. compliment ,, (n) +V+VL1Q3
(v) 3+QL3+QL1Q3
25. decent ) (adj) QL*Q2U
26. tune 81) (n) 3^NQ1, *Q2VT,
27. cell phone = mobile phone (n) đi n tho i di đ ng " 
28. fashionable  (adj) ^1S3,PS+Q+V3
C. LISTENING
29. marvelous ,4)6] (adj) MVQMVNQ1*+V3
30. argument 4)381, (n) *Q1TQY*QLU1
31. regulation 381 (n) quy t c, n i quy% 
32. absolute 1) (adj) 1MNQ^PS2V2V
33. install ) (v) 5S^5Q/NQPS3,SM,2SL)
34. startling 4)Z (adj) TS3QLN, *O3PS
35. stick L (v) kiên trì, trung thành v i=
5
D. WRITING
36. at hand (adv) g n, ngay, s n bênD '
37. abruptly & (adv) b t ng , đ t ng t$ :  
38. farewell W (n) +VLV2Q,NQ
39. apology  (n) +VQPUY+V]PU
apologize  (v) ]PUQPU
40. interruption & (n) *Q35S+V, s gián đo n "
TEST YOURSELF A
1. communicate ,81) (v) giao ti p9
2. body language (n) ngôn ng b ng c ch < H ; b
và đi u b 
3. posture /0 (n) *NSS3^NQ1
4. facial expression   (n) bi u hi n trên g ng m t, B  *+ A
nét m tA
5. interpret ) (v) NO1
6. slumped &,t (a) 1Q]1PS3
7. relaxed st (a) th giãn*
8. express ] (v) th hi nB 
9. clue 1) (n) thông tin
10. challenge  (n) *QSL*SL
11. movement ,1)6, (n) s chuy n đ ng B 
12. tap (v) gõ nh , v nhc . c
tap a foot gõ nh chânc
13. impatient , (a)  NS1NTU
14. nervous )6 (a)  2O3+QY25S3
15. superior 1) (a)  ,Q+Y32O+YPS+
UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM
A. READING
1. grade 3 (n) +S
2. compulsory ,& (adj) S1PQL5S1PQL
L*+U3SL
= obligatory 3
compulsory education (n) 3S21QL5S1PQL
,& 81)
3. examination 3, (n) MV
4. consist (of)  6 (v) 3PV,L2S
5. term ), (n) 2QLMV
6. pre-school )1) (n) 3S21QLmTVm2n
7. primary education ,81) (n) 3S21QLNO12QL
8. secondary education  81)(n) 3S21QL132QL
9. schooling 1)Z (n) *Q3S21QL+OV*+V3,
2QL 6TS
10. academic year ,8) (n) N2QL
11. divide (into) 6 (v) L
12. mid- december ,-, (n) 3*U S3 12
13. be separated by )  ^*+QL chia ra
6
14. a break  (n) 3+V3RO
15. parallel  (adj) 2323
16. school system 1) , (n) NQPS3 *+V32QL
17. state school  1) (n) *+V3 LP3
state school system (n) NQPS3 *+V32QL
 1) , LP3 TQ (quPSLTQ)
18. independent or public school system NQPS3 *+V3^PQLTQ
hay T TQ
19. fee ) (n) NQRS
20. tuition fee 81) ) (n) 2QLRS
21. fee-paying )Z (n) 6NQL ^2S3 2QLRS
22. category 3 (n) Q32Q
23. educate 81) (v) 3S21QL
education 81) (n) *Q3S21QL
educational 81) (adj) 1PQL3V3S21QL
24. curriculum 81, (n) L*+3RV3O3QM
25. stage  (n) 3^2Q
26. government 3&6, (n) V *+SL
27. be set by ^*+QL `1M^Q +O
28. follow 1 (v) 21
29. core subject ) & (n) ,P2QL chRSnh
30. infant  (n) O em
31. General Certificate of Secondary Education
(GCSE) L*S3LRO 3S21QL THPT (b ng TN THPT)H
32. a detailed plan )  (n) 1 NS2QLLNS
33. offer = give  (v) L13LTS
B. SPEAKING
34. nursery ) (n) VO
35. kindergarten 34) (n) *+V3,TU13S2
36. lower Secondary School
1  1) (n) *+V3132QL CS
37. upper Secondary School
&  1) (n) *+V3132QL PT
38. national examination
 3, (n) MV `1PSL3
39. optional  (adj) 1MVMSYP35S1PQL
C. LISTENING
40. tearaway W (n) 3*+V1V3PO6V
6PSLNQ,
41. disruptive &6 (adj) ^TQ6+UYS6+U
42. methodical ,d (adj) L2S*+3S
7
43. well-behaved W6 (adj) L2SQNO,PS
L2S3S21QL
44. formal education ), 81) (n) NV3S21QL LRS`1
≠ non- formal education  (n) NV3S21QL không LRS`1
45. commence , (n) 5S^TV1,+O^TV1+O^TV1
commencement,, (n) *Q5S^TV1*Q+O^TV1
8
D & E. WRITING & LANGUAGE FOCUS
46. algebra  (n) ^QPS2QL
47. chemistry , (n) 3V2S2QLY
,P2S2QL2S2QL
48. computing ,81)Z (n) vi c *O1Q3,SMRS
49. politics  (n) LRSQ
50. physical  (adj)/1PQL06TQLTS,
th ch t, v t lýB $ 
51. statistics  (n) 22QLPS3N
52. stand for  ) (v) vi t t t c a9 % >
53. separate  (v) SL+V
54. set-set-set - -  (v) ^5Q ra
55. follow 21 (v) ^2^21
56. make up (v) RVV
57. pay –paid- paid  – peid – peid  (v) O/NV*+3___0
58. competition , (n) L1PQL^TS1
59. publish & (v) ]1TSO
60. conference  (n) PQ3Q
61. repaint ) (v) +Q
UNIT 5: HIGHER EDUCATION
A. READING
1. apply  (v) ] 6NQLV,, S1Q3
application  (n) ^+], *QS1Q3
*Q*S31Q3
applicant  (n) 3*+VPQ^+]vi c
2. application form ), (n) ,TU1^+, ^+] vi c
3. impression , (n) TS*+Q3
4. university life 81)6)  (n) L1PQLPS3 +O ^Q2QL
5. campus , (n) 1ôn viên tr ng đ i h c*: " 
6. explain (to sb)  (v) 3ORSL
7. roommate 1,, (n) QL132V3
8. be busy (+ V-ing) ) TQPQ
9. notice 21 (v) L1SMS, ^NOMS
10. existance 3 (n) *Q PVQ
exist 3 (v) PVQ
11. lonely 21 (adj) LP^+
12. feel- felt- felt )- felt – felt (v) LO,TSM
13. fight back tears    gQt ^ *+SL,5S
14. run back &  (v) LQM +OQ
15. feel at home LO,TSM2O,S,NULQ1
9
16. degree Celsius 3)  (n) ^PQe
17. midterm ,), (n) 3*U 2QLMV
18. blame , (n) *QNOSLY
+VSL,5S3
blame , (v) ^POPU, NOSL
blameful ,1 (adj) ^S3 NOSL
≠ blameless , P3NOSL^*+QL
19. daunting )Z (adj) V,2SLRSV,OLRS
daunt ) (v) V,2SLRSV,O2V3
20. graduate 31 (v) PS3NQ
graduation 31 (n) (*Q)PS3NQ, l t t nghi p\ - 
21. scare= fright =  (n) *Q+QU*Q2V3
scare = frighten =  (v) V,UV,+QU
scary = frightening = Z (adj) V,+QU
V,2V3
22. amaze , (v) V,3QLV,*O3PS
amazing ,Z (adj) V,3QLV,*O3PS
amazed ,d (adj) 3QL nhiên*O3PS
amazement ,, (n) *Q3QL*Q*O3PS
23. challenge  (n) *QSL*SL
challenge  (v) SL*SL
challenging Z (adj) RSLRSL, SL*SL
24. academically , (adv) 6NV,5QMS1MNS
25. project  (n) ^NVS*QSYNS2QL
project  (v) O2NS2QLV,^NVS
26. thoroughly d& (adv) LTOTQ, k l ngf *(
= carefully 1 (adv)
27. take part in = participate in (v) ,3
28. advanced Engineering project (n) *QS Lông trình NSPQ
64) Z 
29. chance 4) (n) L+PQ
= opportunity 81) (n)
30. create ) (v) Q2NQ2VS3Q2
 creation ) (n) *QQ2V*QS3Q2
creativity )6 (n) 2SLS3Q2RSS3Q2
31. knowledge  (n) NS*SL
32. society  (n) ]UPQ
socialist 21 (n) 3*+V1O3PQCNXH
socialism 21, (n) L1O3RU]UPQ
socialize 21 (v) ]UPQ2S, hòa nh p XH
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×