Tải bản đầy đủ

bai : so 0 trong phep cong

Gi¸o viªn :
Gi¸o viªn :
NguyÔn ThÞ Hång H¹nh
NguyÔn ThÞ Hång H¹nh
§¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc An Sinh
§¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc An Sinh
§«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh
§«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh
M«n : To¸n
M«n : To¸n
Líp : 1A
Líp : 1A

Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n :
To¸n :
2 + 3 – 5
2 + 3 – 5
3 +1 – 5
3 +1 – 5

>
<
=
?
=
>

Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n :
To¸n :
sè 0 trong phÐp céng
sè 0 trong phÐp céng
3
3
3 + 0 =
3 + 0 =

Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n :
To¸n :
sè 0 trong phÐp céng
sè 0 trong phÐp céng
0 + 3 =
0 + 3 =


3
3

Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n
To¸n
:
:
Sè 0 trong phÐp céng
Sè 0 trong phÐp céng
3
3
0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×