Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình môn toán

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2008 - 2009
LỚP 6
Cả năm : 37 tuần (140 tiết)
Học kỳ I : 19 tuần (72 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần ( 68 tiết)
Cả năm : 140
tiết
Số học : 111 tiết Hình học : 29 tiết
Học kỳ I:
19 tuần: 72 tiết
58 tiết
14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết
4 tuần tiếp x 4 tiết = 16 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
14 tiết
14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết
5 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết

Học kỳ II
18 tuần: 68 tiết
53 tiết

15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
2 tuần cuối x 4 tiết = 8 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x 1 tiết = 15 tiết
3 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết


SỐ HỌC ( 111 TIẾT )
Chương
HỌC KỲ I ( 58 tiết )
Tiết
I. Ôn tập và
bổ túc về sô tự
nhiên (39 tiết)
§1. Tập hợp. phần tử của tập hợp
1
§2. Tập hợp các số tự nhiên
2
§3. Ghi số tự nhiên
3
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
4
Luyện tập §1,2,3,4
5
§5. Phép công và phép nhân
Luyện tập
6, 7
8
§6. Phép trừ và phép chia
Luyện tập
9, 10
11
§7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
12
§8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
13
Luyện tập §7,8
14
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Luyện tập
15
16, 17
Kiểm tra 45 phút 18
§10. Tính chất chia hết của một tổng - Luyện tập
19, 20
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Luyện tập
21, 22
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Luyện tập
23, 24
§13. Ước và bội
25
§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
26
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
27
Luyện tập 28
§16. Ước chung và bội chung
Luyện tập
29
30
§17. Ước chung lớn nhất
Luyện tập
31, 32
33
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 1
§18. Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập
34, 35
36
Ôn tập chương I 37, 38
Kiểm tra chương 45’ ( Chương I ) 39
II. Số nguyên
(29tiết )
§1. Làm quen với số nguyên âm 40
§2. Tập hợp các số nguyên 41
§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 42, 43
Luyện tập §1, 2, 3 44
§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu 45
§5. Cộng hai số nguyên khác dấu 46
Luyện tập §4, 5 47
§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Luyện tập
48
49
§7. Phép trừ hai số nguyên
Luyện tập
50
51
§8. Quy tắc dấu ngoặc - Luyện tập 52, 53
Ôn tập học kỳ I 54, 55
Kiểm tra học kỳ I ( cả số và hình ) 56, 57
Trả bài kiểm tra học kỳ I 58
HỌC KỲ II ( 53 tiết )
§9. Quy tắc chuyển vế - Luyện tập 59, 60
§10. Nhân hai số nguyên khác dấu 61
§11. Nhân hai số nguyên cùng dấu 62
Luyện tập §10, 11 63
§12. Tính chất của phép nhân
Luyện tập
64
65
§13. Bội và ước của một số nguyên 66
Ôn tập chương II 67
Kiểm tra chương II 68
§1. Mở rộng khái niệm phân số 69
§2. Phân số bằng nhau 70
§3. Tính chất cơ bản của phân số 71
Luyện tập §2, 3 72
§4. Rút gọn phân số
Luyện tập
73
74
§5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số 75, 76
Luyện tập 77
§6. So sánh phân số - Luyện tập 78, 79
§7. Phép cộng phân số - Luyện tập 80, 81
§8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Luyện tập
82
83
§9. Phép trừ phân số
Luyện tập
84
85
§10. Phép nhân phân số 86
§11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân sô 87
Luyện tập §10, 11 88
§12. Phép chia phân số
Luyện tập
89
90
§13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Luyện tập 91, 92
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 2
III. Phân số
( 43 tiết)
Luyện tập (Ôn tập phần đầu chương III) 93, 94
Thực hành sử dụng máy tính CASIO 95, 96
Kiểm tra 45’ 97
§14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Luyện tập
98
99
§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó
Luyện tập
100
101
§16. Tìm tỉ số của hai số - Luyện tập 102, 103
§17. Biểu đồ phần trăm 104
Ôn tập chương III 105, 106
Kiểm tra học kỳ II 107, 108
Ôn tập cuối năm 109, 110
Trả bài kiểm tra cuối năm (phần số học) 111
HÌNH HỌC ( 29 tiết )
Chương Học kỳ I ( 14 tiết )
§1. Điểm. Đường thẳng 1
§2. Ba điểm thẳng hàng 2
§3. Đường thẳng đi qua hai điểm 3
§4. Thực hành: trồng cây thẳng hàng 4
§5. Tia 5
Luyện tập 6
§6. Đoạn thẳng 7
§7. Độ dài đoạn thẳng 8
§8. Khi nào thì AM + MB = AB 9
Luyện tập 10
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 3
I. Điểm.
Đường
thẳng
(14 tiết)
§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 11
§10. Trung điểm của đoạn thẳng 12
Ôn tập chương I 13
Kiểm tra 45 phút ( chương I ) 14
Học kỳ II ( 15 tiết )
II. Góc
(15 tiết)
§1. Nửa mặt phẳng 15
§2. Góc 16
§3. Số đo góc 17
§4. Khi nào thì xÔy + yÔz = xÔz 18
Luyện tập §2, 3, 4 . 19
§5. Vẽ góc cho biết số đo 20
§6. Tia phân giác của góc 21
Luyện tập 22
§7. Thực hành: Đo góc trên mặt đất 23, 24
§8. Đường tròn 25
§9. Tam giác 26
Ôn tập chương II 27
Kiểm tra 45’ ( chương II ) 28
Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học) 29
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008 - 2009
LỚP 7
Cả năm : 37 tuần ( 140 tiết)
Học kỳ I : 19 tuần ( 72 tiết)
Học kỳ II: 18tuần ( 68 tiết)
Cả năm : 140
tiết
Đại số : 70 tiết Hình học : 70 tiết
Học kỳ I:
19 tuần: 72 tiết
40 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
32 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
Học kỳ II
18 tuần: 68 tiết
30 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
38 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT )
Chương
HỌC KỲ I (40 tiết )
Tiết
I. Số hữu tỉ-
số thực
(22 tiết)
§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ 1
§2. Cộng, trừ số hữu tỉ 2
§3. Nhân, chia số hữu tỉ 3
Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 4
Thực hành : Sử dụng máy tính CASIO 5
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 4
§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . Cộng trừ nhân chia số thập phân -
Luyện tập
6, 7
§5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ 8
§6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ ( tiếp ) 9
Luyện tập §5, 6 10
§7. Tỉ lệ thức - Luyện tập 11, 12
§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập
13
14
§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 15
§10. Làm tròn số 16
Luyện tập §9, 10 17
§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 18
§12. Số thực 19
Thực hành: Sử dung máy tính CASIO 20
Ôn tập chương I 21
Kiểm tra 45’ ( chương I ) 22
II. Hàm số và
đồ thị
(18 tiết)
§1. Đại lượng tỉ lệ thuận 23
§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Luyện tập 24, 25
§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 26
§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Luyện tập 27, 28
§5. Hàm số
Luyện tập
29
30
§6. Mặt phẳng tọa độ
Luyện tập
31
32
§7. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0) - Luyện tập 33, 34
Kiểm tra chương II 35
Ôn tập học kỳ I 36, 37
Kiểm tra học kỳ I ( cả Đại số và Hình học ) 38, 39
Trả bài kiểm tra học kỳ I (phần đại số) 40
HỌC KỲ II ( 30 Tiết )
§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số 41
§2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu 42
Luyện tập §1, 2 43
§3. Biểu đồ
Luyện tập
44
45
§4. Số trung bình cộng - Luyện tập 46, 47
Thực hành: Sử dung máy tính CASIO 48
Ôn tập chương III 49
Kiểm tra 45’ ( Chương III ) 50
IV. Biểu thức
đại số (20 tiết)
§1. Khái niệm biểu thức đại số 51
§2. Giá trị của một biểu thức đại số 52
§3. Đơn thức 53
§4. Đơn thức đồng dạng 54
Luyện tập §1, 2, 3, 4 55
§5. Đa thức 56
§6. Cộng trừ đa thức - Luyện tập 57, 58
§7. Đa thức một biến 59
§8. Cộng trừ đa thức một biến - Luyện tập 60, 61
§9. Nghiệm của đa thức một biến - Luyện tâp 62, 63
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 5
Ôn tập chương IV 64, 65
Kiểm tra chương IV 66
Ôn tập cuối năm 67
Kiểm tra học kỳ II ( cả Đại số và Hình học ) 68, 69
Trả bài kiểm tra cuối năm 70
HÌNH HỌC ( 70 TIẾT )
Chương
HỌC KỲ I (32 tiết )
Tiết
I. Đường
thẳng vuông
góc và đường
thẳng song
song
(16 tiết)
§1. Hai góc đối đỉnh
Luyện tập
1
2
§2. Hai đường thẳng vuông góc - Luyện tập 3, 4
§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 5
§4. Hai đường thẳng song song
Luyện tập
6
7
§5. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song
Luyện tập
8
9
§6. Từ vuông góc đến song song
Luyện tập
10
11
§7. Định lý
Luyện tập
12, 13
14
Ôn tập chương I 15
Kiểm tra 45’ ( chương I ) 16
II. Tam giác
(30 tiết)
§1. Tổng ba góc của một tam giác
Luyện tập
17, 18
19
§2. Hai tam giác bằng nhau 20
§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c)
Luyện tập
21, 22
23
§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh ( c-g-c)
Luyện tập
24, 25
26
§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc ( g-c-g)
Luyện tập
27, 28
29
Ôn tập học kỳ I 30, 31
Trả bài kiểm tra học kỳ I (phần hình học) 32
HỌC KỲ II
Luyện tập ( về ba trường hợp bằng nhau của tam giác ) 33
§6. Tam giác cân
Luyện tập
34, 35
36
§7. Định lý Pitago
Luyện tập
37, 38
39
§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập
40, 41
42
Thực hành ngoài trời 43, 44
Ôn tập chương II 45, 46
§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Luyện tập
47
48
§2. Quan hệ gữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình
chiếu.
Luyện tập
49, 50
51
Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-

: 870240 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×