Tải bản đầy đủ

so sanh 3 lanh gioi cuc hay on thi cao hoc

So sánh ba lĩnh giới Bacteria, Archaea và Eukarya
Đặc điểm Bacteria Archaea Eukarya
Nhân có màng nhân và hạch nhân Không Không Có
Phức hợp bào quan có màng Không Không Có
Thành tế bào
Hầu hết có peptidoglycan chứa axit
muramic
Nhiều loại khác nhau, không chứa axit
muramic
Không chứa axit muramic
Màng lipid
Chứa liên kết este, các axit béo
mạch thẳng
Chứa liên kết ete, các chuỗi aliphatic
phân nhánh
Chứa liên kết este, các axit béo
mạch thẳng
Túi khí Có Có Không
ARN vận chuyển Tymin có trong phần lớn tARN
C của tARNψKhông có tymin trong
nhánh T hoặc T

Có tymin
tARN mở đầu chứa N-
formylmetionin
tARN mở đầu chứa metionin tARN mở đầu chứa metionin
mARN đa cistron Có Có Không
Intron trong mARN Không Không Có
Ghép nối, gắn mũ và gắn đuôi polyA
vào mARN
Không Không Có
Ribosom
Kích thước 70S 70S 80S (ribosom tế bào chất)
Yếu tố kéo dài EF2
Không phản ứng với độc tố bạch
hầu
Có phản ứng Có phản ứng
Mẫn cảm với cloramphenicol và
kanamycin
Mẫn cảm Không Không
Mẫn cảm với anisomycin Không Mẫn cảm Mẫn cảm
ARN polymerase phụ thuộc ADN
Số lượng enzym Một Một số Ba
Cấu trúc 4 tiểu đơn vị 8-12 tiểu đơn vị 12-14 tiểu đơn vị
Mẫn cảm với rifampicin Mẫn cảm Không Không
Promoter typ Polymerase II Không Có Có
Trao đổi chất
Tương tự ATPase Không Có Có
Sinh metan Không Có Không
Cố định N2 Có Có Không
Quang hợp với diệp lục Có Không Có
Hoá dưỡng vô cơ Có Có Không
Vi khuẩn cổ (Archaea) là một phân nhóm lớn trong sinh vật nhân sơ (prokaryote, cùng vi
khuẩn). Archeae là một phân ngành chính của những sinh vật sống. Mặc dù chưa có sự
chắc chắn nào về sự hình thành loài. Archeae (vi khuẩn cổ), Eukaryote (sinh vật nhân
chuẩn) và Bacteria (vi khuẩn)là những phân nhóm cơ bản, trong cái được gọi là hệ thống 3
ngành chính. Về vị trí phân loại của những sinh vật này có nhiều điểm chưa thống nhất vì
chúng có những đặc điểm giống với vi khuẩn nhưng cũng mang nhiều đặc điểm của sinh
vật nhân chuẩn. Giống như vi khuẩn, vi khuẩn cổ là những sinh vật đơn bào thiếu nhân
(nuclei), do đó chúng là sinh vật nhân sơ, được phân loại là thuộc về giới Monera trong các
phân loại truyền thống 5 giới. Tuy nhiên, vi khuẩn cổ và sinh vật nhân chuẩn lại có quan hệ
họ hàng gần gũi với nhau hơn là so với vi khuẩn thật sự (eubacteria), và chúng được nhóm
cùng nhau trong nhánh Neomura, được cho là đã phát sinh từ các vi khuẩn gam dương.
Ban đầu người ta tìm thấy chúng ở nhưng môi trường sống khắc nghiệt, nhưng sau này
người ta tìm thấy chúng ở hầu hết những mọi môi trường sống.
[sửa] Lịch sử
Chúng được Carl Woese và George E. Fox nhận dạng năm 1977, dựa trên sự tách chúng ra
khỏi các sinh vật nhân sơ khác trên các cây phát sinh loà 16S rARN. Hai nhóm này ban
đầu được đặt tên là Archaebacteria (vi khuẩn cổ) và Eubacteria (vi khuẩn thật sự), được coi
là các giới hay phân giới. Woese cho rằng chúng đại diện cho các nhánh khác biệt nền tảng
của sự sống. Ông sau đó đã đổi tên các nhóm đó thành Archaea và Bacteria để nhấn mạnh
điều đó, và cho rằng cùng với Eukarya chúng tạo thành ba vực của sự sống.
[sửa] Nguồn gốc và tiến hóa ban đầu
Thuật ngữ sinh học Archaea không nên nhầm lẫn với thuật ngữ địa chất học Archean (đại
Archeozoic hay liên đại Thái cổ). Thuật ngữ sau được dùng đẻ chỉ tới thời kỳ nguyên thủy
của lịch sử Trái Đất khi Archaea và Bacteria là những sinh vật duy nhất sống trên hành tinh
này. Các hóa thạch có thể là của những vi sinh vật này đã được xác định niên đại tới
khoảng 3,8 tỷ năm trước (3.800 Ma). Các dấu tích của chúng được tìm thấy trong trầm tích
ở miền tây Greenland, trầm tích cổ nhất đã phát hiện được.
[1][2]
[sửa] So sánh với vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn
Archaea là tương tự như các sinh vật nhân sơ khác ở phần lớn các khía cạnh của cấu trúc tế
bào và trao đổi chất. Tuy nhiên, các quá trình sao mã và phiên dịch gen của chúng - hai quá
trình trung tâm trong sinh học phân tử - lại không thể hiện các đặc trưng điển hình của vi
khuẩn, mà lại cực kỳ giống với các đặc trưng của sinh vật nhân chuẩn. Ví dụ, sự phiên dịch
gen ở vi khuẩn cổ sử dụng sự khởi đầu và các hệ số kéo dài tương tự như ở sinh vật nhân
chuẩn, còn sự phiên dịch gen của chúng có sự tham gia của các protein liên kết TATA và
TFIIB, giống như ở sinh vật nhân chuẩn. Nhiều gen tARN và rARNA ở vi khuẩn cổ chứa
các intron duy nhất có ở các vi khuẩn cổ, không có ở các intron của sinh vật nhân chuẩn
mà cũng chẳng có ở vi khuẩn.
Một vài đặc trưng khác cũng làm cho Archaea tách rời ra khỏi vi khuẩn và sinh vật nhân
chuẩn. Không giống như phần lớn các vi khuẩn, chúng có màng tế bào đơn không có thành
peptidoglycan. Ngoài ra, cả vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn đều có các màng bao gồm chủ
yếu là các lipit dạng este của glycerol, trong khi ở vi khuẩn cổ lại là màng từ các lipit dạng
ête của glycerol.
Cây phát sinh loài dựa trên dữ liệu rARN, chỉ ra sự tách rời của vi khuẩn, vi khuẩn cổ và
sinh vật nhân chuẩn.
[

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×