Tải bản đầy đủ

Tiết 15 - Bài 15 Thực hành Xác định công suất của các dụng cụ điệnTiÕt 15: Thùc hµnh: x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña
c¸c dông cô ®iÖn
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn . 156
Phßng GD&§T TP B¾c Ninh
Tr­êng THCS Phong Khª
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-+
K
K
2
5
0
1
5
0
1
0
0
0
5
0
2
0
0
3
0
0
mA
-+
B
2,5V

W

Kiểm tra phần lý thuyết (chuẩn bị thực hành)
Trả lời câu hỏi của mẫu báo cáo thực hành
a) Công suất P của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch
liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức
nào ?
b) Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như thế
nào vào đoạn mạch cần đo?
Đo hiệu điện thế bằng vôn kế . Mắc vôn kế song song với đoạn
mạch cần đo hiệu điện thế, sao cho chốt (+) của vôn kế được mắc
về phía cực (+) của nguồn điện .
c) Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như
thế nào vào đoạn mạch cần đo?
P=UI
Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế . Mắc ampe kế nối tiếp với
đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện chạy qua nó .

I. Tự kiểm tra phần chuẩn bị
Đối với mỗi nhóm học sinh
1. Một nguồn điện 6V.
2. Một công tắc.
3. Chín đoạn dây mỗi đoạn 30 cm
4. Một ampe kế có giới hạn đo 300mA (hoặc 500mA) và độ chia
nhỏ nhất 10mA (hoặc 20mA)
5. Một vôn kế có giới hạn đo 5V (hoặc 6V) và có độ chia nhỏ
nhất 0,1V
6. Một bóng đèn pin 2.5V- 0,3A
Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu đã dặn dò ở tiết trước.
7. Một quạt điện nhỏ (có hiệu điện thế định mức 2.5V)
8. Một biến trở có điện trở lớn nhất 20 ôm và chịu được dòng điện
có cường độ lớn nhất 2A

II. Nội dung thực hành
1. Xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau
a. Mắc mạch điện như sơ đồ hình dưới đặt biến trở có giá trị lớn nhất.
A
V
K A B
+ -
+
+
-
-
Sơ đồ nguyên lý của thực hành mục a

K
A B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-+
+
K
2
5
0
1
5
0
1
0
0
0
5
0
2
0
0
3
0
0
mA
-+
II. Nội dung thực hành
b. Đóng công tắc. Điều chỉnh biến trở để vôn kế có số chỉ U
1
=1V. Đọc và
ghi chỉ số I
1
của ampe kế vào bảng 1 của mẫu báo cáo.
CM N
A
B
-
2,5V

K
A B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-+
+
K
2
5
0
1
5
0
1
0
0
0
5
0
2
0
0
3
0
0
mA
-+
II. Nội dung thực hành
c. Trong hai lần tiếp theo, điều chỉnh số chỉ của vôn kế lần lượt có số chỉ
tương ứng U
2
=1,5V, U
3
= 2,0V. Đọc và ghi chỉ số của ampe kế đối với
mỗi lần đo vào bảng này.
CM N
A
B
-
d. Thực hiện công việc tiếp theo như yêu cầu mẫu báo cáo
2,5V

K
A B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-+
+
K
2
5
0
1
5
0
1
0
0
0
5
0
2
0
0
3
0
0
mA
-+
II. Néi dung thùc hµnh
CM N
A
B
-
d. Thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp theo nh­ yªu cÇu mÉu b¸o c¸o
2,5V

II. Nội dung thực hành
2. Xác định công suất của quạt điện
a. Lắp cánh quạt cho quạt điện.
b. Tháo bóng đèn khỏi mạch điện trên đây, mắc quạt điện vào vị trí của
bóng đèn, công tắc ngắt, biến trở điều chỉnh về vị trí lớn nhất.
c. Lần lượt thực hiện ba lần đo bằng cách ngắt, đóng công tắc, điều chỉnh
biến trở để có trị số 2,5V. Đọc và ghi chỉ số của ampe kế trong mỗi lần
đo vào bảng 2 của mẫu báo cáo. Ngắt công tắc sau lần đo cuối cùng.
d. Thực hiện yêu cầu tiếp theo của mẫu báo cáo.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×