Tải bản đầy đủ

khai quat van hoc dan gian viet nam


KHAI QUAT
KHAI QUAT
VAấN HOẽC DAN
VAấN HOẽC DAN
GIAN VIET
GIAN VIET
NAM
NAM


I- Văn học dân gian là gì?
- Là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ truyền miệng
- Sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm phục
vụ cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng
đồng.

1-Tính truy n mi ng :ề ệ
-
Truyền từ người này
sang người khác , từ

thế hệ này sang thế hệ
khác bằng lời nói .
-Tính chất truyền
miệng còn thể hiện
trong những diễn
xướng dân gian.
II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN VHDG VN
II-MOÄT SOÁ ÑAËC TRÖNG CÔ BAÛN VHDG VN
2- Tính t p thậ ể
Một người khởi
xướng,tập thể hưởng
ứng tham gia truyền
miệng trong dân gian

III-NHỮNG THỂ LOẠI CHÍNH CỦA VHDG VN
III-NHỮNG THỂ LOẠI CHÍNH CỦA VHDG VN
-Thần thoại
-Sử thi
-Truyền thuyết
-Truyện cổ tích
-Truyện cười
-Truyện ngụ ngôn
-Tục ngữ
-Câu đố
-Ca dao
-Vè
-Truyện thơ
-Chèo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×