Tải bản đầy đủ

bài: Câu trần thuật đơn có từ làKiểm tra bài cũ
?Thế nào là câu trần thuật đơn? Cho ví dụ.
- Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C-V tại
thành để giới thiệu,tả hoặec kể một sự việc, sự vật
hay để nêu một ý kiến.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×