Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
I. PHN M U
I.1. Lý do chn t i.
Từ năm học 2002-2003 Bộ giáo dục đào tạo đã thực hiện cuộc cách mạng về giáo dục,
đổi mới cả nội dung và phơng pháp dạy học.T năm học 2006 n nay ngành GD- ĐT
triển khai cuộc vận động lớn Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục. Cuộc vận động này đã đợc toàn xã hội hởng ứng, làm thay đổi nhiều mặt
hệ thống giáo dục, đem lại những thành công đáng ghi nhận. Từ những thành công khi
triển khai cuộc vân động lớn Hai không, năm học 2007-2008, Bộ GD - ĐT thêm vào
cuộc vận động đó hai nội dung quan trọng là chống ngồi nhầm lớp của học sinh và vi
phạm đạo đức nhà giáo. Đây cũng là những điểm mấu chốt tiếp theo để việc dạy và học
trong nhà trờng đi vào thực chất, để Ngành giáo dục tự khẳng định đổi mới vì sự phát triển
của đất nớc, của ngành, xây đắp nền móng cho ngôi nhà giáo dục vơn cao.
Đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phơng pháp
dạy học, là quá trình tích cực hoá hoạt động học tập tích cực của học sinh dới sự chỉ đạo
hớng dẫn trực tiếp của ngời giáo viên; học sinh phải tự giác, chủ động sáng tạo, vận dụng
linh hoạt các kiến thức đã thu nhận đợc một cách có hiệu quả vào thực tế nhằm nâng cao
chất lợng trong nhà trờng.
Nền kinh tế thị trờng trong giai đoạn mới đang mở cửa, Tiếng Anh từ lâu đợc coi là
ngôn ngữ giao tiếp quan trọng, càng quan trọng hơn trong xu hớng hội nhập kinh tế ngày
nay bởi học sinh học tốt bộ môn này sẽ có điều kiện sử dụng ngôn ngữ quốc tế để học tập,

giao tiếp, trao đổi thông tin. Ngời thầy giáo phải nắm vững phơng pháp dạy học một cách
vững chắc, vận dụng linh hoạt các thao tác trong quá trình dạy học. Mỗi thầy cô giáo
phải là tấm gơng sáng về đạo đức, tấm gơng sáng về tự học và sáng tạo. Coi trọng kỳ
vọng rất nhiều nhng bản thân từng nhà giáo phải nỗ lực thật lớn mới có thể hoàn thiện
mình trong nghề dạy học. Đặc biệt Tiếng Anh là bộ môn đặc trng mang những nét đặc thù
riêng, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lợng dạy học bộ môn,
nhất là việc giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém. Giáo viên Tiếng Anh phải nỗ lực nh thế nào
đây để nâng cao chất lợng học sinh yếu kém, thực hiện tốt
nội dung chống học sinh ngồi nhầm lớp trong cuộc vận động Hai không của Bộ
GD-ĐT.
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
i lin vi vic ỏp dng cụng ngh thụng tin trong dy hc, mụn ting Anh cng l
mt mụn lý thỳ khi ỏp dng vi bi ging in t vỡ cú nhiu tranh nh p , nhiu hỡnh
ng. Nhng hc sinh khỏ gii qua ú cng phỏt huy c kh nng tip thu nhng
ngc li nhng hc sinh yu kộm cng tr lờn th ng. Cỏc em ch lu ý vo cỏc hỡnh
nh sng ng, khụng ý n mc ớch chớnh ca bi hc. Nhiu em khụng bit ch
no nờn ghi chộp v ch no khụng cn ghi. nhiu em li dng vic hc phũng Lap
khi hi thoi ụi ó núi chuyn riờng khụng quan tõm gỡ n vic hc vy sc hc ó
yu kộm li cng yu kộm.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, bản thân tôi đã nhiều đêm trăn trở
làm sao để những học sinh thuộc diện yếu kém có thể biết đọc, biết viết, biết giao tiếp
bằng Tiếng Anh những tình huống gần gũi trong cuộc sống. Phải chăng những học sinh
này là những học sinh yếu do không đợc quan tâm một cách thích đáng, do hoàn cảnh gia
đình hay do các em lêu lỏng dẫn đến mất gốc, chán nản, không thích học ... Vì vậy trong
phạm vi của đề tài tôi xin đa ra một vài kinh nghiệm của mình về Nâng cao chất lợng học
sinh yếu - kém môn Tiếng Anh
I.2. Tớnh cn thit ca ti.
ti vit ra khi ỏp dng vo ging dy s giỳp nhng hc sinh yu kộm hng
thỳ hc hn, d hiu bi hn v gn gi vi bi hc hn. Cỏc em c t do tỡm hiu
bi hc theo cỏch ca mỡnh.Cỏc em t tin khi giao tip cựng cỏc bn v nht l khụng
cũn ngi hc mụn hc khụng phi ngụn ng m ca mỡnh.Dn dn cỏc em theo kp
hc tp ca cỏc bn. Vy ti ny giỳp nõng cao cht lng hc sinh yu kộm mụn
ting Anh
I.3 Mc ớch nghiờn cu
Hin nay tỡnh trng hc sinh yu kộm cú tt c cỏc tnh, thnh ph. Din hc
sinh khụng kin thc, k nng, kh nng hc lp hin ti tp trung nhiu cỏc
tnh, cỏc vựng khú khn, c bit khú khn; vựng nỳi cao, vựng sõu, vựng xa, hi o.
c bit mụn ting Anh l mt mụn hc ting v cỏc em ớt cú c hi ng dng trong
chng trỡnh hc ph thụng.Cỏc em ớt khi c giao tip trong mt tỡnh hung c th
vi ngi nc ngoi nờn cỏc em cha ý thc c tm quan trng trong vic hc ting
nờn t l hc sinh yu kộm cũn cao, k nng giao tip cũn hn ch.
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
2
Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Vic tỡm ra gii phỏp nõng cao cht lng hc tp , thanh toỏn hc sinh yu kộm
l do chớnh ban lónh o nh trng , bn thõn cỏc giỏo viờn b mụn ch B GD-DT
khụng th cú mt bin phỏp c th theo li trớch ca B trng B GD-DT Nguyn
Thin Nhõn núi Mc tiờu o to ca chỳng ta vn l cho thanh thiu niờn Vit Nam
cú nng lc vo i ch khụng phi cp cho cỏc em chng ch. Trong vic tỡm ra gii
phỏp khc phc tỡnh trng yu kộm trong hc sinh, B khụng th cú mt bin phỏp
c th, m chớnh cỏc a phng phi tỡm ra gii phỏp cho riờng mỡnh. Tuy nhiờn, v
phớa B s cú k hoch nõng cao cht lng i ng giỏo viờn, kin c hoỏ trng
lp to iu kin nõng cao cht lng dy v hc" . L mt giỏo viờn trc tip ph
trỏch ging dy b mụn ngoi ng tụi thy vic nõng cao chy lng hc tp v thanh
toỏn hc sinh yu kộm l nhim v ca mi giỏo viờn b mụn.c bit ting Anh l
ngụn ng chung th gii nờn vic tt c cỏc em phi bit c ,bit vit, bit giao tip sau
khi hc ht chng trỡnh ph thụng l iu cp thit.Vy tụi mnh dn vit ra kinh
nghim ca riờng vi mc ớch nõng cao cht lng hc tp v thanh toỏn hc sinh yu
kộm b mụn ngoi ng.
I.4. Đối tợng, phạm vi, kế hoạch, thời gian nghiên cứu.
4.1. Đối tợng nghiên cứu: HS lớp 6
Đề tài này đợc tôi thử nghiệm và thực hành trong chơng trình Ting Anh 6 với những bài
cung cấp kiến thức mới.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài này tôi đã thử nghiệm trong 2 lớp 6A1 v 6A2 tại tr ờng THCS Mạo Khê II.
4.3. Thời gian nghiên cứu:2 năm ( 2008 2010 )
I.5 úng gúp mi v mt lớ lun thc tin.
ti ny rt thit thc trong vic nõng cao cht lng cho hc sinh yu kộm
trong mụn hc ting, ó v ang rt c quan tõm .Nu ti ny thnh cụng s gúp
mt phn tớch cc trong vic loi b hc sinh yu kộm mụn Ting Anh
II. PHN NI DUNG
II.1. Thc trng vn .
II.1.1. S lc v trng
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
3
Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Năm học 2007 - 2008 trờng THCS Mạo Khê II có tổng số lớp là 28 ( Mỗi khối 7 lớp) với
1041 học sinh và 63 cán bộ giáo viên. Nhà trờng nhiều năm liên tục đạt Tiên tiến xuất sắc
cấp Tỉnh và năm 2003 đã đợc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh công nhận là trờng đạt
Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010, đã đợc nhận nhiều bằng khen của UBND Tỉnh,
của Bộ Giáo dục, năm học 2006 - 2007 nhà trờng đợc Thủ tớng Chính phủ tặng Bằng
khen. Là một trờng có nền nếp về công tác dạy và học, có đội ngũ đoàn kết nhất trí, trình
độ tay nghề khá đồng đều, có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tơng đối đầy đủ, hiện
đại đảm bảo cho công tác dạy và học.
Trờng THCS Mạo Khê II nằm ở trung tâm thị trấn Mạo khê - một thị trấn công
nghiệp với 3,9 vạn dân và có nền kinh tế phát triển nhiều thành phần, việc học tập của con
em nhân dân là một nhu cầu rất lớn, đòi hỏi nhà trờng phải có những giải pháp cụ thể
nhằm đáp ứng đợc các nhu cầu đó của nhân dân. Trong nhiều năm qua nhà trờng đã có
nhiều cố gắng trong công tác phổ cập GD, trong giảng dạy để huy động số trẻ trong độ
tuổi đến trờng, duy trì sĩ số, nâng cao chất lợng giờ dạy... và đã thực sự chiếm đợc lòng tin
yêu của nhân dân Thị trấn Mạo Khê và một số vùng lân cận.
II.1.2. Mt s thnh tu ó t c.
Nh trng c trang b phũng hc b mụn nờn cỏc em ó hng thỳ hn vi
mụn hc.Bn thõn l mt giỏo viờn dy gii cp c s, cú nhiu tõm huyt vi
ngh,luụn trn tr tỡm gii phỏp vi hc sinh yu kộm nờn nm hc va qua mụn hc
cng ó t c mt s thnh tu. S lng hc sinh khỏ gii tng, s lng hc sinh
yu kộm gim rừ rt
II.1.3. Mt s tn ti v nguyờn nhõn.
T nhng nm qua , theo phng phỏp i mi trong dy v hc, hc sinh c hc
chng trỡnh, sỏch giỏo khoa mi; nhng đối tợng tiếp nhận vẫn chủ yếu là học sinh khá
giỏi. Đối tợng học sinh yếu cha nắm chắc kiến thức, học theo tính thụ động, chờ đợi kết
quả của bạn mình đa ra. Nhiều em rất ngại thực hành nói ở trên lớp, sợ nói ra sẽ bị sai.
Một số em cha đọc thông viết thạo, thậm chí không thích ghi chép bài học ở trên lớp cũng
nh không làm bài tập về nhà. Phơng pháp học cha phù hợp với tình hình đổi mới về giáo
dục trong giai đoạn mới.
Trong những năm thực hiện đổi mới chơng trình, sách giáo khoa và phơng pháp dạy
học bộ môn Tiếng Anh, giáo viên chỉ chú trọng đến việc đổi mới trong tổ chức các hoạt
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
4
Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
động học tập của học sinh, hoàn thiện các bớc dạy theo hớng đổi mới chứ cha thật sự chú
trọng hớng dẫn cách học và thực hành cho đối tợng học sinh yếu kém. Giáo viên chỉ dừng
lại ở mức độ hớng dẫn còn chung chung với tất cả các đối tợng học sinh.
II.1.4. Mt s vn t ra.
Tỉ lệ học sinh cha nắm đợc kiến thức vận dụng còn yếu ở tất cả các kĩ năng nghe, đọc, viết
còn quá cao.Chứng tỏ học sinh ch a nắm đợc phơng pháp học tập bộ môn, cha vận dụng
đợc kiến thức mà giáo viên đã hớng dẫn để chủ động sáng tạo thể hiện cái tôi của mình
trong hoạt động giao tiếp. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình các em cha động viên thích đáng,
hớng dẫn, định mức thời gian học cho các em.
Từ những thực tiễn cấp thiết trên vn dt ra l làm thế nào để nâng cao chất lợng môn
học cao hơn, hc sinh nm chc kin thc, bit vn dng cỏc k nng, giỳp cỏc em thy
c tm quan trng ca vic hc ting v thy yờu mụn hc, v hn na l tỡm gii
pháp nhằm nâng cao chất lợng học sinh yếu kém môn Tiếng Anh ở trờng THCS.
II.2. p dng trong ging dy.
II.2.1. Cỏc bc tin hnh.
+ Kho sỏt cht lng u nm hc
Để thực hiện đợc đề tài này ngay từ đầu năm tôi đã tiến hành kiểm tra, khảo sát chất lợng
bộ môn của 2 lớp mình dạy là 6A1 và 6A2. Kết quả khảo sát nh sau:
Lớp SS Nữ Giỏi Khá TB Yếu Kém
6A1
6A2
39
43
22
23
5
5
11
6
15
20
6
8
2
4
Sau khi cho thấy kết quả nh trên tôi đã quyết định thực hiện các dự kiến của mình vào cỏc
trng hp c th, đặc biệt giành thời gian trong các phần luyện tập, đặc biệt là các giờ
học thêm (bán trú)
+ Nắm đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh.
Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi hết sức nhạy cảm thuộc vào giai đoạn giữa trẻ em
và ngời lớn, không còn là trẻ em nhng cũng cha phải là ngời lớn, mà các em thích làm ng-
ời lớn nhng xử sự nh là trẻ con, thích làm theo ý mình, thích cái lạ, thích bạn bè và bắt đầu
cảm thấy chán bộ môn. Tôi nắm bắt đợc điểm này ở các em đặc biệt là những em yếu -
kém. Do đó tôi đã thay đổi phơng pháp học cho các em,vừa học vừa chơi, tạo cho các em
không khí nhẹ nhàng thoải mái khi hoạt động nhóm, hoạt động cặp.Với những em có vẻ
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
5
Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất l ợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
nhút nhát, cha tự tin khi hoạt động tập thể , ngại nói tiếng Anh, sợ nói ra dễ bị sai, tôi hỏi
học sinh bằng những câu hỏi dễ nhất để khuyến khích và động viên các em.
Ví dụ: - Gọi những học sinh này khi muốn kiểm tra nghĩa Tiếng Việt của từ đã học
- Nhắc lại từ, cụm từ hay câu mà các bạn hay cô giáo vừa mới nói xong
- Gọi học sinh sửa những lỗi đơn giản nh: lỗi chính tả,
Ngời giáo viên phải đặt cái tâm lên trên hết, bởi chỉ giỏi về chuyên môn thôi cha đủ
mà phải có đức nh câu nói của Bác Hồ Ngời có tài mà không có đức là ngời vô dụng .
Do đó ngời giáo viên lên lớp phải nắm đợc đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, hết sức nhẹ
nhàng, bình tĩnh, coi học sinh nh là ngời con, ngời em trong gia đình, cùng trò chuyện tâm
sự với các em vào giờ ra chơi và những lúc rảnh rỗi, tôi luôn dành tình cảm cho học sinh
đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em hiểu rằng các em đợc chia sẽ
và cảm thông, giúp các em tránh xa sự mặc cảm từ đó không ngừng phấn đấu vơn lên
trong học tập. Tôi đã thực sự cảm thông, chia sẽ với các em, luôn mang trong mình tình
cảm Cô giáo nh mẹ hiền, phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp dạy học Tất cả vì học sinh
thân yêu.
+ Đặt tên, phân chỗ ngồi cho học sinh yếu kém:
Đối tợng học sinh yếu luôn có những khía cạnh khác nhau: em thì vì hoàn cảnh gia
đình nghèo khó, túng thiếu không đủ điều kiện cho việc học hành dẫn đến học kém, em
thì do gia đình quá nuông chiều ít quan tâm đến việc học của các em dẫn đến các em chơi
bời, lêu lỏng, không chú tâm vào việc học. Có em chăm học song vì thiếu sự đầu t, chăm
sóc, hớng dẫn từ các lớp dới, dẫn đến mất gốc ...
Trong quá trình dạy, tôi thờng đặt cho học sinh những cái tên nhí nhảnh, khác nhau từ
tên của một số loài trái cây, một số đồ vật, con vật hay màu sắc , vừa tạo không khí
vui vẻ, nhẹ nhàng vừa giúp cho các em khắc sâu từ vựng, bằng cách đó các em nhớ đợc từ
vựng mà không cần phải mất thời gian để học nhiều.
Ví dụ: You are an orange; You are a dog; Your name is red; etc.
Chỗ ngồi của học sinh yếu - kém cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hởng không nhỏ
đến chất lợng học tập của các em. Bởi lẽ khi đến lớp các em không những chỉ học ở thầy
cô, mà còn phải học ở bạn rất nhiều, bạn bè chính là nơi để các em luyện tập, giao tiếp,
trao đổi thông tin và cả những kiến thức đã lĩnh hội đợc từ thầy cô. Do đó bạn giao tiếp
theo nhóm hay theo cặp phải là những đối tợng nhằm hỗ trợ hoạt động của các em,các em
Giáo viờn : V Th Bich Ngc - Trng THCS Mo Khờ II
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×