Tải bản đầy đủ

Cac dang Toan ve dai luong ti le thuan

Chuyên đề: Các bài toán về đại lợng tỉ lệ thuận
Cách giải:
- Bớc 1: Xác định trong bài toán hai đại lợng nào tỉ lệ thuận với nhau.
- Bớc 2: Lập tỉ số hai giá trị bất kì của đại lợng này ( Thờng là tỉ số của đại lợng trong đó
cần tìm giá trị ).
- Bớc 3: Lập tỉ số hai giá trị tơng ứng của đại lợng kia.
- Bớc 4: Lập tỉ lệ thức của bớc 2 và 3. Rồi tính giá trị của địa lợng cần tìm.
Bài tập:
Bài 1: Lớp 7D trong 1h20 trồng đợc tất cả 80 cây xanh. Hỏi trong 2h, lớp 7D trồng đợc bao
nhiêu cây ?
Bài 2: Một công nhân trong 45 phút làm đợc 30 sản phẩm. Hỏi trong 1h15 phút, công nhân
đó làm đợc bao nhiêu sản phẩm.
Bài 3: 10 ngời thì câu đợc 10 con cá trong 5 phút. Hỏi trong 50 phút thì 50 ngời câu đợc bao
nhiêu con cá.
Bài 4: Trong 3 lít nớc biển có chứa 105 g muối. Hỏi trong 150 lít nớc biển có chứa bao
nhiêu kg muối.
Bài 5: Khi xát 100 kg thóc thì đợc 62 kg gạo. Hỏi phải xát bao nhiêu kg thóc để đợc 155 kg
gạo.
Bài 6: Biết rằng 21 lít dầu hoả nặng 16,8 kg. Hỏi trong 19 kg dầu hoả có chứa đợc hết trong
một cái can 23 lít không ?
Bài 7: Hãy chia số 480 thành 3 phần:

a/ Tỉ lệ thuận với các số 2, 3, 5.
b/ Tỉ lệ thuận với các số
1 1
, ,0.3
5 4
Bài 8: Học sinh của 3 lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp
7B có 28 hs, lớp 7C có 36 hs. Hỏi mỗi lớp cần trồng và chăm sóc bao nhiêu cây, biết rằng số cây tỉ
lệ với số học sinh.
Bài 9: Chu vi một tam giác là 45 cm. Các cạnh của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính các cạnh của
tam giác đó.
Bài 10: Một đội sản xuất phải hoàn thành một công việc trong một số ngày xác định. Sau
khi làm đợc
1
3
công việc thì số ngời giảm đi một nửa. Hỏi đến ngày đã định đội đó làm đợc bao
nhiêu phần công việc ?
Bài 11: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng đợc tất cả 387 cây. Số cây của lớp 7A trồng đợc bằng
11
5
số
cây lớp 7B trồng đợc. Số cây của lớp 7Btrồng đợc bằng
35
7
số cây lớp 7B trồng đợc. Hỏi mỗi lớp
trồng đợc bao nhiêu cây ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×