Tải bản đầy đủ

de thi học kì 2 toán 3

Phòng GD Sóc Sơn
Trờng TH Tân Dân A
Họ và Tên:
Lớp: ..
Đè kiểm tra: Học kỳ ii
Môn : Toán
Thời gian: 40 phút
Phần I: (2,5 đ) Mỗi bài tập dới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn
vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
Câu 1; (0,5 đ) Số liền sau của 54829
A. 54839 B. 54819 C. 54828 D. 54830
Câu 2; (0,5 đ) Số lớn nhất trong các số: 8576; 8756; 8765; 8675
A. 8576 B. 8756 C. 8765 D. 8675
Câu 3; (0,5 đ) Kết quả của phép nhân 1614 ì 5 là:
A. 8070 B. 5050 C. 5070 D. 8050
Câu 4; (0,5 đ) Kết quả của phép chia 28364 : 4 là:
A. 509 B. 790 C. 7090 D. 79
Câu 5; (0,5 đ) Nền nhà của một phòng học là hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:
A. 50 m B. 5 dm C. 5 m D. 5 cm
Phần II: (
2

1
7
đ) Làm các bài tập sau:
Câu 1; (3đ) Đặt tính rồi tính:
16427 + 8109 9368 - 7245 27436 : 7
Câu 2; ( 2đ ) Hình chữ nhật ABCD có kích thớc nh hình vẽ. Viết tiếp vào chỗ chấm :
a, Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

b, Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 cm
5 cm
C©u 3; (
2
1
2
®) Mét vßi níc ch¶y vµo bÓ trong 4 phót ®îc 120 lÝt níc. Hái trong 9
phót vßi níc ®ã ch¶y vµo bÓ ®îc bao nhiªu lÝt níc (sè lÝt níc ch¶y vµo bÓ trong mçi
phót ®Òu nh nhau)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×