Tải bản đầy đủ

Phân phối Chương trình Môn Hóa THCS - NH 2009 - 2010

MÔN HÓA HỌC CẤP THCS
A/ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC:

1/ Về thực hiện nội dung dạy học :
- Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn
bộ các phần của SGK. Giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý
hướng dẫn học sinh tự học theo SGK, tránh chép nội dung SGK lên bảng.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử ngoài đvC như SGK đã ghi, có thể giới thiệu thêm đơn
vị u (đvC còn được gọi là u ).
- Khi tiến hành bài lên lớp, nhất thiết phải dựa vào các hoạt động, hệ thống câu
hỏi( đặc biệt cần có các hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển phần sao cho tạo được
hứng thú học tập cho học sinh ).
- Môn hóa học là môn khoa học thực nghiệm, các bài lên lớp luôn gắn liền với các thí
nghiệm ( dùng các thí nghiệm hóa học để dẫn dắt vấn đề, tạo niềm tin khoa học cho
học sinh ) và luôn liên hệ với các sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh ta.
Nên kết hợp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong từng bài lên lớp khi có điều
kiện.
- Tận dụng tối đa các thí nghiệm và các phương tiện hộ trợ ( máy vi tính, phần mềm,
tranh, ảnh, sơ đồ trực quan ….), đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong bài
lên lớp.
2/ Về thực hành, thí nghiệm :

- Cần khắc phục khó khăn để tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong các bài học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của năm học, tùy điều
kiện cơ sở vật chất mà hiệu trưởng nhà trường cho phép giáo viên tiến hành lựa theo
lịch sắp xếp của phòng thực hành thí nghiệm, miễn là đảm bảo số tiết và nội dung.
3/ Về kiểm tra đánh giá :
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực hành, kiểm
tra học kỳ như trong khung phân phối chương trình. Điểm kiểm tra thực hành ( điểm
hệ số 1 ), giáo viên căn cứ vào tường trình thí nghiệm một bài thực hành ( được
thống nhất trong toàn tỉnh ) theo hướng dẫn, rồi thu và chấm lấy điểm thực hành.
- Các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và cuối học kỳ có thể thực hiện kết hợp cả hai hình
thức : trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trong quá trình dạy học, giáo viên tích cực
chuẩn bị cho học sinh thích ứng với hình thức thi TNPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo
tổ chức hàng năm.
1
A/ KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
MÔN HÓA HỌC LỚP 8
Cả năm : 37 tuần (35 tuần thực học, thực hiện 70 tiết + 2 tuần dự phòng)
Học kỳ I : 19 tuần (18 tuần thực học, thực hiện 36 tiết + 1 tuần dự phòng)
Học kỳ II : 18 tuần (17 tuần thực học, thực hiện 34 tiết + 1 tuần dự phòng)
Nội dung
Số tiết
Lí Luyện Thực Ôn Kiểm
Mở đầu 01 - - - -
Chương I. Chất, Nguyên tử, Phân tử 10 02 02 - 01
Chương II. Phản ứng hóa học 06 01 01 - 01
Chương III. Mol và tính toán hóa học 08 01 - 01 01
Chương IV. Oxi – Không khí 07 01 01 01
Chương V. Hiđro. Nước 08 02 02 - 01
Chương VI. Dung dịch 06 01 01 02 01
Ôn tập học kì I và cuối năm - - - 03 -
Kiểm tra - - - - 06
Tổng số : 70 tiết 46 08 07 03 06
MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Cả năm : 37 tuần (35 tuần thực học, thực hiện 70 tiết + 2 tuần dự phòng)
Học kỳ I : 19 tuần (18 tuần thực học, thực hiện 36 tiết + 1 tuần dự phòng)
Học kỳ II : 18 tuần (17 tuần thực học, thực hiện 34 tiết + 1 tuần dự phòng)
Nội dung
Số tiết
Lí Luyện Thực Ôn Kiểm
Chương I. Các lọai hợp chất vô cơ 13 02 02 01 02
Chương II. Kim loại 07 01 01 - -
Chương III. Phi kim. Sơ lược bảng
tuần hoàn các nguyên tố hóa
học
09 01 01 01 01
Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu 08 01 01 - 01
Chương V. Dẫn xuất của hiđrocacbon 10 01 02 02 02
Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm - - - 04 -
Kiểm tra - - - - 06
Tổng số : 70 tiết 47 06 07 04 06
2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HÓA HỌC LỚP 8
Năm học : 2009 - 2010

Cả năm : 37 tuần (35 tuần thực học, thực hiện 70 tiết + 2 tuần dự phòng)
Học kỳ I : 19 tuần (18 tuần thực học, thực hiện 36 tiết + 1 tuần dự phòng)
Học kỳ II : 18 tuần (17 tuần thực học, thực hiện 34 tiết + 1 tuần dự phòng)
HỌC KỲ I
CHƯƠNG 1 : CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 1
Tiết 1
Tiết 2
Mở đầu môn hóa học
Chất
Tuần 2
Tiết 3
Tiết 4
Chất (tt)
Bài thực hành 1
Tuần 3
Tiết 5
Tiết 6
Nguyên tử
Nguyên tố hóa học
Tuần 4
Tiết 7
Tiết 8
Nguyên tố hoá học (tt)
Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Tuần 5
Tiết 9
Tiết10

Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tt)
Bài thực hành 2
Tuần 6
Tiết 11
Tiết 12
Bài luyện tập 1
Công thức hóa học
Tuần 7
Tiết 13,
14
Hóa trị
Tuần 8
Tiết 15
Tiết 16
Bài luyện tập 2
Kiểm tra viết

CHƯƠNG 2 : PHẢN ỨNG HÓA HỌC
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 9
Tiết 17
Tiết 18
Sự biến đổi chất
Phản ứng hóa học
Tuần 10
Tiết 19
Tiết 20
Phản ứng hóa học (tt)
Bài thực hành 3
3
Tuần 11 Tiết 21
Tiết 22
Định luật bảo toàn khối lượng
Phương trình hóa học
Tuần 12
Tiết 23
Tiết 24
Phương trình hóa học (tt)
Bài luyện tập 3
Tuần 13 Tiết 25 Kiểm tra viết
CHƯƠNG 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 13 Tiết 26 Mol
Tuần 14
Tiết 27
Tiết 28
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.
Luyện tập
Tuần 15
Tiết 29
Tiết 30
Tỉ khối của chất khí
Tính theo công thức hóa học
Tuần 16
Tiết 31
Tiết 32
Tính theo công thức hóa học (tt)
Tính theo phương trình hóa học
Tuần 17
Tiết 33
Tiết 34

Tính theo phương trình hóa học (tt)
Bài luyện tập 4
Tuần 18
Tiết 35
Tiết 36
Ôn tập học kỳ I
Kiểm tra học kỳ I
Tuần 19
Tiết 37,
38 Tuần dự phòng
HỌC KỲ II
CHƯƠNG 4 : ÔXI- KHÔNG KHÍ
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 20
Tiết 39,
40 Tính chất của oxi
Tuần 21
Tiết 41
Tiết 42
Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi
Oxit
4
Tuần 22 Tiết 43
Tiết 44
Điều chế oxi. Phản ứng phân hủy
Không khí. Sự cháy.
Tuần 23
Tiết 45
Tiết 46
Không khí. Sự cháy (tt)
Bài luyện tập 5
Tuần 24
Tiết 47
Tiết 48

Bài thực hành 4
Kiểm tra viết
CHƯƠNG 5 : HIĐRO - NƯỚC
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 25
Tiết 49,
50 Tính chất. Ứng dụng của hiđro
Tuần 26
Tiết 51
Tiết 52
Phản ứng oxi hóa - khử
Điều chế hiđro. Phản ứng thế
Tuần 27
Tiết 53
Tiết 54
Bài luyện tập 6
Bài thực hành 5
Tuần 28
Tiết 55
Tiết 56
Kiểm tra viết
Nước
Tuần 29
Tiết 57
Tiết 58

Nước (tt)
Axit – Bazơ - Muối
Tuần 30
Tiết 59
Tiết 60
Axit – Bazơ - Muối (tt)
Bài luyện tập 7
Tuần 31 Tiết 61 Bài thực hành 6
CHƯƠNG 6 : DUNG DỊCH
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY
Tuần 31 Tiết 62 Dung dịch
Tuần 32
Tiết 63
Tiết 64
Độ tan của một chất trong nước
Nồng độ dung dịch
Tuần 33
Tiết 65
Tiết 66
Nồng độ dung dịch (tt)
Pha chế dung dịch
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×