Tải bản đầy đủ

Công thức nghiệm của PT bậc hai 1


Nhiệt liệt chào mừng
Nhiệt liệt chào mừng
Quý vị đại biểu, các thầy
Quý vị đại biểu, các thầy
cô giáo về dự giờ học tốt
cô giáo về dự giờ học tốt
PHềNG GIO DC HUYN VNH BO - TRNG THCS NHN HO
Tit 53: CễNG THC NGHIM CA
Tit 53: CễNG THC NGHIM CA
PHNG TRèNH BC HAI
PHNG TRèNH BC HAI
Gv: on Quc Vit
Gv: on Quc Vit
NGI THC HIN
MễN: I S 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ 4 ngày 8 tháng 3 năm 2008
Bài 14 SGK trang 43:
Giải:
(1)

2x
2
+ 5x + 2 = 0 (1)
2x
2
+ 5x = -2

Giải phương trình sau:
x
2
+ x =
5
2

-1
2
x
2
+ 2.x. + = +
5
4
5
4
( )
2
5
4
( )
2

-1
2
(x + )
2
= =
5
4
17
16

( )
2
17
4
x + = ±
5
4

17
4

x =
-5 + 17
4
-5 - 17
4
hoặc x =
Tiết 53: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Thứ 4 ngày 8 tháng 3 năm 2008
1. Công thức nghiệm
Biến đổi phương trình ax
2
+bx+c=0 (a ≠0)
bằng cách điền vào chỗ trống (.......). (các
bước như bài kiểm tra bài cũ)
2x
2
+ 5x + 2 = 0 (1)
2x
2
+ 5x = -2
x
2
+ x =
5
2
x
2
+ 2.x. + = +
5
4
5
4
( )
2
5
4
( )
2


(x + )
2
= =
5
4
17
16

x + = ±
5
4Giải phương trình sau:
b
a
-c
a
( )
2
b
2a
b
2
- 4ac
4a
2
ax
2
+bx+c = 0
x
2
+...x = ....
ax
2
+ bx = ...
x
2
+ 2.x. + = + ......
( )
2
b
2a
b
2a
-c
a
(x + )
2
= ............
b
2a
-1
2
-1
2
( )
2
17
4
17
4
Kí hiệu

= b
2
– 4ac

4a
2

(x + )
2
= ......
b
2a
x =
-5 + 17
4
-5 - 17
4
hoặc x =
-c
Tiết 53: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Thứ 4 ngày 8 tháng 3 năm 2008
1. Công thức nghiệm
ax
2
+bx+c = 0 (a≠0) (1)
Với ∆ = b
2
– 4ac
(x + )
2
=

4a
2
b
2a

(2)
?1 Hãy điền những biểu thức thích hợp vào chỗ trống (......) dưới đây:
a, Nếu ∆ > 0 thì từ phương trình (2) suy ra x + = ± .......
b
2a
do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x
1
= ............ , x
2
= ............
b, Nếu ∆ = 0 thì từ phương trình (2) suy ra x + = ....
do đó, phương trình (1) có nghiệm kép x = .......
b
2a
-b + ∆
2a
-b - ∆
2a

2a
0
-b
2a
?2 Hãy giải thích vì sao khi ∆ < 0 thì phương trình (2) vô nghiệm.
Tiết 53: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Thứ 4 ngày 8 tháng 3 năm 2008
1. Công thức nghiệm
Đối với phương trình ax
2
+bx+c = 0 (a≠0) và biệt thức ∆ = b
2
-4ac

Nếu ∆ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
-b + ∆
2a
x
1
=
-b - ∆
2a
x
2
=

Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép x
1
= x
2
=
-b
2a

Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×