Tải bản đầy đủ

Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

1
kiểm tra bài cũ
HS1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và
y = 2x - 2 trên cùng một hệ trục toạ độ.
HS2: Nêu kết luận tổng quát về đồ thị
của hàm số y = ax + b với a khác 0.
2
Kết luận tổng quát
Kết luận tổng quát:
Đồ thị hàm số y = ax + b ( a khác 0) là một đường
thẳng:
-
Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
-
Song song với đường thẳng y = ax nếu b khác 0;
trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
3
y
x
O
3

1
2
y

=

2
x

+

3
y

=

2
x

-2
y

=

2
x

-
2
4
5
y
O
X
6
®­êng th¼ng song song
®­êng th¼ng song song
®­êng th¼ng c¾t nhau
®­êng th¼ng c¾t nhau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×