Tải bản đầy đủ

Toán 4:Diện tích hình thoi

1
2
3

Kiểm tra bài cũ:

N£U C¸CH TÝNH

DIÖN TÝCH H×NH CH÷
NHËT4
1.Trong các hình dưới đây hình nào là hình
thoi? Hình nào là hình chữ nhật?
Hình thoi Hình chữ nhật
Hình thoi
KHỞI ĐỘNG:
5
A

D
C
B
2. Hãy đặt tên và kẻ hai đường chéo cho
hình thoi sau:
6
1. Hình thành công thức tính diện tích
hình thoi:
Toán:
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×