Tải bản đầy đủ

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng


Bài 10:
Trung điểm của đoạn thẳng

ĐÁP ÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ
a) Khi nào thì AM + MB = AB ?
b) Áp dụng : Tính độ dài đoạn thẳng MB trong hình vẽ sau,
biết M nằm giữa hai điểm A và B, AM = 3 cm, AB = 6 cm.
A
BM
3 cm
6 cm
a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.
Ngược lại, nếu MA+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
b) Áp dụng :
A
BM
3 cm
6 cm
Vì M nằm giữa hai điểm A và B

AM + MB = AB
MB = AB – AM
MB = 6 – 3 = 3 (cm)
Vậy MB = 3 cm
Điểm M là
trung điểm
của đoạn
thẳng AB
A
B
M
Hình 4

Quan sát các hình vẽ sau và cho biết điểm M ở hình
nào là trung điểm của đoạn thẳng AB? Vì sao?
A
BM
Hình 2
Điểm M
nằm giữa
hai điểm A
và B
Điểm M
cách đều
hai điểm A
và B
A
B
M
Hình 3
M
BA
Hình 1
Điểm M không
nằm giữa và
không cách đ u ề
hai điểm A và B

Ví dụ:
Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 8cm.
Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB

Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ
thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào?
A
B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×