Tải bản đầy đủ

giao an ca nam lich su lop 8 cuc hay

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌC KÌ I
Ngày Soạn:25/08/2007 CHƯƠNG I
Ngày dạy:28/08/2007 THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Tuần I (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
Tiết 1 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức: HS nắm
-Nguyên nhân,diễn biến,tính chất,ý nghóa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI,Cách mạng Anh giữa
thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của các thuộc đòa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ.
-Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng.
2.Kó năng:
-Rèn luyện bản đồ,tranh ảnh..
-Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề,đặc biệt là câu hỏi và bài tập.
3.Tư tưởng:Bồi dưỡng cho HS
-Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
-Nhận thấy chủ nghóa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột,thay thế cho chế độ phong kiến.
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ thế giới.

-Tìm hiểu các thuật ngữ,khái niệm lòch sử trong bài.
C.Thiết kế bài học
I. ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
III.Bài mới;
1.Giới thiệu:Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu nảy sinh ra và phát triển nền sản xuất của CNTB
dẫn tới mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa tư sản và phong kiến và các tầng lớp nhân dân lao
động,một cuộc cách mạng sẽ nổ ra.
2.Bài mới:
Phương pháp Nội dung KTBS
HS đọc phần 1
-Nêu những biểu hiện mới về kinh tế,xã hội ở
Tây u trong các thế kỉ XVI – XVII?
-HS thảo luận:Hệ quả của biến đổi xã hội.
-Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là gì?
-Trình bày diễn biến chính của cuộc cách`
mạng?
I.Sự biến đổi kinh tế,xã hội tây âu trong
các thế kỉ XV - XVII.Cách mạng Hà
Lan thế kỉ XVI.
1.Một nền sản xuất mới ra đời.
-Kinh tế:công trường thủ công ,buôn bán
phát triển
- Xã hội:hình thành 2 giai cấp mới:tư sản
và vô sản.
2.Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
-Nguyên nhân:Phong kiến Tây Ban Nha
kìm hãm sự phát triển của chủ nghóa tư bản
-1-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức
nào?
-TL:Đấu tranh giải phóng dân tộc
-Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc
cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?
-TL:Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong
kiến(ngoại bang),thành lập nước cộng
hoà,xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn.
GV:Dùng lược đồ chỉ nước Anh và những
vùng kinh tế TBCN phát triển.
-Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và
hệ quả của nó?
-Sử dụng lược đồ H2 sgk.Trình bày diễn biến
của cách mạng qua các giai đoạn
-Cách mạng tư sản Anh thắng lợi có ý nghóa
gì?
-HS thảo luận:
+Mục tiêu của cách mạng?
+Cách mạng đem lại quyền lợi cho ai?
+Ai là lãnh đạo cách mạng?
+Ai là động lực của cách mạng?
+Cách mạng có triệt để không?
ở Nê-đéc-lan
-Diễn biến: sgk
-Kết quả:Hà Lan được giải phóng tạo điều
kiện cho CNTB phát triển.
II.Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ
XVII.
1.Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở
Anh.
- Kinh tế:Kinh tế TBCN phát triển
- Xã hội:Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và
tư sản,nông dân bò bần cùng hoá,mâu thuẫn
xã hội gay gắt cách mạng bùng nổ.
2. Tiến trình cách mạng:
-Giai đoạn 1:1642-1648 nội chiến bắt đầu
- giai đoạn 2: 1649-1688
+Vua Sác-lơ I bò xử tử,Anh trở thành nước
cộng hoà.
+12-1688 chế độ quân chủ lập hiến được
thành lập
3.ý nghóa:
-Chế độ tư bản được xác lập.
-Kinh tế TBCN phát triển.
-Thoát khỏi sự thống trò của phong kiến.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Vì sao cách mạng Hà Lan được coi là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?
-Tại sao cách mạng anh là cuộc cách mạng không triệt để?
-Lập niên biểu cách mạng anh thế` kỉ XVII?
V.DẶN DÒ:
Học bài, hoàn thành bài tập,soạn bài 1 phần III.
-2-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. RUÙT KINH NGHIEÄM
-3-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 25/08/2007
Ngày dạy:29/08/2007
Tuần 2 Bài 1 (TT)
Tiết 2 III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC
THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
A.Mục tiêu bài học
( Như tiết 1)
B.Phương tiện dạy học;
-Lược đồ châu mó
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-CNTB ở Châu u có những biểu hiện nào vào thế kỉ XVII?
-Trình bày các giai đoạn chính của cách mạnh tư sản Anh và ý nghóa?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu: Sau cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong nước thì tình hình các thuộc đòa của Anh ở Bắc
Mó như thế nào?
2.Bài mới:
Phương pháp Nội dung KTBS
-Hs đọc SGK
-Nêu vài nét về sự thành lập và hình thành các
thuộc đòa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ?
-Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính
quốc nảy sinh?
-Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là
gì?
GV dùng lược đồ chỉ các nơi xảy ra sự kiện:Từ
ngày 5/9 đến ngày 26/10/1774 hội nghò Phi- la-
đen-phi-a gồm đại biểu các thuộc đòa đòi vua
anh xoá bỏ các đạo luật vô lí nhưng không
được chấp nhận.tháng 4/1775 chiến tranh bùng
nổ,chỉ huy quân thuộc đòa làGiooc-giơ Oa-
sinh-tơn.
HS xem H4 sgk.giới thiệu đôi nét về Oa-sinh-
tơn.
HS đọc tuyên ngôn và thảo luận: -Những điểm
chính trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ?
+Mọi người đều có quyền bình đẳng
+Quyền lực của người da trắng.
1.Tình hình các thuộc đòa.nguyên nhân
của chiến tranh.
-13 thuộc đòa phát triển theo CNTB
-Mâu thuẫn giữa thuộc đòa và chính quốc
2.Diễn biến cuộc chiến tranh.
-12-1773,nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công
ba tàu chở chè của Anh.
-1774 hội nghò phi-la-đen-phi-a
-4-1775 chiến tranh bùng nổ.
-4-7-1776 tuyên ngôn độc lập.
-Quân khởi nghóa thắng nhiều trận lớn.
-4-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Khẳng đònh quyền tư hữu tài sản.
-Nhân dân mó có được hưỏng các quyền nêu
trong tuyên ngôn không?
-Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt kết quả
gì?
Hs thaỏ luận :vì sao cuộc chiến tranh giành
độc lập này là cuộc cách mạng tư sản?
+Mục tiêu của cuộc chiến tranh lá giành độc
lập.
+Ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận
lợi cho sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở
Bắc Mỹ =>thực chất là cuộc cách mạng tư sản
3.Kết quả và ý nghóa cuộc chiến tranh.
-Hiệp ước Vec-xai 1783 ,Anh thừa nhận
độc lập của 13 thuộc đòa.Một nước cộng
hoàts được thành lập (nước Mỹ)
-Mở đường cho CNTB phát triển.
IV:Củng cố bài tập:
-Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản?
-Nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản?
-Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa ở Bắc Mỹ?
V:Dặn dò
Học bài,làm bài tập
D.Rút kinh nghiệm:
-5-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần II Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Tiết 3 (1789-1794)
Soạn:6/9/ 2007 I.Nước Pháp trước cách mạng
Dạy:12/9/2007
A .Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
-Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn
-Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng.
-Ý nghóa lòch sử của cách mạng
2.Tư tưởng:
Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản
-Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng ts Pháp 1789
3.Kỹ năng:
-Vẽ-sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê
-Phân tích, so sánh các sự kiện
B.Phương tiện dạy học:
-Lược đồ các nước phong kiến chống Pháp
-Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng
C. Các bước lên lớp:
I.ổn đònh lớp :
II.Kiểm tra bài cũ:
-Tình hình các thuộc đòa,nguyên nhân chiến tranh.
-Kết quả, ý nghóa chiến tranh ở Bắc Mỹ
III.Bài mới :
Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và tiếp tục nổ ra trong đó có nước Pháp đạt đến trình độ
cao.Vậy tiến trình của cách mạng Pháp ra sao
-6-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phương pháp Nội dung KTBS
HS đọc phần 1.Phân tích tình hình kinh tế
Pháp trước cách mạng như thế nào?
Quan sát hình 5 miêu tả xã hội Pháp và vai
trò của 3 đẵng cấp trong xã hội Pháp?
Quan sát hình 6,7,8.Phần chữ in nhỏ rút ra
các quan điểm của các nhà tư tưởng mà tạo
dựng của cuộc đấu tranh?
Sự suy yếu của chế độ phong kiến thể hiện
ở những điểm nào?
Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng?
HS quan sát hình 9 miêu tả.
Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà tù
Ba-xti đã mở đầu cho chiến thắng của cách
mạng?
1.Tình hình kinh tế
-Nông nghiệp lạc hậu
-Công, thương nghiệp phát triển nhưng bò
kiềm hãm.
2.Tình hình chính trò xãhội :
-Chính trò:nhà nước quân chủ chuyên chế.
-XH: 3 đẳng cấp:Tăng lữ,Quý tộc,đòa chủ.
3 Đấu tranh tư tưởng:
thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong
kiến và có tạo chung chuẩn bò cho cách
mạng.
III.Cách mạng bùng nổ.
1.sử khủng hoảngcủa chế độ chuyên
chế.
-Chế độ phong kiến suy yếu
-Công thương nghiệp đnh2 đốn
-Nhiều cuộc khởi nghóa nông dân nổ ra.
2.mở đầu thắng lợi của cách mạng
-Hội nghò ba đẳng cấp
cách mạng bùng nổ.
14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài nhà tù
Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng
tư sản Pháp.

IV. Củng cố luyện tập:
-Kinh tế chính trò xã hội trước cách mạng Pháp như thế nào?
-Vì sao cách mạng bùng nổ?
V: Dặn dò:
Học bài- bài tập 1,2 VBT
D .Rút kinh nghiệm
-7-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 2 Bài 2 (TT)
Tiết 4 III SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
Ngày soạn:10/09/07
Ngày dạy:14/09/07
A.Mục tiêu bài học
(như tiết 3)
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII.
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp:
II.Kiểm tra bài cũ:
-Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ?
-Cách mạng Pháp bắt đầu bằng những sự kiện nào?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Cách mạng tư sản Pháp đã bùng nổ và đã đạt được những thắng lợi quan trọng,giáng một
đòn nặng nề đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế.Cách mạng sẽ tiếp tục phát triển và kết thúc ra
sao.Đó là nội dung bài học hôm nay.
2.Bài học:
Phương Pháp Nội dung KTBS
-Thắng lợi ngày 14/7/1789 đã đem lại kết
quả gì?
-Chế độ quân chủ lập hiến là gì?
-Sau khi lên nắm quyền chính quyền đã
làm gì?
HS đọc nội dung của tuyên ngôn
HS thảo luận:tiến bộ và hạn chế của tuyên
ngôn
Trước tình hình đó nhà vua đã có hành
động gì?
-Khởi nghóa ngày 10/8/1792 đem đến kết
quả gì?quốc hội đã làm gì?
-Tình hình nước Pháp lúc này ra sao?thái
độ của phái Ghi-rông –đanh như thế
nào/quần chúng nhân dân đã làm gì?
-q-Quan sát H 11 và cho biết phẩm chất
tốt đẹp của Rô-pe-xpi-e/
-Chính quyền đã làm gì và có tác dụng ra
1.Chế độ quânchủ lập hiến (14/7/1789 đến
ngày 10/08/1792)
-14/7/1789 phái lập hiến của đại tư sản lên
cầm quyền.
-8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân
quyền và dân quyền.
-9/1791 thông qua hiến pháp xác nhận chế
độ quân chủ lập hiến.
-1792 ngoại xâm và nội phản
-10/8/1792 lật đổ phái lập hiến ,xoá bỏ chế
độ phong kiến.
2.Bước đầu của nến cộng hoà (21/9/1792
-> 2/6/1793)
-Ngày 21/9/1792 thành lập nền cộng hoà.
-1793 tổ quốc lâm nguy.
-2/6/1793 khởi nghóa lật đổ phái Ghi-rông
đanh.
3.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-
cô-banh
-8-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sao?
-Sau khi chiến th ắng ngoại xâm và nội
phản tình hình phái Gia-cô-banh như thế
nào?
-Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành
đảo chính?
HS thảo luận:vì sao cánh mạng tư sản pháp
là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
(2/6/1793 đến 27/7/1794)
-2/6/1793 phái Gia-cô-banh lên nắm chính
quyền tập hợp nhân dân chiến thắng ngoại
xâm và nội phản.
-27/7/1794 tư sản phản cách mạng đảo
chính.cánh mạng kết thúc
4.Ý nghóa lòch sử của cánh mạng
-là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
-Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế trong
nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển của
lòch sử thế giới
IV.CỦNG CỐ:
-HS thảo luận:Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp?
Bài tập:Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp?
V.DẶN DÒ:
Học bài,hoàn thành bài tập và sạon bài
D.RÚT KINH NGHIỆM:
-9-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soan:10/09/07
Ngày day5:17/09/07
Tuần 3
Tiết 5 Bài 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
-Cách mạng công nghiệ:nội dung và hệ quả
-Sự xác lập của chủ nghóa tư bản trên phạm vi thế giới.
2.Kó năng:
-Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK
-Phân tích sự kiện để rút ra kết luận,nhận đònh,liên hệ thực tế
3.Tư tưởng:
-Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới.
-Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo,chủ nhân của các thành tựu kó thuận,sản xuất.
B.Phương tiện dạy học
-Tìm hiểu nội dung các kênh hình trong SGK
-Đọc và sử dụng bản đồ SGK
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Trình bài những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp?
-Ý nghóa của cách mạng tư sản Pháp?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Cách mạng tư sản lần lượt nổ ra ở nhiều nước âu-mó đánh đổ chế độ phong kiến,giai cấp tư
sản cầm quyền cần phát triển sản xuất nên đã sáng chế và sử dụng máy móc.Cuộc cách mạng công
nghiệp đã giải quyết vấn đề.
2.Bài học:
Phương pháp Nội dung KTBS
-Vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra
đầu tiên ở Anh?
-Những phát minh có ảnh hưởng đến
những nghành nào?
-Quan sát H12 và H 13 em hãy cho biết
việc kéo sợi đã có sự thay đổi như thế
nào?
-Vì sao máy móc được sử dụng nhiều
I.CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1.Cách mạng công nghiệpở Anh
-Thành tựu:
+Nghành dệt vải:có nhiều phát minh
.1764 máy kéo sợi Gien ni
.1769 c-crai-tơ máy kéo sợi chạy bằng sức
nước.
.1785 Et-mơn cac-rai máy dệt.
.1784 Giêm-Oát máy hơi nước.
+Giao thông vận tải:Tàu thuỷ chạy bằng hơi
-10-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trongf giao thông vận tải?Quan sát H15
tường thuật ?
-Vì sao vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy
mạnh sản xuất gang,thép và than đá?
-Kết quả của cách mạng c6ng nghiệp ở
Anh như thế nao1?
--SU75 phát triển của cách mạng công
nghiệpở Pháp,Đức được thể hiện ở những
mặt nào?
HS quan sát H17,H18 nhận xét sự thay
đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cuộc
cánh mạng công nghiệp?
-Vì sao có mâu thuẫn giữa tư sản và vô
sản?
nước,đường sắt,xe lửa.
+Công nghiệp nặng:phát triển sản xuất gang
thép.
-Kết quả:từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản
xuất lớn bằng máy móc trở thành nước công
nghiệp phát triển nhất thế giới.
2.Cách mạng công nghiệp ở Pháp,Đức
-Pháp:Bắt đầu từ năm 1830 đến giữa thế kỉ
XIX kinh tế phát triển thứ 2 thế giới.
-Đức:Bắt đầu năm 1840 phát triển nhanh về
tốc độ và năng xuất.
3.Hệ quả của cách mạng công nghiệp.
-Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản
-Hình thành 2 giai cấp:tư sản và vô sản.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào?
-Nêu những phát minh thế kỉ XVIII – XIX?
V.DẶN DÒ:
Học bài soạn bài
D.RÚT KINH NGHIỆM
-11-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soan:12/09/07
Ngày day5:20 /09/07
Tuần 3
Tiết 6 Bài 3 (TT)
II.CHỦ NHGIÃ TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
A.Mục tiêu bài học
(Như tiết 5)
1.Kiến thức
2.Kó năng:
3.Tư tưởng:
B.Phương tiện dạy học
Bản đồ thế giới thế kỉ XIX
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào?
-Hệ quả của cánh mạng công nghiệp?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Bước sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh của kinh tế TBCN phong trào dân tộc dân chủ
ở các nước Châu ÂU và Châu Mó ngày càng dâng cao,tấn công mạnh mẽ vào thành trì của chế độ
phong kiến xác lập CNTB trên phạm vi thế giới.
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
GV cho HS quan sát H19,H20 kết hợp với
SGK thảo luận nhóm lập bảng thống kê
các quốc` gia tư sản theo từng khu vực
.theo bảng sau và lên trình bày theo nhóm.
Thời gian Tên nước TS thành lập
-Vì sao các nước Phương Tây đẩy mạnh
xâm lược thuộc đòa?đối tượng là ai?vì sao?
1.Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX
-Khu vực mó –la tinh
-Khu vực Châu âu

2.Sự xâm lược của TB phương Tây đối với
các nước Á,Phi.
-Nguyên nhân:
+CNTB phát triển nhu cầu cần thò trường
tăng nhanh
+Châu Á,Châu Phi giàu tài nguyên thiên
nhiên có vò trí chiến lược quan trọng,lạc hậu
về kinh tế,bảo thủ về chính trò.
-Kết quả:Hầu hết các nứơc châu á ,châu phi
trở thành thuộc đòa hoặc phụ thuộc của thực

-12-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dân phương Tây.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Nêu các hình thức tiến hành cách mạng tư sản đã học ?mục đích chung của các cuộc cánh mạng tư sản/
-Lập bảng thống kê các nước thuộc đòa của thực dân phương Tây?
V.DẶN DÒ:
Học bài,soạn bài 4
D.RÚT KINH NGHIỆM
-13-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soan:20/09/07
Ngày dạy:26 /09/07
Tuần:4 Bài 4
Tiết: 7 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
-Buổi đầu của phong trào công nhân:đập phá máy móc,đốt công xưởng và bãi công nủa đầu thế kỉ XIX.
-C.MÁC và ng-ghen và sự ra đời của chủ nghóa xã hội khoa học
-Phong trào công nhân vào những năm 1848-1870
2.Kó năng:
Phân tích,nhận đònh về quá trỉnh phát triển của phong trào công nhân thế kỉ XIX.
3.Tư tưởng:
-Lònh biết ơn các nhà sáng lập chủ nghóa xã hội khoa học.
-Giáo dục tinh thần đoàn kết đấu tranh chông áp bức bóc lột của giai cấp công nhân thế kỉ XIX.
B.Phương tiện dạy học:
Lược đồ hành chính Châu âu và tranh ảnh minh hoạ.
C.Thiết kế bài học:
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Trình bày một số cuộc cách mạng tiêu biểu ở thế kỉ XIX?
-Vì sao các nước tư bản phương Tây xâm lược thuộc đòa?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Giai cấp vô sản ra đời cùng với giai cấp tư sản nhưng bò áp bức bóc lột ngày càng nặng
nề,mâu thuẫn giữa giai cấp vô và tư sản ngày càng gay gắt đưa tới cuộc đấu tranh của vô sản, tuy họ
chưa ý thức được sinh mệnh của mình.
2.Bài học:
Phương pháp Nội dung KTBS
-Phong trào công nhân bắt đầu từ bao giờ?
-Vì sao ngay từ khi mới ra đời công nhân
đã đấu tranh chống chủ nghóa tư bản?
-Mô tả cuộc sống của công nhân qua H 24
rút ra nhận xét?
-Hình thức đấu tranh ban đầu của là gì?vì
sao?
I.PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA
ĐẦU THẾ KỈ XIX
1.Phong trào đập phá máy móc và bãi
công.
-nguyên nhân:Công nhân bò bóc lột nặng
nề,lao động nặng nhọc trong nhiều
giờ,tiền lương thấp,lệ thuộc vào máy
móc,điều kiện lao động thấp kém.
-Hình thức đấu tranh:đập phá máy
móc,đốt công xưởng,bãi công.
-Kết quả:thành lập các công đoàn.
2.Phong trào công nhân trong những
năm 1830-1840.
-14-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV dùng lược đồ châu âu xác đònh các
nước có phong trào công nhân phát triển?
HS dựa vào SGK thảo luận nhóm để lập
niên biểu:
+nhóm 1:Xác đònh thời gian diễn ra phong
trào đấu tranh ở các nước Pháp,Đức,anh.
+Nhóm 2:nêu hình thức đấu tranh
+Nhóm 3:Nhận xét hình thức đấu tranh.
Nhóm 4:Nêu kết quả và ý nghóa của
phong trào.
-Các phong trào tiêu biểu:
+1831:công nhân thành phố Li-ông(pháp)
khởi nghóa.
+1844:công nhân vùng Sơ-lê-din (đức)
+Từ năm 1836-1847 phong trào hiến
chương ở anh.
-Hình thức đấu tranh:vũ trang,chính trò.
-Kết quả:các phong trào đều bò thất bại
vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và
chưa có đường lối chính trò đúng đắn
nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của
phong trào công nhân.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản công nhân lại đập phá máy móc?
- Trong những năm 1830-1840 phong trào công nhân diễn ra nhưthế nào?
V.DẶN DÒ:
Học bài, soạn bài 4 phần II
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soan:22 /09/07
-15-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy :29/09/07
Tuần 4
Tiết 8 Bài 4 (TT)
II.SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
A.Mục tiêu bài học:
(Như tiết 7)
1.Kiến thức
2.Kó năng:
3.Tư tưởng:
B.Phương tiện dạy học:
Chân dung Mác,ng-ghen và những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động
C.Thiết kế bài học:
I.ổn đònh lớp:
II.Kiểm tra bài cũ:
-Vì sao công nhân chống CNTB?Hình thức đấu tranh ban đầu?
-Phong trào công nhân trong những ănm 1830-1840 diễn ra như thế nào?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Các cuộc đấu tranh của công nhânthế kỉ XIX kết cục đều bò thất bại do thiếu lí luận cách
mạng và tổ chức lãnh đạo cách mạng.Mác và ng-ghen là những người đã đưa đến cho giai cấp công
nhân vũ khí lí luận trong cuộc đấu rtanh chống giai cấp tư sản.
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
-Em hiểu gì về Mác và ăng-ghen?
-Trong tư tưởng của 2 ông có điểm gì
giống nhau ? HS thảo luận
-Đồng minh những người cộng sản được
thành lập như thế nào?
1.Mác và ng-ghen
-Mác sinh năm 1818(Đức) là người thông
minh,đỗ đạt cao,sớm tham gia hoạt động
cách mạng.
-ng-ghen sinh năm 1820(Đức) trong
một gia đình chủ xưởng giàu có,hiểu rõ
bản chất bóc lột của giai cấp tư sản,sớm
tham gia tìm hiểu phong trào công nhân.
-Mác và ng-ghen cùng có tư tưởng đấu
tranh chống chế độ tư bản xây dựng một
xã hội tiến bộ.
2.Đồng minh những người cộng sản và
tuyên ngôn đảng cộng sản
-2 1848 tuyên ngôn đảng cộng sản được
thông qua ở luân đôn(anh)
-Hoàn cảnh:Yêu cầu bức thiềt phải có
một lí luận khoa học cho phong trào công
nhân quốc tế.
-16-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hoàn cảnh ra đời tuyên ngôn đảng cộng
sản?nội dung?
-Ýù nghóa sự ra đời của tuyên ngôn đảng
cộng sản?
-Phong trào công nhân từ 1848 đến 1870
có những nét gì nổi bặt?
-Quan sát H 29 và cho biết quốc tế thứ
nhất thành lập như thế nào?
- Hoạt động chủ yếu và vai trò của quốc tề
thứ nhất?
-Nội dung:
+nêu rõ qui luật phát triển của xã hội
loài ngưòi là sụ thắng lợi của CNXH.
+Giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế
độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ
nghóa.
+Nêu cao tinh thần đoàn kêt quốc tế.
-ý nghóa:là vũ khí lí luận của giai cấp
công nhân trong cuộc đấu tranh chống
chủ nghóa tư bản.
3.Phong trào công nhân trong những
năm 1848 đến năm 1870.quốc tế thú
nhất
a.Phong trào công nhân phát triển có sự
đoàn kết quốc tế.
b.Quốc tế thứ nhất:
-Ngày 28/9/1864 quốc tế thú nhất thành
lập.
-Hoạt động:
+Truyền bá học thuyết Mác vào phong
trào công nhân.
+Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong
trào công nhân phát triển.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Trình bày đôi nét về Mác và ng-ghen?
- Vai trò của quốc tế thứ nhất?
V.DẶN DÒ:
Học bài soạn bài 5
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soan:26/09/07
-17-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày day5:2/10/07
Tuần 5 Chương II CÁC NƯỚC ÂU – MĨ
CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết 9 Bài 5 CÔNG XÃ PA-RI 1871
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
-Nguyên nhân bùng nổ và diễn biến sự thành lập công xã Pa-ri
-Thành tựu nổi bật của công xã
-Công xã Pa-ri nhà nước kiểu mới của gc vô sản
2.Tư tưởng:
-Giáo dục hs lòng tin vào năng lực lãnh đạo, quân lý của nhà nước, của giai cấp vô sản.
-Chủ nghóa anh hùng cách mạng, lòng căm thù đối với giai cấp bốc lột.
3.Kó năng:
-Nâng coa khả năng tình huống, phân tích một sự kiện lòch sử
-Sưu tầm, phân tích tài liệu có liên quan
-Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện nay.
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ Pa-ri và vùng ngoại ô nơi xảy ra công xã Pa-ri
-Vẽ sơ đồ bên đông công xã
C.Thiết kế bài học
I.Ôån đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Nêu hoàn cảnh và nội dung chủ yếu của tuyên ngôn đảng cộng sản
-Vai trò của quốc tế đối với phong troà công nhân
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:
-Từ khi cách mạng và quốc tế lần thứ nhất, phong trào công nhân quốc tế và dược phát triển nhảy
vọt.Tiêu biểu nhất là công xã Pa-ri cuối thế kỉ XIX
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
GV thông báo về nền thống trò của đế chế
II.Vì sao pháp và phổ gây chiên tranh?
-Thái độ của chính phủ vệ quốc quân và
nhân dân sau ngày 4/9/1870 như thế nào?
-Vì sao chính phủ vệ quốc vội vã đầu
hàng?
I.Sự thành lập công xã
1.Hoàn cảnh ra đời của công xã:
-Pháp và Phổ đều muốn gây chiến tranh
-19/7/1870 chiến tranh Pháp,Phổ bùng
nổ.Pháp thất bại(2/9/1870)
- 4/9/1870 nhân dân Pa-Ri đứng lên khởi
nghóa.chính phủ tư sản được thành lập
(chính phủ vệ quốc)
- Trước sự tấn công của Phổ chính phủ tư
sản vội vã đầu hàng.nhân dân chống lại
-18-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dùng lược đồ công xã trình bày diễn biến
cuộc khởi nghóa?
HS thảo luận:về sự phản bội của giai cấp
tư sản và vai trò của quần chúng trong
cuộc đấu tranh cách mạng?tính chất cuộc
cánh mạng?
GV sử dụng sơ đồ bộ máy nhà nước H 30
hướng dẫn HS
-Trình bày những chính sách của công xã?
HS thảo luận:tại sao nói công xã pa-ri là
nước kiểu mới?
-Tại sao giai cấp tư sản quyết tâm tiêu
diệt công xã?Chính phủ Chi-e đã có hành
động gì để chống lại công xã?
- Sự ra đời của công xã có ý nghỉa gì?
- Bài học rút ra từ công xã là gì
sự đầu hàng của tư sản đứng lên bảo vệ
tổ quốc.
2.Cuộc khởi nghóa ngày 18-3-1871
Sự thành lập công xã
-18-31871 chi e tấn công đồi Mông _mạc
-Binh lính ngả về phía cách mạng
-26-3-1871 bầu hội đồng công xã
-25-3-1871 công xã thành lập
-Tính chất: là cuộc cách mạngvô sản đầu
tiên
II.Tổ chức bộ máy chính sách của
công xã Pa-ri
-Tổ chức bộ máy (h30)
-Chính sách:
+về xã hội
+về kinh tế
+Về giáo dục
=>phục vụ quyền lợi của quần chúng
nhân dân
III. Nội chiến ở Pháp.Ý nghóa lòch sử
của công xã Pa-ri
* Nội chiến:
Từ 20/ 5 đến ngày 28/51871- công xã pa-
ri Thất bại
* ý nghóa:
-lật đổ chính quyền tư sản xây dựng nhà
nước kiểu mới của giai cấp vô sản.
-Nêu cao tinh thần yêu nước đấu tranh
cho một tương lai tốt đẹp
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Lập niên biều các sự kiện chính của công xã?
-Tại sao nói công xạ Pa-ri là nhà nước kiểu mới?
V.DẶN DÒ:
Học bài, soạn bài 6
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soan: 26/09/07
Ngày day:03 /10/07
-19-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 5
Tiết 10 Bài 6
CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MỸ CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
-Các nước tư bản lớn chuyển qua giai đoạn chủ nghóa đế quốc
-Tình hình và đặc điểm cụ thể của từng nước đế quốc
-Những đặc điểm nổi bật của chũ nghóa đế quốc.
2.Kó năng:
Bồi dưỡng kó năng phân tích sự kiện lòch sử để hiểu đặc điểm,vò trí lòch sử của CNĐQ.
3.Tư tưởng:
- Nhận rõ bản chất của CNĐQ.
-Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng,đấu tranh chống các thế lực gây chiến ,bảo vệ hoà bình
B.Phương tiện dạy học:
- Lược đồ các nước đế quốc và thuộc đòa đầu thế kỉ XX.
-Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc.
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Tại sao nói công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước đế quốc chuyển mình phát triển sang giai đoạn
CNĐQ.Thời kì này tình hình kinh tế,chính sách đồí ngoại,đối nội có gì thay đổichúng ta cùng tìm hiểu
qua bài học hôm nay.
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
-So với đầu thế kỉ XIX cuối thế kỉ XIX
tình hình kinh tế nước anh có gì nổi bặt?vì
sao?
-Vì sao tư sản anh chú trọng đầu tư vào
các thuộc đòa?
-Vì sao Lê-Nin gọi CNĐQ anh là chủ
nghóa ĐQ thực dân?
I.TÌNH HÌNH CÁC NỨƠC
ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ
1.Anh:
-Kinh tế;
+Tốc độ phát triển kinh tế chậm lại công
nghiệp đứng thừ 3 thế giới.
+Chú trọng đầu tư vào thuộc đòa
+Nhiều công ty độc quyền ra đời
-Chính trò:
+Quân chủ lập hiến,bảo vệ quyền lợi của
giai cấp tư sản
+Đẩy mạnh xâm lược thuộc đòa.
=> Đặc điểm:chủ nghóa đế quốc thực
dân.
-20-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sau năm 1871 kinh tế Pháp có gì thay
đổi vì sao?
-So với Anh,Pháp có gì đặc điểm gì về
kinh tế?
-Tình hình về chính trò có gì nổi bặt ?
-Kinh tế đức đầu thế kỉ XX co ùđặc điểm
gì?
-Các công ty độc quyền ra đời trong điều
kiện kinh tế ra sao?
2.Pháp:
-Kinh tế:
+Kinh tế phát triển chậm lại đứng thứ 4
thế giới.
+Các công ty độc quyền ra đời +Chú
trọng xuất cảng tư bản
=>Chủ nghóa đế quốc cho vay lãi.
-Chính trò:
+Thành lập nền cộng hoà thứ 3
+Quan hệ trong nước căng thẳng.
+Tăng cường xâm lược thuộc đòa.
3.Đức:
-Kinh tế:
+Phát triển nhanh thứ 2 thề giới
+các công ty độc quyền ra đời
-Chính trò:
+Thể chế liên bang,quyền lực nằm trong
tây q tộc đòa chủ và tư sản độc quyền.
+Chính sách đối nội và đối ngoại phản
động
=>Đặc điểm:Chủ nghóa đế quốc quân
phiệt ,hiếu chiến
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Đặc trưng chủ yếu của CNĐQ là gì?
-Những mâu thuẫn chủ yếu trong giai đoạn CNĐQ ?kết quả của những mâu thuẫn đó.
V.DẶN DÒ:
Học bài, soạn bài
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soan: 4 /10/07
Ngày dạy:09 /10/07
-21-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 6
Tiết 11 Bài 6(TT)
A.Mục tiêu bài học:( Như tiết 10)
1.Kiến thức
2.Kó năng:
3.Tư tưởng:
B.Phương tiện dạy học:
-Biểu đồ so sánh sự phát triển kinh tế các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
-Tư liệu ,tranh ảnh về tình hình kinh tế,chính trò ,xã hội các nước tư bản chủ yếu trong giai đoạn này.
C.Thiết kế bài học
I.ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-Tình hình kinh tế Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
-Đặc trưng chủ yếu của chủ nghóa ĐQ là gì?
1.Giới thiệu:Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về tình hình 3 nước Anh,.Pháp,Đức.Hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu về nước Mó và những chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ
XX
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
-Tình hình kinh tế Mỹ đầu thế kỉ XX như
thế nào?Vì sao phát triển vượt bậc?
TL:Chế độ nô lệ bò xoá bỏ,tài nguyên
thiên nhiên phong phú,thò trường trong
nước không ngừng mở rộng,ứng dụng
những thành tựu khoa học – kó thuật
-Hình thức độc quyền ở Mỹ có gì khác
Đức? Thảo luận nhóm
-Chế độ chính trò của Mỹ như thế nào?
-Vì sao cuối thế kỉ XIX Mỹ là xứ xở của
các ông vua công nghiệp?
TL:Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XXở Mỹ
xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ
có ảnh hưỏng rất lớn đến kinh tế,chính
trò ,đứng đắn là những ông vua như “vua
dầu mỏ”,”vua thép”,”vua ô tô”…
-Qua tìm hiểu các đế quốc em thấy có sự
chuyển biến trong sản xuất như thế nào?
-Quan sát H32 và cho biết quyền lực của
4.MỸ
* Kinh tế:
-KT phát triển nhanh chóng đứng đầu thế
giới về sản xuất công nghiệp
-Nhiều công ty độc quyền ra đời.
*Chính trò:
-Đề cao vai trò của tổng thống do 2
đảng:đảng cộng hoà và đảng dân chủ
thay nhau cầm quyền.
-Thi hành chính sách đối nội,đối ngoại
phục vụ giai cấp tư sản.
-Tăng cường xâm lược thuộc đòa.
II.CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở
CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC.
1.Sự hình thành các tổchức độc quyền.
-Tập trung sản xuất ,hình thành các công
ty độc quyền,chi phối đời sốngxã hội.
-22-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
các tổ chức độc quyền ở Mó được thể hiện
như thế nào?
TL:Hình con mãng xà khổng lồ đuôi quấn
chặtë lấy nhà trắng – cơ quan quyền lực
sao nhất của Mó, đang há mồm,phùng
mang chực nuốt người phụ nữ.Bức tranh
mô tả quyền lực to lớn của các công ty độc
quyền cấu kết với nhà nước tư bản để
thông trò nhân dân,chi phối đời sống xã
hội Mó.
-Quyền lực của các công ty độc quyền thể
hiện như thế nào?
-Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm
lược thuộc đòa?
-Quan sát lược đồ,kết hợp với bản đồ thế
giới và các kiến thức đã học,ghi tên các
thuộc đòa của Anh,Pháp,Đức,Mỹ?
-Sự xuất hiện các tổ chức độc quyền là
đặc điểm quan trọng đầu tiên của CNĐQ
gọi là CNTB độc quyền.
- CNĐQ là giai đoạn phát triển cao nhất
và cuối cùng của CNTB.
2.Tăng cường xâm lược thuộc
đòa,chuẩn bò chiến tranh chia lại thế
giới.
- Nguyên nhân: Nhu cầu về nguyên
liệu,thò trường,xuất khẩu tư bản tăng lên
nhiều.
- Đến đầu thế kỉ XX các nước tư bản đã
cơ bản phân chia xong thế giới..
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Đặc trưng chủ yếu của CNĐQ?
-Giải thích đặc diểm của các đế quốc?
V.DẶN DÒ:
Học bài. soạn bài
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soaa04 /10/ 07
-23-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy:10/10/07 Bài 7
Tuần 6 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ
Tiết 12 CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
- Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đb. Mâu thuẫn giữa tư sản và
vô sản đã dẫn tới phong trào công nhân phát triển. Quốc tế 2 thành lập.
- Công lao, vai trò to lớn của ng-ghen Lê-nin đến với phong trào
- Ý nghóa của cách mạng Nga 1905-1907
2.Tư tưởng:
-Nhận thức đúng về cuộc đấu tranh gcvs và ts vì quyền lợi tự do tiến bộ của xã hội
-Giáo dục tinh thần cách mạng, tinh thần quốc tế vs lòng biết ơn đến với các lãnh tụ thế giới và niềm tin
vào chiến thắng của cách mạng vs.
3.kó năng:
-Tìm hiểu những nét cơ bản về các kn”chủ nghóa cơ hội”
-Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, Đảng kiểu mới
-Biết phân tích các sự kiện cơ bản của các tài năng tư duy lòch sử.
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ đế chế Nga cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
-Tranh ảnh tư liệu ngày 1/5
C.Thiết kế bài học
I.Ổn đònh lớp
II.Kiểm tra bài cũ
-Đặc điểm chung của các đế quốc là gì?
-Tại sao các đế quốc tăng cường XL thuộc đòa
III. Bài mới:
1.Giới thiệu:Sự phát triển mạng mẽ của công nghiệp ở các nước tư bảncuối thế kỉ XIX làm cho giai
cấp vô sản tăng nhanh vế số lượng và chât lượng,cïc đấu trang của giai cấp vô sản chông lại giai cấp
tư sản ngày càng trở nên gay gắt.đó là nội dung của bài học hôm nay.
2.Bài học
Phương pháp Nội dung KTBS
Đọc SGK thống kê các phong trào công
nhân tiêu biểu. Đọc phần chữ in nhỏ thảo
luận về nguyên nhân, quy mô phạm vi,
hình thức, kết quả của phong trào công
nhân.
-Nhìn vào H24 các em có nhận xét gì?
-Vì sao phong trào công nhân cuốim thế kỉ
I. Phong trào công nhân quốc tế cuối
TK XIX. Quốc tế thứ 2
1.Phong trào cn cuối TK XIX
-Phong trào CN phát triển rộng rãi ở
nhiều nước,Anh,Pháp,Mỹ đấu tranh
quyết liệt chống giai cấp tư sản
-Thành lập các tổ chức chính trò độc lập
của giai cấp công nhân ở các nước.
+1875 Đảng xã hội dân chủ Đức
-24-
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIX phát triển?
TL:Học thuyết mác đã xâm nhập vào
phong trào công nhân,ý thức giác ngộ của
công nhân lên cao.
-Vì sao phải thành lập quốc tế 2?
-Quốc tế đã được thành lập như thế nào?
Có hoạt động gì?
TL:Hoạt động :Thông qua các nghò quyết
quan trọng qua các kỳ đại hội.
-Đóng góp :Thúc đẩy sự phát triển của
phong trào công nhân
-Vai trò của ng –Ghen?
TL:
+Lãnh đạo những người Mác-xít kiên
quyết chống chủ nghóa cơ hội
+Lãnh đạo phong trào cn quốc tế thúc đẩy
sự phát triển của phong trào công nhân.
-Sự thành lập quốc tế 2 có ý nghóa gì?
-Vì sao quốc tế 2 tan rã?
+1879 Đảng công nhân Pháp
+1883 nhóm giải phóng lao động Nga ra
đời.
2.Quốc tế thứ 2(1889-1914)
- Hoàn cảnh:
+Nhiều tổ chức và chính đảng giai cấp
công nhân ra đời.
+Quốc tế 1 đã hoàn thành nhiệm vụ và
đã giải tán.
- 14/7/1889 Quốc tế 2 thành lập
-Hoạt động:
-Ý nghóa:
+Khôi phục tổ chức quốc tế của phong
trào công nhân,tiếp tục sự nghiệp đấu
tranh cho thắng lợi của chủ nghóa Mác.
+ Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế
đấu tranh hợp pháp đòi cải thiện đời
sống,tiền lương,ngày lao động.
-Năm 1914 Quốc tế 2 tan rã.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Nguyên nhân phong trào công nhân bùng nổ?
-Vai trò của quốc tế II và ng –ghen đối với phong trào công nhân?
V.DẶN DÒ:
Học bài –bt 1,2
D.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soan:10 /10/ 07
-25-

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×