Tải bản đầy đủ

BAI TAP R-L-C

Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010
Đoạn mạch xoay chiều RLC
Điều kiện cộng hưởng – góc lệch pha
Câu 1: !"#$%&'
"# ()**+,+,-./01#+!2'!"#
 3+,4A. 5.
-
/0B. 6.
-
/0C. -./0D. 6./
Câu 2:7
8

9
:
9

8

8
$%:

;
(
8
(
8
(
;
<6..=6..π>/?@
9
"
9
(
8
A
8
B
9
<
=6..π>C?0 3
D

8

8
B
9
4A. <E.Ω0B. <6..Ω0C. <-.Ω0D. <-..Ω0
Câu 34F**20<
.*G
H
I
*<
JK
6.
L
I
*M<E.HN0H"#O<
P./0Q%=R(#SBP.T' ! 3B0C05.Ω0U0P.Ω00-.Ω0V0K.Ω0
Câu 4:*<.*G5WH*<5X*PYL*+Z[<
6E.


-
=6..π>/?(#%=R\<X.T0 3  !B4
A. 6P.] B. E.] C. -E.] D. X.]
Câu 5:F**20":^0_`O
.
*O
.*
O
.
Ba3
 3*":#0UO
.
<-O
.
<-O
.C.
1Bb"cd:Be"f
eBg4
A. bhIiK B. =dh5IiK
C. bhIi5 D. =dIiK
Câu 6:c'j
.
E. 5R = Ω
*
E.
L C
Z Z= = Ω
AM
U

MB
U
BWE
.
 3 !B
C0
-E 5Ω
U0
E.Ω
0
-EΩ
V0
E. 5Ω
0
Câu 7:F"c'j0U
Ck

kU
BX.
.
0l'B(
e* **00
A. <0 0 B. <C. 00
C. <00 D. <00
Câu 8:c'j
( )
VftUu
AB
π
-=-
=
0
":^a^
HL
π
5
E
=
*#"
FC
π
-K
6.
5

=
0
H
QU

CU
BX.
.
0
l=MS"f !B4C0G..HN0U06..HN00K..HN0V0P..HN0
Câu 9:m":a^<H* 3<E.Ω2d#
"&cn0U"S#B<
L
6.
K
π

*=
$%&M<E.HN*^" !"S#'Be":d
4A. ++,=7"0B. ++,=^"0
C. ++,=$%&0 D. ++,=7"0
Câu 10:CUom^*d+ 30HBO
CU
&
!*=M0lR- !S+ 3B
6

-
BBch[S
CU
d"fABBcn
Bϕ
6
ϕ
-
0+ϕ
6
pϕ
-
<0a^S":cn!+,+Z[4
A. <0 B. <0 C. <0 D. <

0
Câu 11:F**20":^0_`O
.
*O
.*
O
.
Ba3
 3*":#0UO
.
<-O
.
<-O
.C.
1Bb"cd:Be"f
eBg4
A. bhIiK B. =dh5IiK
C. bhIi5 D. =dIiK
Câu 12:   c'j 
( )
VftUu
AB
π
-=-
=
 0": ^ a ^
HL
π
5
E
=
*#"
FC
π
-K
6.
5

=
0H
QU

CU
BX.
.
0l=MS"f !B
A. 6-.HNB. G.HNC. 6..HND. E.HN
U
*
.
 
F
C
CkU
C UQ
C UQ
Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010
2. Công suất tiêu thụ, hệ số công suất:
Câu 14:l 
8
(
8
(
9
$%:
;
*(
8
(
8
(
;
c
q
:
9

8

8

9
ch
9
%
8
"
9
(
8
 

8
B:
9
Bch
8
B
9
4<6..=6..π>/?
9
<6..=>6..πpπi5?>C?0%=:
;
( 
8
B
9
4
A. -E..TB. -*ETC. E...TD. E.T
Câu 15:Hecr"fABBcn+Z[<6..
-
=>ωpπi5?>/?<K
-
=>6..πJπiG?>C?*%=R(#SB4
A. K..T B. -..
5
T C. -..T D. .
Câu 16:F#"
)F(
10
C
4
π
=

2d 3<6..s0F2
=E.HN0H=%=RSB4A. 60B. 6i
-
0C.
-
0D. t0
Câu 17:Fm 3<6EΩ2d": 3 a^0
U"#B5./*":BK./BE./0%=R(#S
B4A. 6K.TuB. G.TuC. 6G.TuD. K.Tu
Câu 18:F2v^$*$7=S"f'=
%=RS4A. $%&0B. $%!cn0C. 70D. ^0
Câu 19:2R=f0Ucr"f=dh
πiK=d0_ !"vwa^* 3=fB4
A.
6
>- ?
C
f fL R
π π
=

u B.
6
- >- ?
C
f fL R
π π
=

u C.
6
>- ?
C
f fL R
π π
=
+
u D.
6
- >- ?
C
f fL R
π π
=
+
Câu 20:"
9
(
8

;
:
9
=%
;
M<E.HNA
8

8
$%:
;
*"
9
x
;
$(
;
%=:
;

D

8
@
9
:
;
%=:
;

;

;
 
8
c
8

8
0l@
9
(
8
"
D

8
(
8
*+(
;
%
8
c
8

D

D
%
8
":B
9
<6iπ>H?
A. ≈5*6K06.
JE
L0 B. ≈6*EX06.
JE
L C. ≈G*5G06.
JE
L D. ≈X*K-06.
JE
L
Câu 21:l 
8
(
8
(
9
$%:
;
*(
8
(
8
(
;
c
q
:
9

8

8

9
ch
9
%
8
"
9
(
8
 

8
B:
9
Bch
8
B
9
4<6..=6..π>/?
9
<6..=>6..πpπi5?>C?0%=:
;
( 
8
B
9
4
A. -E..T B. -*ET C. E...T D. E.T
Câu 22:l 
8
(
8
(
9
$%:
;
*(
8
(
8
(
;
c
q
:
9

8

8

9
ch
9
%
8
"
9
(
8
 

8
B:
9
Bch
8
B
9
4<6..=6..π>/?
9
<6..=>6..πpπi5?>C?0%=:
;
( 
8
B
9
4
A. -E..T0B. -*ET0C. E...T0D. E.T0
Câu 23:c'j4
":^^$
P.
L
Z = Ω
0H=%=RS
FU+,=%=RSCU+,.*G0 3 !B4
A.6..

0 B. 40

. C05.

D.E.

Câu 24:F":a^B
6
K
π
H2d#
6
<
5
6.
5
π

L m2
=E.HN01&#
6
+,#
-
'Rcr"fA$%&0"S#
-
+,
A.
5
6.
K
π

L B.
K
6.
-
π

L C.
5
6.
-
π

L D.
5
-06.
5
π

L
Câu 25:F 3<66.

cn2
--. - =>6.. ?
-
u c t
π
π
= +
>/?01=%=RSBdR'=j(#%=R+,4A. 66ET0B. --.T0C. PP.T0D. KK.T0
a) Khảo sát công suất theo R4
Câu 26:
8

8
%
;
(
;
* 
;
%
8
"::
9

D
<6iπ>H?u
8
(
8

;
(
8
"<6GµL
9
 h
D
:
9

07
8
(
8
(
8
(
;
(
9
:
9
=%
;
E.HN
9
:
9

8

8
0l@
9

;
 
8

D
(
D
%=:
;

D

8

8
c
8

8
0
A. <-..Ω B. <6..Ω C. <6..Ω D. <-..Ω
Câu 27: F
6
*
6
*
6
=c3M
6
0F
-
*
-
*
-
=c3M
-
0UM
-
<M
6
0F2
d'=c3=jBM0l=MB(d=M
6
w[4
A0M<5M
6
0B. M<-M
6
0C. M<6*EM
6
0D. M<M
6
0UFCULC
Nguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010
Câu 28:m 3u#"

<56*P
µ
Fu":a^<6*Ki
π
>H?* 3

.
<5.Ω*20B<6..√-=6..
π
>/?0oZ%=R^
 ( 3a0_ !S 3%=Ra\B4
A. <E.Ω*\<G-*ETu B. <G.Ω*\<G-*ETu C. <E.Ω*\<G.*ETu D. <E.Ω*\<G.*ETu
Câu 29:m+ 3#<6.
JK
iπ>L?20
&!=E.HN0l&R[d !<
6
<
-
'%=RS
+,01v=
6
0
-
B4
A. -06.
K
B. 6.
-
C. -06.
-
D. 6.
K
Câu 30:m#"<
π
K
6.

>L?2d 3 !&0
""<-..=>6..
π
?/01%=R(# 
 !a' 3^ !B4
A. <-..

B. <E.

C. <6E.

D. <6..

Câu 31: !"#O<6../*":
^$* !&cn0o3 !
6

-
=
6
p
-
<6..Ω'R%=R(#
S[d crnc0%=R !B
A. -..T0 B. K..T0 C. E.T0 D. 6..T0
Câu 32:&B%&!+Z
[<O
.
=
ω
>V?0F(#%=R\=%=R=
ϕ
0l&e(Z%
=R a$4
A. \<
-
 
O
- y y−
*=
ϕ
<60B. \<
-
O
-
*=
ϕ
<
-
-
0C. \<
-
 
O
y y

*=
ϕ
<
-
-
0D. \<
-
O

*=
ϕ
<60
Câu 33:Fm#4<
K
-06.
π
L2d+ 32
E.HN0z! !S+ 3Z%=R(# (a
A.
E.{
B.
6.. -{
C.
E. -{
D.
6..{
Phương pháp sử dụng giản đồ vectơ để giải các bài tập điện xoay chiều0
Câu 14c'j6* B^*B

CU
<G.
-
=6..
π
>/?*"#O
CQ
<O
QU
<G./0H=%=RSB4
A0
5
6
0B0
-
5
0C0
-
6
0D0
-
6
Câu 24c'j-0U
HL
π
E
-
=
u<
F
π
X
6.
5

0HeZCUB
<6-.
-
=6..
π
>/?0HeZCQB
-
π
=deZFU0
?lv 34A0G.

0B0X.

0C0E.

0D0-E

0
+?lv=%=RS4
A0
G6
G
0B0
-
5
0C0
-
6
0D0
-
6
Câu 34c'j5d
CU
<-..
-
=6..
π
<6..
5

*
FQhCU
5
-
π
0cr"f|A+Z[=
:4
C0


π
−π=
5
6..=-
U0


π
−π=
G
6..==-

0


+=
5
6..=-
π
π
t
V0


+=
G
6..=-
π
π
ts
Câu 40z}c'j4
CU
<-..=6..I>/?0O
CL
<-..>/?0U
CL
B=d
CU
0UZ[
CL
B4C0

CL
<-..=>6..IJ?>/?0U0
CL
<-..=>6..IJ?>/?0
0
CL
<-..=>6..Ip?>/?0V0
CL
<-..=>6..Ip?>/?0
H'6
U
Q
CF
H'-
U
Q
CH'5
F
U
Q
CNguyễn Đức Thuận – THPT C Bình Lục – 2009 -2010
Câu 5:c'j
.
E. 5R = Ω
*
E.
L C
Z Z= = Ω
AM
U

MB
U
BWE
.
 3 !B
C0
-E 5Ω
U0
E.Ω
0
-EΩ
V0
E. 5Ω
0
Câu 6:c'j
( )
VftUu
AB
π
-=-
=
0
":^a^
HL
π
5
E
=
*#"
FC
π
-K
6.
5

=
0
H
QU

CU
BX.
.
0
l=MS"f !B4C0G..HN0U06..HN00K..HN0V0P..HN0
Câu 74c'jW0eB<GE
-
=
ω
>/?0"#BO
CF
<
65/uO
FQ
<65/uO
QU
<GE/0%=R(#SB-ET0
? 3^B+(4
C0E

0U06.

006

0V06-

0
+?^$":B+(4
C0E

0U06.

006

0V06-

0
?cr"# 4C0KC0U0-C005C0V06C0
"?H=%=RSB4C0
65
E
0U0
65
6-
00
65
6.
0V0
65
G
0
Máy phát điện. Truyền tải điện năng. Máy biến thế.
Câu 1:73 cn "cd-$/*=R A ' ^BH<
P.~0F=R A ' ^7XE~'^
A. 7B(K$/0 B. 7B(P$/0
C. ^f6$/0 D. ^f.*E$/0
Câu 2:Fh$%m++%=R66*K$T=%=R.*PGGcn2w$Z'=
+":B5P./0R√5≈6*W5-0cr"#S"fAh !B4
A. 5Eampeu B. 6.Eampeu C. G.ampeu D. -.ampeu
Câu 3:73 cn "cd-$/*=R A ' ^BH<
P.~0F=R A ' ^7XE~'^
A. ^f.*E$/0 B. 7B(P$/
C. ^f6$/0 D. 7B(K$/0
Câu 4:"#eS+B--./0l 2'=*
"#e":B4
A. 660V. B. 311V. C. 381V. D. 220V.
Câu 5:F6 %mKa•*="f B
E.HN' %^AdB+(€
A. 6E..fig0 B. WE.fig0 C. E..fig D. 6-*Efig0
Câu 6:73 cn "cd-$/%=R-..$T0H=oS
%h3 3h=•((B(KP.$T0H=RSA ' ^
B4A. H<XE~B. H<P.~C. H<X.~D. H<PE~
Câu 7:Fcr": 3K{"‚"f•h=^Rh("ƒ0H
"#3mBg BO<E.../*%=RBE..$T0H=%=RSB=„<.*P0
+( 7%=R+!R (cr":"…€
A. 6.~ B. 6-*E~ C. 6G*K~ D. -.~

U
C

F
*
.
C UQ
F
H'W
U
Q
C

u

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×