Tải bản đầy đủ

Chuong II-Bài 4 - Tiet 25 - trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c)

1
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Khi nào ta có thể khẳng định được ∆ABC = ∆A’B’C’
Khi nào ta có thể khẳng định được ∆ABC = ∆A’B’C’
Khi ∆ABC và ∆A’B’C’

AB = A’B’
BC = B’C’
AC = A’C’
Nếu đã có ∆ABC = ∆A’B’C’ thì ta có thể suy ra những
yếu tố nào của hai tam giác đó bằng nhau
Nếu đã có ∆ABC = ∆A’B’C’ thì ta có thể suy ra những
yếu tố nào của hai tam giác đó bằng nhau
AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C'
AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C'
Nếu ∆ABC = ∆A’B’C’ thì
2
A = a’;
b = b’;
c = c’

A
BC
M
N
P
4
5


Kh«ng ®o c¸c ®é dµi AC vµ A’C’.
VËy ∆ ABC vµ ∆ A’B’C’ cã b»ng nhau kh«ng?
Hai hc sinh lờn bng .
Di lp hot ng nhúm
Nhóm 1,3. Nhóm 2,4.
a, V ABC v A'B'C:
- vào nháp.
-v o hai t giấy màu khỏc nhau
b. Ct v chng các đỉnh tương
ứng A và A ; B và B ; C và C ?
C, Nhn xột v ABC v A'B'C' ?
b. o v so sỏnh cỏc on thng
AC v AC
Bi cho:
à à
BA B'A',BC B'C',B B'= = =

Kt qu o
AC=AC
?
ABC = A'B'C:
- Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm ;
0

70B =
- Vẽ tam giác ABCbiết AB = 2cm, BC = 3cm ;
0

' 70B =
7
-VÏ gãc xBy= 70
0
-Trªn tia Bx lÊy ®iÓm A sao cho BA=2cm
-Trªn tia By lÊy ®iÓm C sao cho BC=3cm
- Nèi A vµ C ta ®­îc tam gi¸c ABC
x
B
y
3cm
2cm
A
C
70
0
3cm

B’
2cm
A’
C’
70
0
VÏ thªm A’B’C’ cã:
A’B’=2cm, B = 70
0
, B’C’= 3cm.
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
8
70
0
B
2cm
A
C
3cm
70
0
B’
2cm
A’
C’
3cm
KiÓm nghiÖm: AC=A’C’.
∆ ABC = ∆ A’B’C’ ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×