Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 4

Chiều, Thứ t ngày 26 tháng 9 năm 2007
Tiếng việt
+
Luyện tập về từ đồng nghĩa
I. Mục tiêu: - Tiếp tục rèn kĩ năng tìm từ đồng nghĩa vận dụng đặt câu và viết
văn theo chủ đề cho sẵn.
- Rèn kĩ năng viết văn tả cảnh.
ii. luyện tập:
Bài 1: Gạch bỏ những từ lạc trong mỗi dãy từ và đặt tên cho mỗi nhóm từ sau:
a. công nhân, nông dân, doanh nhân, quân nhân, trí thức, học sinh, sáng tác, nhà
khoa học.
b. năng động, cần cù, sáng tạo, buôn bán, tiết kiệm, dám nghĩ, dám làm, yêu lao
động, tôn trọng thành quả lao động.
c. khai thác, sản xuất, xây dựng, thiét kế, giảng dạy, chăm chỉ, học tập, nghiên
cứu.
Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống.
a. Thế hệ mai sau sẽ đợc hởng những ..............của hôm nay.
( thành quả, kết quả, thành tích.)
b. Anh đã chiến đấu..............đến giờ phút cuối cùng.
( ngoan cờng, quật cờng, ngoan cố)
c. Lao động là..............thiêng liêng , là nguồn sống hạnh phúc của mỗi ngời.

( Nghĩa vụ, lợi ích, trách nhiệm)
Bài 3: Thành ngữ nào sau đây chỉ ngời chịu thơng chịu khó.
a. Một nắng hai sơng b. Một dạ một lòng c.Chân lấm tay bùn.
Bài 4: Dựa theo ý của một khổ thơ trong bài Vẽ quê hơng, em hãy sử dụng
những từ đồng nghĩa để viết một đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của những sự vật mà em
yêu thích
- GV giải đáp thắc mắc của HS. Tổ chức cho HS làm bài
- GV tổ chức cho HS chữa bài tập và thống nhất kết quả đúng.
Bài 1, 2,3: Củng cố kĩ năng nhận biết từ ngữ thuộc chủ đề Nhân dân và
sử dụng từ đồng vào văn cảnh cụ thể.
Bài 1:
a. Gạch bỏ từ sáng tác. Đặt tên cho nhóm từ là: Từ chỉ tầng lớp nhân dân.
b.Gạch bỏ từ buôn bán. Đặt tên cho hóm từ là: Phẩm chất ngời lao động.
c. gạch bỏ từ chăm chỉ. Đặt tên cho nhóm từ : Công việc của ngời lao động
Bài 2: a. Chọn từ : thành quả , b. Chọn từ : ngoạn cờng, c. Chọn từ: nghĩa vụ
Bài 3: Đáp án: Thành ngữ cần tìm là : a, c
Bài 4: Rèn kĩ năng sử dụng từ đồng nghĩa vào đặt câu và viết văn
* GV tổ chức cho HS làm BT theo các bớc sau:
- Bớc 1: Chỉ ra từ đồng nghĩa có trong bài: xanh, xanh tơi, xanh mát, xanh ngắt;
đỏ, đỏ thắm.
- Bớc 2: Đặt câu ( đối với HS trung bình và yếu) và viết đoạn văn đối với HS khá
giỏi.
- Bớc 3: Đọc đoạn văn em vừa viết cho cả lớp nghe và nhận xét.
- GV tổng kết lại
III. Tổng kết tiết học: Nhận xét chung giờ học.
Toán
+
Ôn tập về giải toán
I. Mục tiêu:
- Rèn cho HS kĩ năng giải các bài toán về tìm hai số khi biêt tổng(hiệu) và tỉ số
của hai số đó.
- Rèn kĩ năng nhân chia số tự nhiên.
II.Chuẩn bị
-HS mang vở BT toán 5 ( tập 1)
II. Luyện tập thực hành:
- GV giao BT 1, 2,3 ( trang 18,19,20 ) Vở BTT5 tập 1.
- Giải đáp những băn khoăn của HS.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày kết quả.
- Cả lớp cùng GV nhận nhận xét đánh giá.


* Gợi ý đáp án:
Bài 1: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi biết Tổng ( hiệu ) và tỉ số
của hai số.
a. Giải
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 7 = 10 ( phần)
Số bé là: 100 : 10 x 3 = 30
Số lớn là: 100 - 30 = 70.
Đ/S: 30 và 70.
b. Giải
Hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 4 = 5 (phần)
số bé là: 55 : 5 x 4 = 44
Số lớn là: 55 + 44 = 99
Bài 2: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm hai số khi tổng và tỉ só của hai số đó
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)
Số trứng gà là: 116 : 4 = 29 ( quả)
Số trứng vịt là: 116 - 29 = 85 ( quả).
Đ/S: 29 quả trứng gà
85 quả trứng vịt
Bài 3: Củng cố kĩ năng giải toán có liên quan đến bài toán về tìm hai số khi biết
tổng và tỉ của hai số và tính diện tích hìnhchữ nhật.
Giải
a. Tổng của chiều dài và chiều rộng( hay nửa chu vi) là: 160 : 2 = 80 ( m)
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 ( phần)
Chiều rọng HCN là: 80 : 5 x 2 = 32 ( m)
Chiều dài HCN là: 80 - 32 = 48 ( m)
b. Diện tích vờn hoa là : 32 x 48 = 1536 ( m
2
)
Diện tích lối đi là: 1536 : 24 = 64 ( m
2
)
VI. Nhận xét đánh giá chung tiết học
Toán
+
Luyện tập chung
I. mục tiêu:
- Rèn cho HS kĩ năng các giải pháp các bài toán có quan hệ tỉ lệ; Tìm hai số khi
biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.
II. Chuẩn bị: Vở BT Toán 5 tập I.
III. Hoạt động lên lớp:
1. Hoạt động 1: Củng cố những kiến thức có liên quan.
- Yêu cầu HS nhắclại hai cách giải toán về quan hệ tỉ lệ.
Cách 1: Dùng phơng pháp rút về đơn vị.
Cách 2: Dùng tỉ số
2. Hoạt động 2: - Giao BT 1,2,3,4, trang 26, 27.
- HS đọc đề, nêu những băn khăn.
- HS thực hành BT.
3. Hoạt động 3: Chấm chữa bài.
Bài 1: Củng cố cách giải toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số.
- HS 1 em lên giải
Tóm tắt: Giải
Số HS Nam Tổng số phần bằng nhau là:
Số HS Nữ 3+1=4 (phần)
? em Số HS Nam là: 36:4=9 (em)
Số HS Nữ là: 9x3=27 (em)
Đáp số: 27 em
Bài 2: Củng cố cho HS cách giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai
số.
- HS lên giải (1 em)
Tóm tắt: Giải
Chiều dài Hiệu số phần bằng nhau là:
Chiều rộng 3-2=1 (phần)
Chiều rộng mảng vờn là:
10:1x2=20(m)
Chiều dài mảng vờn là:
20+10=30 (m)
Chu vi mảng vờn là:
(30+20)x2=100(m)
Bài 3 : Củng cố cho HS cách giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.
Xay 3 tạ ta đợc số gạo là:
60x3=180 (kg)
Đáp số: 180 kg
Bài 4: Củng cố cho HS cách giải toán bằng phơng pháp dùng tỉ số.
Tóm tắt: 15 ngày mỗi ngày 300 sản phẩm.
? ngày mỗi ngày 450 sản phẩm
Giải
Kế hoạch của xởng đó đặt ra là: 300x15=4500 (sản phẩm)
Số ngày hoàn thànhkế hoạch nếu dệt 1 ngày 450 sản phẩm là: 4500:450=10 (ngày)
Đáp số: 10 ngày
C. Củng số, tổng kết: - HS nghe nhận xét giờ học
- Hoàn thành các BT ở nhà.
10
- LuyÖn tËp t¶ c¶nh
I. môc tiªu
.
Tự chọn
ôn tập lịch sử ( tuần 1, 2, 3)
I. mục tiêu.
Củng cố cho HS nhớ lại các kiến thức về sự kiện, nhân vật, thời gian, diễn
biến chính của các bài LS đã học từ bài 1 đến bài 3
II. chuẩn bị:
- Hệ thống bài tập trên phiếu.
Bài 1: Điền chữ x vào ô em cho là đúng
Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trơng Định đã quyết
định :
a. Tuân lệnh vua, giải tán nghĩa binh.
b. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp.
c. ở lại cùng nhân dân dân đánh Pháp.
Bài 2: Điền chữ Đ vào ô trống trớc ý đúng , chữ S vào ô trớc ý sai.
a. Trơng Định đợc nhân dân tôn làm lãnh binh.
b. Trơng Định chiêu mộ nghĩa binh cùng nhân dân đánh Pháp ngay từ khi
chúng vừa tấn công Gia Định.
c. Cuộc khởi nghĩa dới sự chỉ huy của Trơng Định là phong trào kháng chiến
lớn nhất thời kì đó.
d. Trơng Định đợc nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái
Bài 3: Các đề nghị canh tân đất nớc của Nguyễ Trờng Tộ là gì?
a. Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nớc.
b. Xây dựng đội quân hùng mạnh để đánh Pháp.
c. Thuê chuyên gia nớc ngoài đến nớc ta khai thác tài nguyên.
d. Mở trờng dạy học đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc.
Bài 4:
a. Phong trào Cần Vơng bắt đầu năm nào?
A. 1883. B.1884. C.1885. D. 1886.
b. Nối tên cuộc khởi nghĩa với tên ngời lãnh đạo.
Ba Đình Hà Tĩnh
Bãi sậy Phan Đình Phùng
Hơng Khê Phạm Bành- Đinh Công Tráng
Iii. hoạt động dạy học.
- GV giao phiếu BT.
- Giải đáp những băn khoăn của HS.
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân trên phiếu.
- Chữa bài, chốt kiến thức.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×