Tải bản đầy đủ

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
-Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
b) Các hoạt động dạy học :

TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong
bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt
c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé,
kiên nhẫn, bà cụ.
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái
vừa điền.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai.
-Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 2 : NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?”
-Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to viết BT 2,3.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu.
-GV nhận xét
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong
bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: tờ lòch, đâu rồi,
ngoài sân,..
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL
10 chữ cái tiép theo.
Bài tập 2: Chọn bài tập 2a.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : quyển lòch, chắc
nòch, nàng tiên, làng xóm.
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái
vừa điền.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
-Cho hs đọc lại 10 chữ cái .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng”
-Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy
lang.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm
tắt trong bài “Phần thưởng”
- Giáo viên đọc bài chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt
x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ
cái.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s,
ăn/ăng.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài
sân,…, cố gắng, gắn bó,…
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : phần thưởng, đề
nghò,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái
vừa điền.
-Hs đọc thuộc lòng cả bảng chữ
cái.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?”
-Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên
người theo thứ tự bảng chữ cái.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của
bài “Làm việc thật là vui?”
- GV đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng
g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng
chữ cái, HTL bảng chữ cái.
Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay
gh.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,…
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: quét nhà, nhặt rau,

-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Nêu cá nhân
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái .
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
-Cho hs đọc lại bảng chữ cái .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎ
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ”
-Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ”
b) Các hoạt động dạy học :
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm
tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ
ngơi, người bạn, nghề nghiệp,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung
thành, chung sức.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều
mình,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
-Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 2 : GỌI BẠN
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn”
-Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to viết BT 2.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho hs viết bảng con : nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che.
-GV nhận xét.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Gọi bạn”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong
bài “ Gọi bạn?”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : nghiêng ngã, nghi
ngờ,…
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : trò chuyện, che chở,…
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khóù: lang thang, khắp
nẻo, hoài,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm,lớp làm vào
bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam”
-Viết đúng quy tắc chính tả iê/yê, iên/yên. Phân biệt r/d/gi, ân/âng.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : nghi ngờ, nhge ngóng, nghiêng ngả.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong
bài “Bím tóc đuôi sam”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt
iên/yên, r/d/gi..
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : yên ổn, cô tiên, ….
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a : phân biệt
r/d/gi.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : da dẻ, cụ già, cặp da, ra
vào.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : nín hẳn, xinh
xinh,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc lại
4. Củng cố : (4 phút)
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
-Cho hs viết lại bảng concác từ ngữ đã viết sai.
-Nhắc lại quy tắc chính tả iên/yên.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈ
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” .
-Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to viết BT 3.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 2hs lên bảng viết, cả lớp viết bảng con : viên phấn, niên học, giúp
đỡ,...
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Trên chiếc bè”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong
bài “ Trên chiếc bè”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs làm đúng bài tập tìm tiếng
ie/yê, phân biệt r/d/gi; ân/âng.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý..
-GV nhận xét ghi bảng : kiên trì, chim
yến,…
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3 a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: dế trũi, ngao du,
say ngắm,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm
-Hs đọc lại.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
-Chấm chữa bài. VBT.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : CHIẾC BÚT MỰC
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
-Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng
rã.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt một
đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Phân biệt ia/ya, l/n.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : tai nắng, đem
khuay, cây mía
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : khóc, hoá ra,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV đính bài tập lên bảng, gợi ý.
-Chấm chữa bài : nón, lợn, lười, non,…
-Hs nêu yêu cầu BT.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc lại
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết lại vào bảng con các từ ngữ đã viết sai.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
BÀI 2 : CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em”
-Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Giấy khổ to viết BT 2,3.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : chia quà, đêm khuay, tia nắng.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong
bài “ Cái trống trường em”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: ngẫm nghó, tiếng
ve, ngày hè,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Bài tập 2: Chọn bài tập 2a.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : long lanh, nước,
non.
Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : chen, leng, keng,…
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 6
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 1 : MẪU GIẤY VỤN
I.MỤC TIÊU:
-Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn”
-Viết đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn ai,/ay, x/s thanh hỏi/thanh ngã.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.
HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 3 hs lên bảng viết, cả lớp viêùt bảng con : tìm kiếm, mỉm cười, long
lanh.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong
bài “ Mẫu giấy vụn”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : nhặt, sọt rác, xong
xuôi,…
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt
ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngãi.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày,

Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : xa xôi, phố sá, có vẻ, vẽ
tranh,
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi nhau làm.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm
VBT.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 6
Ngày dạy : / / 200 ****
KẾ HOACH BÀI HỌC
MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI 2 : NGÔI TRƯỜNG MỚI
I.MỤC TIÊU:
-Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới”
-Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi, thanh ngã.
-Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Tranh SGK.
HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : (1P phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con các tiếng có vần ai/ay.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Ngôi trường mới”
b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài “
Ngôi trường mới”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: rung động, thân
thương,
Trường TH Thò Trấn Thới Lai 1
10 ph
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm tiếng có vần ai/ay, phân
biệt x/s, thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng : cái tai, chân tay,…
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : xẽ, xấu, sáo, xa.
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi tìm tiếng có vần ai/ay.
-Hs đọc lại.
-Hs nêu yêu cầu.
-Các nhóm thi tìm.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
-Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×