Tải bản đầy đủ

Toán 4: Diện tích hình thoi

13/09/13
13/09/13
inh Bỏ Quang - TH s 2 Bc Lý
inh Bỏ Quang - TH s 2 Bc Lý
PHầN MềM DạY HọC
PHầN MềM DạY HọC
MÔN TOáN LớP 4
MÔN TOáN LớP 4
DIN TCH HèNH THOI
DIN TCH HèNH THOI
Người thực hiện: Đinh Bá Quang
Đơn vị: Trường TH số 2 Bắc Lý -
Đồng Hới
13/09/13
13/09/13

Đinh Bá Quang - TH số 2 Bắc Lý
Đinh Bá Quang - TH số 2 Bắc Lý
NỘI DUNG
NỘI DUNG
1. Mục tiêu
2. Kiểm tra bài cũ
3. Xây dựng quy tắc và công thức
4. Luyện tập
5. Ghi nhớ
13/09/13
13/09/13
Đinh Bá Quang - TH số 2 Bắc Lý
Đinh Bá Quang - TH số 2 Bắc Lý
MỤC TIÊU
MỤC TIÊU
1. Hình thành quy tắc và công thức tính
diện tích hình thoi.
2. Bước đầu biết vận dụng công thức
tính diện tích hình thoi để giải các bài
tập có liên quan.
Đinh Bá Quang – TH
số 2 Bắc Lý
13/09/13
KI
KI
ỂM
ỂM
TRA B
TRA B
ÀI
ÀI
C
C
Ũ
Ũ


Trong c
Trong c
ác
ác
h
h
ình
ình
d
d
ưới
ưới


đâ
đâ
y h
y h
ình
ình
n
n
ào
ào
l
l
à
à
h
h
ình
ình
thoi?
thoi?


(Click chu
(Click chu
ột
ột
v
v
ào
ào
bi
bi
ểu
ểu
t
t
ượng
ượng
c
c
ái
ái
loa n
loa n
ằm
ằm
trong h
trong h
ình
ình
b
b
ạn
ạn
cho l
cho l
à
à


đúng
đúng
)
)
Đinh Bá Quang – TH
số 2 Bắc Lý
13/09/13
CẮT GHÉP HÌNH
CẮT GHÉP HÌNH
d
o
m
b
a
c
n
2
n
n
2
m n

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×