Tải bản đầy đủ

Bộ hồ sơ kế hoạch của quản lí trường TH


Kế hoạch năm học 200-200

Phần thứ nhất: Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
I - Căn cứ hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2007 2008 của bộ GD & ĐT , sở GD &
ĐT Nghệ An, Phòng GD & ĐT Huyện Quỳnh Lu
- Căn cứ vào yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, yêu cầu chất lợng theo chỉ đạo của
ngành.
- Tình hình khó khăn thuận lợi cụ thể và thành tích cũng nh hạn chế trong năm học 2006-
2007 của nhà trờng.
- Căn cứ vào yêu cầu của chỉ tiêu xây dựng trờng tiên tiến, năm hoc 2007-2008

II- Tình hình của nhà trờng:
1- Thuận lợi:( Nêu chủ quan, khách quan )
2- Khó khăn:( Nêu chủ quan, khách quan )
3- Tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất:
Phần thứ hai: Phơng hớng nhiệm vụ chung
Phần thứ ba: Một số chỉ tiêu và biện pháp thực hiện:
1- Huy động, duy trì và phổ cập
- Nhiệm vụ
- Chỉ tiêu

- Huy động 100% học sinh HTCTTH vào lớp 6
- Giữ vững sỹ số > 99% tỷ lệ bỏ học giữa chừng < 1%
Khối 6 : 86/ 2 lớp, Khối 7 : 109/ 3lớp, Khối 8 : 123/ 4 lớp , Khối 9 : 130/ 4 lớp
Biện Pháp :
- Giáo viên tích cực đổi mới phơng pháp giảng dạy nhằm thu hút HS ham học , kính thầy ,
mến bạn , luôn quan tâm đén học sinh nhất là những em gặp khó khăn trong học tập và rèn
luyện để gúp các em chăm học , phấn đấu vơn lên .
- Động viên học sinh bỏ học trở lại trờng bằng mọi hình thức, đồng thời theo dõi sỹ số
hàng ngày để kịp thời phát hiện những HS có nguy cơ bỏ học. đa chỉ tiêu duy trì số lợng
vào thi đua .


2 - Chất lợng giáo dục đạo đức:
- Nhiệm vụ
- Chỉ tiêu
+ Hạnh kiểm: Tốt: 60 % Khá: 37 % TB: 3%
3 - Chất lợng văn hoá:
- Chỉ tiêu
+ Học lực: Giỏi: 2% Khá: 29% TB: 63% Yếu: 9%
- Lên Lớp : 91 %
- Tốt nghiệp THCS : 92% - Vào cấp 3 : 40%.
- Học sinh giỏi tỉnh: 1 - Học sinh giỏi huyện: 20 lợt
*Biện pháp chính
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn và kỉ luật lao động; tăng cờng quản lí bằng kế
hoạch. Các tổ, các bộ phận và từng cá nhân đều phải cụ thể hoá công tác bằng các loại kế
hoạch. Xây dựng và thực hiện kế hoạch là cơ sở để đánh giá thành tích năng lực và phẩm
chất của cán bộ giáo viên.
- Phát huy vai trò tích cực, chủ động, độc lập của các tổ, các bộ phận cũng nh của từng
đảng viên, CB-GV trong công tác chuyên môn đồng thời với việc tăng cờng công tác
thanh, kiểm tra nội bộ theo quy định.
- Chú trọng về chất lợng của các loại hồ sơ, sổ sách, tăng cờng quản lí, kiểm tra hồ sơ
chuyên môn theo đúng quy định. Động viên CB-GV tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao
trình độ về mọi mặt.
- Tích cực thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục toàn diện, đồng thời với việc tăng c-
ờng công tác phát hiện, bồi dỡng học sinh giỏi, có những hoạt động bổ trợ cho việc học
tập phù hợp với đối tợng học sinh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.
- Tăng cờng công tác thanh, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác thực tập, thăm lớp, dự giờ,
thao giảng , góp ý, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, phơng pháp
giảng dạy nhất là đối với giáo viên, đảng viên trẻ. Tăng cờng chất lợng thay sách ở lớp
6,7,8,9.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn ở tất cả các khâu: Chuẩn bị bài
dạy, thực hiện bài dạy, nghiêm túc công bằng trong kiểm tra, kiểm định, nghiêm túc trong
việc đấnh giá thực chất kết quả học tập rèn luyện của học sinh
- Chú ý dạy chủ đề tự chọn , giáo dục ngoài giờ kên lớp , sử dụng tối đa phòng thực hành
- Vừa chú trọng công tác bồi dỡng học sinh giỏi, vừa làm tốt công tác phụ đạo học sinh
yếu , tiếp tục xây dựng đôi bạn cùng tiến để vừa bảo đảm chất lợng đại trà vừa có chất l-
ợng mũi nhọn. Tạo mọi điều kiện khắc phục khó khăn về CSVC để học sinh đợc học tăng
buổi.
- Công tác quản lí phải tạo đợc sự đồng bộ thống nhất trong hoạt động giữa các bộ phận
cũng nh các giáo viên nhằm tạo hiệu quả tốt nhất cho việc thực hiện kế hoạch của đơn vị.
-
4 - Lao động, hớng nghiệp dạy nghề, thể dục vệ sinh, văn hoá văn nghệ:
Nêu rõ nội dung nhiệm vụ và biện pháp thực hiện của từng phần.
5 - Xây dựng các điều kiện:
a - Xây dựng đội ngũ:
b - Công tác quản lý:
c - Xây dng cơ sở vật chất:
Phần thứ t: Các chỉ tiêu chính và danh hiệu thi đua:
( Có thể đa vào phần hai )


Kế hoạch tháng :
1.Nhiệm vụ trọng tâm tháng
- Công tác duy trì sĩ số
- Công tác chuyên môn
- Công tác lao động
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.Nhiệm vụ trong tuần:

Tuần Trọng tâm tuần Nhận xét, bổ sung
Tuần 1
(.../...-.../...)
Tuần 2
(.../...-.../...)
Tuần 3
(.../...-.../...)
Tuần 4
(.../...-.../...)

Nhận xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tháng ( u điểm, tồn tại )
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................


Kế hoạch tuần
Từ ngày....../...... đến ngày ....../......
Trọng tâm
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Thứ
ngày
Sáng Chiều Ghi chú
2
3
4
5
6
7

*NhËn xÐt ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuÇn rót kinh nghiÖm–
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Phßng gi¸o dôc quúnh lu
Trêng...
Sæ kÕ ho¹ch chuyªn m«n
Năm học 2007-2008
...............................................
Kế hoạch Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn
Năm học: 2000....-200....

Phần thứ nhất
I-Những căn cứ để lập kế hoạch:
- Căn cứ Chỉ thị số... của Bộ Giáo dục& Đào tạo
- Căn cứ hớng dẫn nhiệm vụ năm học...của Sở Giáo dục & đào tạo Nghệ An
- Căn cứ....
II - Đặc điểm chung:
1- Thuận lợi:
2- Khó khăn:
Chỉ tiêu phấn đấu
Văn hoá đại trà Chất lợng mũi nhọn Giáo viên giỏi các cấp
Loại giỏi x% Học sinh giỏi trờng x% Giáo viên dạy giỏi trờng x nguời
Loại khá x% Học sinh giỏi huyện x% Giáo viên dạy giỏi huyện x nguời
Loại Tb x% Học sinh giỏi tỉnh x% Giáo viên dạy giỏi tỉnh x nguời
Loại yếu x% Học sinh giỏi quốc gia x% Giáo viên dạy giỏi quốc gia x nguời
Loại Kém x%
Giáo viên giỏi các cấp ( ghi cụ thể từng ngời ):
1- ................................................................
2- .................................................................
3- .................................................................
Xếp loại giờ dạy:
1. Giỏi: x%
2. Khá: x%
3. TB: x%
4. Còn Yếu x% ( Nâng loại )
Xếp loại hồ sơ:
1- Hồ sơ tổ Xã hội:
2- Hồ sơ tổ Tự nhiên:
3- Xếp loại hồ sơ cá nhân:
- Tốt:
- Khá:
- TB:
4- ............................................................
5- ............................................................
III Các biện pháp thực hiện
( Các hoạt động chuyên môn để đạt đợc chỉ tiêu nói trên )
Kế hoạch tháng 9/2007
- Khảo sát chất lợng các môn văn hoá
- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm học: Cá nhân, Tổ, Trờng
- Hoàn chỉnh loại hồ sơ cá nhân, tập thể.........
...................................................................................................
...................................................................................................

Tuần Trọng tâm tuần Bổ sung
Tuần 1
(.../...-.../...)
Tuần 1
(.../...-.../...)
Tuần 1
(.../...-.../...)
Tuần 1
(.../...-.../...)

Nhận xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch ( Ưu điểm, tồn tại )
............................................................................................................
............................................................................................................
Kế hoạch
bồi dỡng giáo viên và sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ
năm học:
I. Mục đích yêu cầu:
II. Định hớng chung:
1. cán bộ cốt cán trực tiếp dạy thay sách và các hoạt động CM khác:
2. Phân công giáo viên
3. Phân công giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên trẻ:
III. Tổ chức thc hiện:
- thực hiện các nhiệm vụ năm học:
- Tổ CM dạy thử nghiệm phơng pháp mới, đánh giá rút ra kinh nghiệm thiết thực
- Tiến hành thực tập vòng theo quyđịnh
- Thao giảng theo chủ đề năm học 15/10, 20/10, 22/12....
- Tổ chức học tập rút kinh nghiệm về sử dụng đồ dùng dạy học
- Làm quen với ứng dụng phơng pháp ra đề mới
- đăng kí chuyên đề tự học, tự bồi dỡng, tham gia họi thảo, rút ra kinh nghiệm ở nhóm,
tổ ,trờng
2. Đăng kí hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm:
STT Họ tên TĐ môn đào tạo Tên sáng kiến Ghi chú
4. Tham gia chuyên đề:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Kế hoạch tháng :
Tuần :
Tuần Nội dung công việc Ngời thực
hiện
Nhận xét, đánh giá Xếp loại
Phßng gi¸o dôc HuyÖn Quúnh Lu
Trêng : .................
Sổ kế hoạch
Giáo dục đạo đức học sinh
NĂm học :2007- 2008
.................................................

Kế hoạch
chỉ đạo các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh
năm học:
Phần thứ nhất :
I - Căn cứ để lập kế hoạch
II Những yêu cầu nhiệm vụ năm học chung .......
2 . Đặc điểm tình hình nhà trờng :
a. Thuận lợi :
b. Khó khăn :
Phần hai : Phơng hớng nhiệm vụ chung :
Phần ba: Một số chỉ tiêu và biện pháp thực hiện chính:
Phần thứ t: Kế hoạch thể
Kế hoạch tháng:
Tuần:

Kế hoạch tuần:
Thời gian Cán bộ
phụ trách
Đơn vị
thực hiện
Nội dung công
việc
Nhận xét, mức độ hoàn
thành từng đơnvị
Xếp loại
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm:

Phßng gi¸o dôc quúnh lu
Trêng...
Sæ kÕ ho¹ch
V¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao
Năm học 2007- 2008
...............................
Kế hoạch
chỉ đạo các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất
năm học:
phần thứ nhất ;
II Những yêu cầu nhiệm vụ năm học chung...
2- Đặc điểm tình hình nhà trờng:
a- Thuận lợi:
b- Khó khăn
c- Tình hình cơ sở vật chất hiện có:
Phần thứ hai: Phơng hớng, nhiệm vụ chung:
Phần thứ ba: Một số chỉ tiêu và biện pháp thực hiện chung:
Phần thứ t: Kế hoạch cụ thể
Kế hoạch tháng:
Tuần:
Kế hoạch tuần:
Thời gian Cán bộ
phụ trách
Đơn vị
thực hiện
Nội dung công
việc
Nhận xét, mức độ hoàn
thành từng đơnvị
Xếp loại
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm:
Phßng gi¸o dôc quúnh lu
Trêng...
Sæ kÕ ho¹ch
Lao ®éng híng nghiÖp d¹y nghÒ
Năm học 2007- 2008
.............................
Kế hoạch
chỉ đạo công tác lao động, hớng nghiệp dạy nghề
năm học
phần thứ nhất:
I - Căn cứ để lập kế hoạch
II - Đặc điểm tình hình:
1-Thuận lợi:
.............................................................
.............................................................
2-Khó khăn:
.............................................................
.............................................................
3-Tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất nhà trờng:
Phần thứ hai: Phơng hớng nhiệm vụ chung
Phần thứ ba: Một số chỉ nhiệm vụ- chỉ tiêu và biện pháp chính:
1- Nhiệm vụ- chỉ tiêu:
2- Biện pháp thực hiện:
Kế hoạch tháng:
Tháng Công việc trọng tâm Điều chỉnh, bổ sung

Nhận xét, đánh giá:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Kế hoạch tuần:
Thời gian Cán bộ
phụ trách
Đơn vị
thực hiện
Nội dung công
việc
Nhận xét, mức độ hoàn
thành từng đơnvị
Xếp loại
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm:
Phßng gi¸o dôc quúnh lu
Trêng...
Sæ kÕ ho¹ch
chØ ®¹o c«ng t¸c phæ cËp
Năm học 200...- 200
...................................
Kế hoạch chỉ đạo công tác phổ cập
Năm học:
I- Đặc điểm chung
1) Đặc điểm địa phơng:
+Vị trí địa lý:
- Tổng dân số: Ngời
- Tổng số xóm: Xóm
+ Đặc điểm dân c:
- Mật độ dân số
- Trình độ dân trí:
- Đời sống kinh tế:
- Đời sống tinh thần:
- Tỷ lệ hàng năm:%
2) Đặc điểm nhà trờng:
a) Điều kiện về cơ sở vật chất:
b) Tổng số cán bộ giáo viên:
c) Tổng học sinh: X em Tổng số lớp: X lớp
d) Chất lợng giáo dục:
- Chất lợng văn hoá: Loại giỏi: x%
Loại khá: x%
Loại Tbình: x%
Loại yếu: x%
- Chất lợng hạnh kiểm: Loại tốt x%
Loại khá tốt x%
............................
3) Điều kiện thuận lợi:
Trong đó phải đa 2 số liệu cơ bản sau vào;
- Đã đạt phổ cập độ tuổi: 11 tuổi
- Hiệu quả đào tạo năm học 200...- 200 ... đạt X% của bậc học ?
........................................................................................................

4) Điều kiện khó khăn
- Nếu cha đạt phổ cập độ tuổi 11 và hiệu quả đào tạo tỷ lệ thấp thì đa vào phần khó khăn
5) Chỉ tiêu thực hiện:
- Huy động x tuổi vào lớp x: X%
- Duy trì số lợng: x học sinh: đạt x%
- Chất lợng văn hoá: Loại giỏi %
Loại khá %
Loại trung bình %
Loại yếu %
- Chất lợng hạnh kiểm: Loại tốt %
Loaih khá tốt %
- Tiêu chuẩn 1: ghi rõ nội dung
- Tiêu chuẩn 2: ghi rõ nội dung
II Lịch trình thực hiện hàng tháng
Tháng Nội dung thực
hiện
Công việc tiến
hành
Ngời thực hiện Kết
quả
8
-Điểu tra diễn biến
các đối tợng trong độ
tuổi từ 0 đến 18 tuổi
- Huy động trẻ vào
lớp 1
- Kiểm tra xử lý hồ sơ
phổ cập

- Họp ban phổ cập
-Trực tiếp với hộ
dân, xóm, trờng
- Thông qua trờng
Mầm non
- Xây dựng kế hoạch
chỉ đạo
- Kiểm tra tất cả hồ
sơ phổ cập
Giáo viên
Hiệu vụ
Lãnh đạo, văn th
Ban phổ cập


Thực
hiện đủ
9
- Tuyển sinh trẻ vào lớp 1,
huy động trẻ bỏ học trở lại
trờng, phân chia các lớp
- Nắm bắt học sinh, phân
chia các lớp
- Vào đăng ký số liệu, xử
lý số liệu
- Đọc số đăng hộ cho các
lớp
- Thu nhận giấy khai
sinh, đơn và các giấy tờ
liên quan
- Biên chế học sinh vào
các lớp...
- Ghi tên học sinh vào
đăng hộ, đánh dấu các
lớp ở số đăng hộ và số
phổ cập.
-Xử lý số liệu
Giáo viên
Giáo viên
Văn th
Hiệu vụ
Văn th
Thực hiện
đủ

-Tổng hợp và vào biểu - Lập biểu mẫu Ban phổ
1
0
mẫu.
- Họp ban phổ cập
- Duyệt phổ cập tại phòng
- Đánh tự kiểm tra
công tác giá phổ cập
GD
- Cấp trên đánh giá
cập
Ban phổ
cập
Hiệu trởng
Thực hiện
đủ
Tháng Nội dung thực hiện Công tác tiến hành Ngời thực
hiện
Kết quả
11

- Đối chiếu theo dõi học
sinh
- Tu bỗ hồ sơ
- Xử lý hồ sơ

- Rà soát lại trẻ trong
các loại hồ sơ
- Đọc bọc, chỉnh lý
- Kiểm tra đối chiếu
Giáo viên
Hiệu vụ
Văn th
Thực hiện
đủ
12
- Rà soát lại trẻ, nắm bắt
chính xác các độ tuổi
- Đón đoàn kiểm tra
- Đăng ký khoá số trẻ
sinh năm ....
- Qua các loại hồ sơ
- Tập hợp trẻ các độ
tuổi
- Điều tra ở xóm
và trạm xã
Văn th
Hiệu vụ
Văn th
giáo viên
Thực hiện
đủ
- Đối chiếu trẻ đang học
vào hồ sơ phổ cập
- Rà soát lại trẻ từ sổ
điểm của từng lớp vào
hồ sơ phổ cập.
- Kiểm tra toàn bộ hồ
Giáo viên
Văn th
Thực hiện
đủ
1
- Kiểm tra hồ sơ phổ cập
sơ phổ cập
Hiệu trởng
Tháng Nội dung thực hiện Công việc tiến hành Ngời
thực
hiện
Kết quả
2
- Tổng hợp chất lợng phổ
cập
- Đánh giá phổ qua học
kỳ I
- Qua số liệu sơ kết học
kỳ I
- Họp ban phổ cập
Hiệu vụ,
văn th
Ban phổ
cập
Thực hiện
đủ
3
-Xử lý số liệu phổ cập

- Tu bổ hồ sơ
- Chỉnh lý
- Đóng bọc
Văn th
Văn th
Thực hiện
đủ
4

- Ghi trẻ sinh năm
2000...vào sổ phổ cập
Kiểm tra phổ cập
- Điều tra ở xóm và
trạm xá
- Kiểm tra xử lý liệu
Văn th,
giáo viên
Hiệu trởng
Thực hiện
đủ
Tháng Nội dung thực hiện Công việc tiến hành Ngời
thực
hiện
Kết quả
5
- Đối chiếu trẻ đang học
vào hồ sơ phổ cập
- Xử lý tồn tại
- Qua các hồ sơ
- Qua các hồ sơ
Hiệu vụ,
văn th
Hiệu vụ,
văn th
Thực hiện
đủ
6
- Ghi kết quả học tập, nhận
xét của giáo viên vào hồ sơ
đăng hộ
- Nắm trẻ sinh 199.. ở mẫu
giáo lớn
- Đánh giá phổ cập năm học
200...- 200..
Ghi chép
Mẫu giáo
Họp ban phổ cập
Giáo viên
Văn th
Hiệu vụ
Văn th
Ban phổ
cập
Thực hiện
đủ
7
- Làm việc với UBND xã - Chuẩn bị cho công
tác phổ cập năm
200..- 200.. và đánh
giá công tác phổ cập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×