Tải bản đầy đủ

Bai 6. Phương trình

UBND HUYỆN VĨNH CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ.PCGD.THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạc Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2008.
BIÊN BẢN TỰ KIỀM TRA KẾT QUẢ PCGD.THCS NĂM 2008
Hôm nay, lúc 7h30 ngày 29 tháng 9 năm 2008, tại hội trường Trường Tiểu
học Lạc Hoà 1. Ban Chỉ đạo PCGD THCS tiến hành tự kiểm tra kết quả PCGD
THCS.
Thành phần tham dự gồm có:
Chủ toạ: Phạm Hoà Trưởng BCĐ, Phó CT.UBND xã.
Thư ký: Dương Văn Sang Giáo viên chuyên trách PCGD.THCS xã.
Các thành viên:
1. Ông Lâm Đức Hưng Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Hoà
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường TH lạc Hoà 1
3. Ông Thạch Thanh Hoà Hiệu trưởng Trường TH lạc Hoà 2
4. Bà Lê Thị Ngọc Thuỷ Hiệu trưởng Trường TH lạc Hoà 3
5. Ông Dương Sô Thol Hiệu trưởng Trường TH lạc Hoà 4
6. Ông Thạch Tiền Hiệu trưởng Trường TH lạc Hoà 5
Cùng với 5 Đ/c chuyên trách PCGD.TH của 5 trường TH.
A/ Nội dung kiểm tra:
I/ Công tác quản lý chỉ đạo: (Lưu trữ các văn bản chỉ đạo, sư chỉ đạo của
BCĐ,...)

1/ Ưu điểm:
Lưu trữ đầy đủ các văn bàn Chỉ đạo của cấp trên. BCĐ có đề ra phương
hương, nhiệm vụ thực hiện cụ thể của từng giai đoạn của tứng thánh viên trong
BCĐ và của các đồng chí chuyên trách PCGD.TH, PCGD THCS trên địa bàn xã.
Kết quả huy động:
+ Tỷ lệ huy động HSPT so với chỉ tiêu: (816/800) 102%
+ Tỷ lệ huy động HSPC so với chỉ tiêu: (75/100) 75%
+ Số lớp PC hiện nay còn dạy: 0 lớp, học sinh: 0.
2/ Hạn chế:
Việc thực hiện các loại hồ sơ còn chậm so với kế hoạch đề ra của BCD. Việc
vận động HS ra lớp PC còn thấp so với chỉ tiêu đề ra (do đối tượng bỏ quê đi làm
công).
II/ Việc quản lý và thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách, các biểu mẫu thống kê:
1/ Các lạo hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu thống kê đã thự hiện: (Theo công văn số
364/Hd-SGD-ĐT ngày 24/4/2005, công văn số 1909/SGD-ĐT-GDCN&GDTX ngày 25/12/2005,
công văn số 2178/SGD ĐT- GDCN&GDTX ngày 15/11/2007)
Thực hiện đầy đủ tốt các loại hồ sơ, sổ sách, thống kê đúng theo quy định
của các công văn trên.
2/ Nhận xét về quàn lý và thực hiện:
a/ Ưu điểm:
BCĐ luôn quan tâm đến công tác thực hiện các loại hồ sơ của các Đ/c
chuyên trách PC. Luôn đề ra những phương hướng thực hiện cho các các thành
viên của BCĐ theo sự chỉ đaọ của cấp trên và có kiểm tra.
B/ Tồn tại:
Do thời gian công viêc hạn chế nên việc thực hiện còn các lạoi hồ sơ, sổ sách
còn chậm so với kế hoạch của huyện đưa ra.
III/ Đối chiếu số liệu biểu thống kê với các loại hồ sơ sổ sách có liên quan:
1/ Ưu điểm:
Qua việc kiểm tra đối chiếu các loại biểu thống kê với các loaị hồ sơ, sổ
sách thì số luệu hoàn toàn khớp với nhau. số liệu của các loại biểu thống kê chính
xác.
2/ Hạn chế:
Số liệu thống kê của năm 2007 và năm 2008 có sợ trên lệch do một số
đối tượng trùng với nhau của các ấp trong địa bàn xã.
IV/ Kết quả số liệu kiểm tra:
1. Đơn vị đả duy trì đạt chuẩn CMC và PCGDTH năm 2008, cụ thể như
sau:
- CMC: Tỷ lệ 15-35 tuổi biết chữ: (4172/4358) 95,73%.
- PCGD TH: Tỷ lệ 14 tuổi TNTH (HTCT TH): (280/281) 99,64%.
2. PCGD.TH ĐĐT:


- Tỷ lệ HS 11 tuổi HTCT TH: (49/207) 23,67%.
3. Chuẩn về PCGD.THCS:
a. Tiêu chuẩn 1 :
+ Tỷ lệ 6 tuổi (2002) vào học lớp 1: (206/211) 97,63%.
+ Tỷ lệ 11-14 tuổi (1997-1994) TNTH (HTCT TH): (691/924) 74,78%.
(Trong đó số HS 11-14 tuổi bỏ học ở tiểu học là:0)
+ Tỷ lệ HS HTCT TH năm qua vào học lớp 6 năm học 2008-2009:
(190/217) 87,56%.
+ Cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dạy đủ
các môn học của chương trình quy định.
b. Tiêu chuẩn 2 :
+ Tỷ lệ học sinh TN THCS (2 hệ) năm 2008: (151/155) 97,42%.
+ Tỷ lệ 15-18 tuổi (1993-1990) TN THCS cà BTCS: (587/785) 74,78%.
B/ Đánh giá kết quả kiểm tra:
Căn cứ vào kết quả số liệu đã kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chuẩn công
nhận PCGD THCS tại điều 3, chương I của Quyết định số 26/QĐ-BGD&ĐT ngày
05/7/2001 của Bộ GD&ĐT, xã Lạc Hoà đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS tại
thời điểm năm 2008.
C/ Đề nghị:
- Với các trường: Tiếp tục thực hiện tốt công tác này và cố gắn vận đối
tượng PC ra lớp để đạt kết quà cao hơn so với hiện tại.
- Với huyện: Luôn có công văn chỉ đạo và kiểm tra đến địa bàn, tạo điều
kiện và kinh phí cho công tác này tốt hơn.
Biên bản này lập tại Hội trường TH Lạc Hoà I lúc 10h ngày 29/9/2008.
Thư ký TRƯỞNG BCĐ.PCGD THCS

Dương Văn Sang PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Hoà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×